Прикладна фізика

8.105.00.01 Прикладна фізика
Кваліфікація: Магістр з прикладної фізики та наноматеріалів
Рік вступу: 2024
Форма навчання: денна
Тривалість програми: 1,5 року
Інститут: Інститут прикладної математики та фундаментальних наук
Кількість кредитів: 90 кредитів ЄКТС
Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: Cьомий рівень НРК (другий цикл РК ЄПВО, сьомий рівень ЄРК)
Галузь знань: Природничі науки
Конкретні механізми визнання попереднього навчання: За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація, яка проводиться Львівською політехнікою.
Характеристика освітньої програми: Освітньо-професійна програма базується на загальновідомих положеннях та результатах сучасних наукових досліджень з прикладної фізики, отримання та застосування наноматеріалів та орієнтує на актуальні спеціалізації, в рамках яких можлива подальша професійна та наукова кар’єра.
Програмні результати навчання: - знання сучасних методів фізичних досліджень наноматеріалів та наноструктур, сучасних проблем фізики нанотехнологій і нанорозмірних структур; - знання технічних характеристик типових та нестандартних вимірювальних систем, володіння методикою постановки фізичного експерименту; - знання основних технологічних процесів синтезу наноструктур та фізичних методів контролю їхньої якості; - знання сучасних досягнень інноваційних технологій в галузі прикладної фізики та наноматеріалів; - розуміння впливу технічних досягнень у наноматеріалознавстві та нетрадиційній енергетиці в суспільному, економічному, соціальному і екологічному контексті; - знання основ економіки та функціонування підприємства виробничого та науково-дослідного спрямування; - знання основних методів зменшення енергоспоживання та доцільності використання нетрадиційних джерел енергії у розроблюваних схемах та конструкціях; - знання фізичної природи імпедансу для різних систем і процесів, методики і техніки імпедансних досліджень; - знання особливостей фізичних процесів та явищ у квантових ямах, дротах, точках, надгратках, способів практичного використання цих наносистем; - знання теорії і практики застосування нанооб’єктів у різних галузях приладобудування. - знання сучасних методів фізичних досліджень наноматеріалів та наноструктур, сучасних проблем фізики нанотехнологій і нанорозмірних структур; - знання технічних характеристик типових та нестандартних вимірювальних систем, володіння методикою постановки фізичного експерименту; - знання основних технологічних процесів синтезу наноструктур та фізичних методів контролю їхньої якості; - знання сучасних досягнень інноваційних технологій в галузі прикладної фізики та наноматеріалів; - розуміння впливу технічних досягнень у наноматеріалознавстві та нетрадиційній енергетиці в суспільному, економічному, соціальному і екологічному контексті; - знання основ економіки та функціонування підприємства виробничого та науково-дослідного спрямування; - знання основних методів зменшення енергоспоживання та доцільності використання нетрадиційних джерел енергії у розроблюваних схемах та конструкціях; - знання фізичної природи імпедансу для різних систем і процесів, методики і техніки імпедансних досліджень; - знання особливостей фізичних процесів та явищ у квантових ямах, дротах, точках, надгратках, способів практичного використання цих наносистем; - знання теорії і практики застосування нанооб’єктів у різних галузях приладобудування. - уміння спілкуватись, включаючи усну та письмову комунікацію українською та іноземною мовами (англійською, німецькою, польською, італійською, французькою чи іспанською); - здатність використання різноманітних методів, зокрема сучасних інформаційних технологій, для ефективно спілкування на професійному та соціальному рівнях.
Академічна мобільність: Немає, проте мобільність заохочується та визнається згідно із процедурами ЄКТС
Керівник освітньої програми, контактна особа: доцент, к.ф.-м.н. Понеділок Г.В., Hryhorii.V.Ponedilok@lpnu.ua
Доступ до подальшого навчання: Здобуття третього (освітньо-наукового /освітньо-творчого) рівня