Менеджмент

9.073.00.00 Менеджмент
Кваліфікація: Доктор філософії з менеджменту
Рік вступу: 2023
Форма навчання: денна
Тривалість програми: 4 роки
Інститут: Відділ докторантури та аспірантури
Кількість кредитів: 43 кредити ЄКТС освітньої складової
Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: Восьмий рівень НРК (третій цикл РК ЄПВО, восьмий рівень ЄРК)
Галузь знань: Управління та адміністрування
Особливі умови вступу: Програма фахових вступних випробувань для осіб, що здобули попередній ступінь вищої освіти за іншими спеціальностями передбачає перевірку набуття особою компетентностей та результатів навчання, що визначені стандартом вищої освіти зі спеціальності 073 Менеджмент для другого (магістерського) рівня вищої освіти
Конкретні механізми визнання попереднього навчання: За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація, яка проводиться Львівською політехнікою.
Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації, вимоги щодо виконання навчальної програми: Успішне завершення освітньої складової освітньо-наукової програми – 2 роки
Характеристика освітньої програми: Теоретичний зміст предметної області: - парадигми, закони, закономірності, принципи, історичні передумови розвитку менеджменту; - концепції системного, ситуаційного, адаптивного, антисипативного, антикризового, інноваційного, проектного менеджменту тощо; - функції, методи, технології та управлінські рішення у менеджменті Методи, методики та технології: - методи і методики дослідження (розрахунково-аналітичні, економіко-статистичні, економіко-математичні, експертного оцінювання, фактологічні, соціологічні, психологічні, документальні, балансові); - методи реалізації функцій менеджменту (методи маркетингових досліджень; методи економічної діагностики; методи прогнозування і планування; методи проектування організаційних структур управління; методи мотивування; методи контролювання; методи створення і розвитку 7 організаційної культури, методи оцінювання соціальної, організаційної та економічної ефективності в менеджменті тощо); - методи менеджменту (адміністративні, економічні, соціально-психологічні, технологічні); - технології обґрунтування управлінських рішень (економічний аналіз, СППР, сучасний інструментарій штучного інтелекту в сфері менеджменту (галузь знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальність 073 «Менеджмент»). Освітньо-наукова програма ґрунтується на фундаментальних постулатах менеджменту та результатах сучасних наукових досліджень у сфері інноваційного розвитку теорії і практики менеджменту. Спрямована на розвиток теоретико-методологічної та методико-прикладної бази менеджменту з акцентуалізацією новітніх тенденцій розвитку менеджменту, що поглиблює фаховий науковий світогляд і забезпечує підґрунтя для проведення наукових досліджень та подальшої професійно-наукової діяльності. Освітньо-наукова програма охоплює широке коло сучасних інноваційних векторів розвитку теорії і практики менеджменту, що формує актуалізовану теоретико-прикладну базу для проведення наукових досліджень
Програмні результати навчання: РН01. Застосовувати сучасні інструменти і технології пошуку, оброблення та аналізу інформації, зокрема, статистичні методи аналізу даних великого обсягу та/або складної структури, спеціалізовані бази даних та інформаційні системи. РН02. Вільно презентувати та обговорювати з фахівцями і нефахівцями результати досліджень, наукові та прикладні проблеми менеджменту державною та англійською мовами, кваліфіковано відображати результати досліджень у наукових публікаціях у провідних міжнародних наукових виданнях. РН03. Розробляти та досліджувати концептуальні, математичні і комп’ютерні моделі процесів і систем, ефективно використовувати їх для отримання нових знань та/або створення інноваційних продуктів у галузі менеджменту та дотичних міждисциплінарних напрямах. РН04. Розробляти та реалізовувати наукові та прикладні проекти, які дають можливість переосмислити наявне та створити нове цілісне знання та/або професійну практику у галузі управління та адміністрування і розв’язувати значущі наукові та технологічні проблеми в менеджменті з дотриманням норм академічної етики і врахуванням соціальних, етичних, економічних, екологічних та правових аспектів. РН05. Глибоко розуміти загальні принципи та методи управлінських наук, а також методологію наукових досліджень, застосувати їх у власних дослідженнях у сфері менеджменту та у викладацькій практиці. РН06. Планувати і виконувати наукові і прикладні дослідження з менеджменту та дотичних міждисциплінарних напрямів з використанням сучасних інструментів, критично аналізувати результати власних досліджень і результати інших дослідників у контексті усього комплексу сучасних знань щодо досліджуваної проблеми; складати пропозиції щодо фінансування досліджень та/або проектів. РН07. Здійснювати апробацію та впровадження результатів власних досліджень у сфері менеджменту. РН08. Розробляти і викладати спеціальні навчальні дисципліни з менеджменту у закладах освіти. РН09. Використовувати глибинні знання і розуміння класичної та сучасної методологічно-методичної бази досліджень соціально-економічних явищ і процесів у різних сферах менеджменту.
Академічна мобільність: На основі двосторонніх договорів між Національним університетом «Львівська політехніка», університетами України та навчальними закладами країн-партнерів
Практика/стажування: Передбачено проходження педагогічної практики, консультування із науковим керівником та науково-педагогічною спільнотою із самостійною науково-навчальною роботою
Професійні профілі випускників: Працевлаштування у науково-дослідних установах, закладах вищої освіти, інших установах та організаціях, що здійснюють дослідження та/або підготовку фахівців у сфері менеджменту, на підприємствах та в організаціях різних видів діяльності та форм власності на керівних посадах