Біотехнології та біоінженерія

8.162.00.03 Біотехнології та біоінженерія
Кваліфікація: Магістр з біотехнології та біоінженерії
Рік вступу: 2023
Форма навчання: денна
Тривалість програми: 1,5 роки
Інститут: Інститут хімії та хімічних технологій
Кількість кредитів: 90 кредитів ЄКТС
Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: Cьомий рівень НРК (другий цикл РК ЄПВО, сьомий рівень ЄРК)
Галузь знань: Хімічна інженерія та біоінженерія
Особливі умови вступу: - іспит з іноземної мови; - фахове тестування зі спеціальтності;
Конкретні механізми визнання попереднього навчання: За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація, яка проводиться Львівською політехнікою.
Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації, вимоги щодо виконання навчальної програми: Повне виконання програми та захист магістерської кваліфікаційної роботи (МКР) у формі дослідницької роботи (ДР) або дипломного проекту (ДП)
Характеристика освітньої програми: Біотехнології та біоінженерія
Програмні результати навчання: – теоретичних основ сучасних технологій з використання біотехнологічних процесів; – методології наукової творчості, інтелектуальної праці та організації і проведення наукових досліджень, відбору інформації та наукового пошуку, створення бази даних біоінженерних та нанобіотехнологічних продуктів та діагностикумів, засад проектування і організації проектних робіт біотехнологічних виробництв, використання лабораторного обладнання і приладів; – методики розв’язування розрахункових і експериментальних задач; – конструкції та принципів роботи сучасного обладнання та проектування біотехнологічних виробництв за правилами GMP; – економічного аналізу та введення інновацій на біотехнологічних підприємствах та фірмах; – проведення дослідницької роботи з оптимізації біотехнологій. – теоретичних основ сучасних технологій з використання біотехнологічних процесів; – методології наукової творчості, інтелектуальної праці та організації і проведення наукових досліджень, відбору інформації та наукового пошуку, створення бази даних біоінженерних та нанобіотехнологічних продуктів та діагностикумів, засад проектування і організації проектних робіт біотехнологічних виробництв, використання лабораторного обладнання і приладів; – методики розв’язування розрахункових і експериментальних задач; – конструкції та принципів роботи сучасного обладнання та проектування біотехнологічних виробництв за правилами GMP; – економічного аналізу та введення інновацій на біотехнологічних підприємствах та фірмах; – проведення дослідницької роботи з оптимізації біотехнологій. – здатність використовувати професійно-профільні знання і практичні навички для вирішення конкретних завдань в галузі біотехнології; – здатність організовувати виробництво та впроваджувати у виробництво прогресивні технології; – здатність застосовувати методи контролю біотехнології, продукції для забезпечення необхідної їх якості; – здатність використовувати навички ведення облікової документації; – здатність здійснювати менеджмент та маркетинг біопродукції та економічний аналіз біотехнологічних виробництв; – здатність змінювати вид та характер професійної діяльності.
Академічна мобільність: заохочується
Практика/стажування: Практика на підприємствах з біотехнологічними процесами та в науково-дослідних закладах за договорами про співпрацю
Керівник освітньої програми, контактна особа: Голова НМК спеціальності, к.х.н., доц. Швед Ольга Василівна
Професійні профілі випускників: професія - біотехнолог
Доступ до подальшого навчання: Здобуття третього (освітньо-наукового /освітньо-творчого) рівня