Біотехнології та біоінженерія (освітньо-наукова програма)

3.162.00.00 Біотехнології та біоінженерія (освітньо-наукова програма)
Кваліфікація: магістр з біотехнології та біоінженерії
Рік вступу: 2023
Форма навчання: денна
Тривалість програми: 2 роки
Інститут: Інститут хімії та хімічних технологій
Кількість кредитів: 120 кредитів ЄКТС
Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: Cьомий рівень НРК (другий цикл РК ЄПВО, сьомий рівень ЄРК)
Галузь знань: Хімічна інженерія та біоінженерія
Конкретні механізми визнання попереднього навчання: За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація, яка проводиться Львівською політехнікою.
Програмні результати навчання: – теоретичних основ сучасних технологій з використання біотехнологічних процесів; – методології наукової творчості, інтелектуальної праці та організації і проведення наукових досліджень, відбору інформації та наукового пошуку, створення бази даних біоінженерних та нанобіотехнологічних продуктів та діагностикумів, засад проектування і організації проектних робіт біотехнологічних виробництв, використання лабораторного обладнання і приладів; – методики розв’язування розрахункових і експериментальних задач; – конструкції та принципів роботи сучасного обладнання та проектування біотехнологічних виробництв за правилами GMP; – економічного аналізу та введення інновацій на біотехнологічних підприємствах та фірмах; – проведення дослідницької роботи з оптимізації біотехнологій. – теоретичних основ сучасних технологій з використання біотехнологічних процесів; – методології наукової творчості, інтелектуальної праці та організації і проведення наукових досліджень, відбору інформації та наукового пошуку, створення бази даних біоінженерних та нанобіотехнологічних продуктів та діагностикумів, засад проектування і організації проектних робіт біотехнологічних виробництв, використання лабораторного обладнання і приладів; – методики розв’язування розрахункових і експериментальних задач; – конструкції та принципів роботи сучасного обладнання та проектування біотехнологічних виробництв за правилами GMP; – економічного аналізу та введення інновацій на біотехнологічних підприємствах та фірмах; – проведення дослідницької роботи з оптимізації біотехнологій. – здатність використовувати професійно-профільні знання і практичні навички для вирішення конкретних завдань в галузі біотехнології; – здатність організовувати виробництво та впроваджувати у виробництво прогресивні технології; – здатність застосовувати методи контролю біотехнології, продукції для забезпечення необхідної їх якості; – здатність використовувати навички ведення облікової документації; – здатність здійснювати менеджмент та маркетинг біопродукції та економічний аналіз біотехнологічних виробництв; – здатність змінювати вид та характер професійної діяльності.
Керівник освітньої програми, контактна особа: Ольга Василівна Швед голова науков-медодичної комісії з біотехнології