Облік і оподаткування

9.071.00.00 Облік і оподаткування
Кваліфікація: Доктор філософії з галузі управління та адміністрування за спеціальністю облік і оподаткування
Рік вступу: 2023
Форма навчання: денна
Тривалість програми: 2 роки освітньої складової
Інститут: Відділ докторантури та аспірантури
Кількість кредитів: 58 кредитів ЄКTC
Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: Третій (освітньо-науковий) рівень, восьмий рівень НРК, третій цикл РК ЄПВО
Галузь знань: Управління та адміністрування
Особливі умови вступу: Вступні випробування зі спеціальності та іноземної мови.
Конкретні механізми визнання попереднього навчання: За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація, яка проводиться Львівською політехнікою.
Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації, вимоги щодо виконання навчальної програми: Повне виконання індивідуального навчального плану та захист дисертації.
Характеристика освітньої програми: Освітньо-наукова програма ґрунтується на фундаментальних постулатах організації обліково-аналітичного інструментарію та результатах сучасних наукових досліджень у сфері інноваційного розвитку теорії і практики інформаційного забезпечення управління підприємством та механізмів регулювання економічних процесів. Спрямована на розвиток теоретико-методологічної та методико-прикладної бази у сфері обліку і оподаткування з акцентуалізацією новітніх тенденцій розвитку інформаційних технологій, що поглиблює фаховий науковий світогляд і забезпечує підґрунтя для проведення наукових досліджень та подальшої професійно-наукової діяльності.
Програмні результати навчання: 1. Здатність продемонструвати глибинні знання історичних та сучасних концептуально-методологічних та методичних засад у предметній сфері обліку, аналізу, аудиту і оподаткування. 2. Здатність продемонструвати глибинні знання вітчизняного і зарубіжного наукового доробку та практичного досвіду у сфері обліку та оподаткування. 3. Здатність продемонструвати глибинні знання теоретико-прикладних засад широкого спектру різновидів та сфер обліку і оподаткування. 4. Здатність продемонструвати грунтовні знання і розуміння класичної та сучасної методологічно-методичної бази досліджень соціально-економічних явищ і процесів у різних сферах обліково-аналітичних парадигм, процесів управління та адміністрування податків. 5. Здатність продемонструвати знання та розуміння філософської методології наукового пізнання, психолого-педагогічних аспектів професійно-наукової діяльності, власний науковий світогляд та морально-культурні цінності. 6. Здатність продемонструвати достатні знання англійської мови, необхідні для усного та письмового представлення результатів наукових досліджень, ведення фахового наукового діалогу, повного розуміння англомовних наукових текстів. 1. Здатність продемонструвати глибинні знання історичних та сучасних концептуально-методологічних та методичних засад у предметній сфері обліку, аналізу, аудиту і оподаткування. 2. Здатність продемонструвати глибинні знання вітчизняного і зарубіжного наукового доробку та практичного досвіду у сфері обліку та оподаткування. 3. Здатність продемонструвати глибинні знання теоретико-прикладних засад широкого спектру різновидів та сфер обліку і оподаткування. 4. Здатність продемонструвати грунтовні знання і розуміння класичної та сучасної методологічно-методичної бази досліджень соціально-економічних явищ і процесів у різних сферах обліково-аналітичних парадигм, процесів управління та адміністрування податків. 5. Здатність продемонструвати знання та розуміння філософської методології наукового пізнання, психолого-педагогічних аспектів професійно-наукової діяльності, власний науковий світогляд та морально-культурні цінності. 6. Здатність продемонструвати достатні знання англійської мови, необхідні для усного та письмового представлення результатів наукових досліджень, ведення фахового наукового діалогу, повного розуміння англомовних наукових текстів. 1. Уміння спілкуватись діловою науковою та професійною мовою, застосовувати різні стилі мовлення, методи і прийоми спілкування, демонструвати широкий науковий та професійний словниковий запас. 2. Уміння застосовувати сучасні інформаційно-комунікаційні інструменти і технології для забезпечення ефективних наукових та професійних комунікацій. 3. Здатність самостійно проводити наукові дослідження та приймати рішення. 4. Здатність формулювати власні авторські висновки, пропозиції та рекомендації. 5. Здатність усвідомлювати та нести особисту відповідальність за одержані результати дослідження.
Академічна мобільність: На основі двосторонніх договорів між Національним університетом «Львівська політехніка» та закладами вищої освіти України та країн-партнерів
Практика/стажування: Можливе
Керівник освітньої програми, контактна особа: Завідувач кафедри, д.е.н., професор Яремко Ігор Йосафатович
Професійні профілі випускників: Робочі місця у державних та приватних вищих навчальних закладах, наукових і науково-дослідних установах на посадах викладачів та дослідників, на підприємствах та в організаціях різних видів діяльності та форм власності на керівних посадах .
Доступ до подальшого навчання: Наукова програма четвертого (наукового) рівня вищої освіти «Доктор наук»
Інші особливості програми: Програма реалізовується українською мовою та частково англійською мовою