Комп'ютерні технології та системи видавничо-поліграфічних виробництв

8.186.00.01 Комп'ютерні технології та системи видавничо-поліграфічних виробництв
Кваліфікація: Магістр з видавництва та поліграфії
Рік вступу: 2024
Форма навчання: денна
Тривалість програми: 1,5 роки
Інститут: Інститут комп'ютерних наук та інформаційних технологій
Кількість кредитів: 90 кредитів ЄКТС
Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: Cьомий рівень НРК (другий цикл РК ЄПВО, сьомий рівень ЄРК)
Галузь знань: Виробництво та технології
Особливі умови вступу: Наявність ступеня бакалавра. Зарахування здійснюється за конкурсом на основі вступних випробувань.
Конкретні механізми визнання попереднього навчання: За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація, яка проводиться Львівською політехнікою.
Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації, вимоги щодо виконання навчальної програми: Повне виконання навчальної програми, виконання та захист магістерської роботи.
Характеристика освітньої програми: Освітньо-професійна програма «Комп’ютерні технології та системи видавничо-поліграфічних виробництв» другий магістерський рівень вищої освіти.
Програмні результати навчання: Знання, що забезпечать здатність аналізувати та критично осмислювати проблеми та задачі в галузі комп’ютерних технологій видавничих систем та поліграфічних виробництв. Знання і розуміння наукових принципів, що лежать в основі розробки та використання комп’ютерних технологій та інформаційних видавничих систем. Знання методик та алгоритмів обробки великих масивів даних за допомогою інформаційних технологій. Вміння та навички використовувати сучасні інформаційні та комунікаційні технології для обробки та аналізу результатів експериментальних досліджень та їх представлення. Забезпечувати якість друкованих і електронних видань, паковань, мультимедійних інформаційних продуктів та інших видів виробів видавництва та поліграфії. Здійснювати підготовку та оперування даними для оформлення, управління та виконання виробничо-технологічних процесів виготовлення видавничо-поліграфічної, мультимедійної, пакувальної продукції. Керувати процесами підготовки, обґрунтування, провадження, організації та контролю виробництва електронних мультимедійних видань, використовувати знання сучасних технологій їх виготовлення. Проектувати та розробляти інтерактивні медіа та їх окремі елементи, опрацьовувати мультимедійний контент, проектувати та реалізовувати дизайн оригінал-макетів мультимедійних видань. Знання і розуміння основ аналізу і оцінки проблем та завдань, вирішення яких сприяє підвищенню ефективності використання інформаційних ресурсів в галузі поліграфії і мультимедіа. Використовувати сучасні інформаційні джерела національного та міжнародного рівня для оцінки стану вивченості об’єкту досліджень і актуальності наукової проблеми. Здатність формулювати та вдосконалювати важливу дослідницьку задачу, для її вирішення збирати необхідну інформацію та формулювати висновки, які можна захищати в науковому контексті. Знання, що забезпечать здатність аналізувати та критично осмислювати проблеми та задачі в галузі комп’ютерних технологій видавничих систем та поліграфічних виробництв. Знання і розуміння наукових принципів, що лежать в основі розробки та використання комп’ютерних технологій та інформаційних видавничих систем. Знання методик та алгоритмів обробки великих масивів даних за допомогою інформаційних технологій. Вміння та навички використовувати сучасні інформаційні та комунікаційні технології для обробки та аналізу результатів експериментальних досліджень та їх представлення. Забезпечувати якість друкованих і електронних видань, паковань, мультимедійних інформаційних продуктів та інших видів виробів видавництва та поліграфії. Здійснювати підготовку та оперування даними для оформлення, управління та виконання виробничо-технологічних процесів виготовлення видавничо-поліграфічної, мультимедійної, пакувальної продукції. Керувати процесами підготовки, обґрунтування, провадження, організації та контролю виробництва електронних мультимедійних видань, використовувати знання сучасних технологій їх виготовлення. Проектувати та розробляти інтерактивні медіа та їх окремі елементи, опрацьовувати мультимедійний контент, проектувати та реалізовувати дизайн оригінал-макетів мультимедійних видань. Знання і розуміння основ аналізу і оцінки проблем та завдань, вирішення яких сприяє підвищенню ефективності використання інформаційних ресурсів в галузі поліграфії і мультимедіа. Використовувати сучасні інформаційні джерела національного та міжнародного рівня для оцінки стану вивченості об’єкту досліджень і актуальності наукової проблеми. Здатність формулювати та вдосконалювати важливу дослідницьку задачу, для її вирішення збирати необхідну інформацію та формулювати висновки, які можна захищати в науковому контексті. Уміння спілкуватись, включаючи усну та письмову комунікацію українською та іноземною мовами (англійською, німецькою, італійською, французькою, іспанською); Здатність використання різноманітних методів, зокрема сучасних інформаційних технологій, для ефективно спілкування на професійному та соціальному рівнях. Отримання знань для організації комунікаційної взаємодії та вирішення конфліктних ситуацій у процесі формування та реалізації продуктів електронного дизайну, за допомогою сучасних інформаційних, комунікаційних та інноваційних технологій.
Академічна мобільність: На основі двосторонніх договорів між Національним університетом «Львівська політехніка» та університетами України та/або вищими навчальними закладами зарубіжних країн-партнерів.
Практика/стажування: Дослідницька практика за темою магістерської кваліфікаційної роботи.
Керівник освітньої програми, контактна особа: Д.т.н. професор Ткаченко Роман Олексійович
Професійні профілі випускників: Професіонали на підприємствах різних форм власності, що займаються розробкою, впровадженням і супроводом інформаційних систем; ІТ-підприємствах і організаціях, які випускають продукти з елементами комп’ютерного дизайну або штучного інтелекту; друкарнях; видавництвах; підприємствах медіа індустрії; в науково-дослідних установах.
Доступ до подальшого навчання: Здобуття третього (освітньо-наукового /освітньо-творчого) рівня