Професійна педагогіка

Спеціальність: Прикладна математика
Код дисципліни: 8.113.00.O.006
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Педагогіка та інноваційна освіта
Лектор: Професор, д.пед.н. Мукан Н.В. К.пед.н. Дольнікова Л.В.
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Метою вивчення дисципліни є формування у молодих науковців компетентностей, що базуються на наукових фахових знаннях та уміннях в галузі професійної педагогіки, здатностях перетворення знань, необхідних для активної професійно-педагогічної і наукової діяльності, ознайомлення з методикою професійного навчання у вищій школі, набуття елементів педагогічної компетентності в галузі управління освітнім процесом та організації науково-дослідної роботи у закладі вищої освіти.
Завдання: Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування у здобувачів освіти компетентностей: інтегральної компетентності: здатність продукувати інноваційні наукові ідеї, оволодівати методологією наукової та педагогічної діяльності, вирішувати комплексні проблеми в процесі інноваційно-дослідницької та професійної діяльності, проводити оригінальні наукові дослідження у професійній сфері на міжнародному та національному рівні; загальної компетентності: здатність організовувати та проводити навчальні заняття різних організаційних форм, застосовувати традиційні та інноваційні методи і педагогічні технології з метою особистісного, професійного та соціального розвитку особистості фахівця, в основу яких покладено загальнолюдські, професійні цінності і ставлення, надбання педагогічної науки та інноваційні ідеї в галузі освіти.
Результати навчання: Внаслідок вивчення навчальної дисципліни «Професійна педагогіка» здобувач освіти повинен бути здатним продемонструвати програмні результати навчання, які корелюються з компетентностями за освітньо-науковою програмою підготовки доктора філософії: Знання (ЗН): теоретико-методологічних основ та поняттєво-категорійного апарату професійної педагогіки; сутності організації освітнього процесу; сучасних підходів до планування, організування та проведення освітньої, науково-дослідної та виховної роботи зі студентською молоддю; методичних вимог до підготовки та проведення навчальних занять, їхнього навчально-методичного супроводу; неперервного професійного розвитку та педагогічної майстерності науково-педагогічного працівника. Уміння (УМ): знаходити, аналізувати, осмислювати інформацію та формувати базу фахових знань; проектувати цілі, завдання, зміст та результати навчання, розробляти та використовувати дидактичні засоби методичного супроводу навчального заняття, аналізувати та статистично обробляти результати навчання здобувачів освіти; налагоджувати комунікативні процеси зі здобувачами освіти, колегами, громадськістю; організовувати та проводити групову й індивідуальну виховну роботу, виявляти та розвивати творчі здібності особистості; аналізувати педагогічні ситуації та розв’язувати педагогічні задачі. Комунікація (КОМ): вільне спілкування з питань, що стосуються сфери наукових та експертних знань, з колегами, широкою науковою спільнотою, суспільством у цілому; використання академічної української та іноземної мови у професійній діяльності та дослідженнях; застосування сучасних інформаційно-комунікаційних інструментів і технологій для забезпечення ефективних наукових та професійних комунікацій. Автономія і відповідальність (АіВ): демонстрація значної авторитетності, інноваційність, високий ступінь самостійності, академічна та професійна доброчесність, постійна відданість розвитку нових ідей або процесів у передових контекстах професійної та наукової діяльності; здатність до неперервного саморозвитку та самовдосконалення.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Попередні навчальні дисципліни: Філософія і методологія науки Супутні і наступні навчальні дисципліни: Управління науковими проєктами Педагогічна практика Академічна доброчесність і якість освіти Методологія підготовки наукових публікацій
Короткий зміст навчальної програми: У процесі вивчення дисципліни розглядаються питання: основ професійної педагогіки та особливостей організування навчально-виховного процесу і процесу професійної підготовки майбутнього фахівця; закономірних зв’язків, покладених в основу розвитку, виховання та навчання у закладі вищої освіти, а також розробка на цій основі методологічних, теоретичних та методичних проблем становлення висококваліфікованого фахівця; основних дидактичних підходів до формування і розвитку умінь і навичок та забезпечення якісного навчально-виховного процесу у закладі вищої освіти відповідно до сучасних освітніх стандартів та чинного законодавства у галузі професійної освіти.
Опис: Тема 1. Професійна педагогіка як галузь педагогіки. Тема 2. Система професійної освіти України. Тема 3. Теоретико-методологічні основи функціонування професійної освіти в Україні. Тема 4. Основи дидактики професійної педагогіки. Тема 5. Організаційні форми навчання у професійній освіті та їх навчально-методичне забезпечення. Тема 6. Сучасні підходи до контролю знань та діагностика програмних результатів навчання. Тема 7. Педагогічна майстерність педагога. Особливості професійної діяльності і розвиток педагога сучасної вищої школи.
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль на практичних заняттях проводиться з метою виявлення готовності до занять здобувача вищої освіти третього освітньо-наукового рівня доктора філософії у таких формах: • вибіркове усне опитування на початку заняття; • фронтальне стандартизоване опитування за картками, тестами упродовж 5–10 хв; • індивідуальна перевірка виконання практичних робіт; • оцінка активності здобувача вищої освіти під час занять, внесених пропозицій, оригінальних рішень, уточнень і визначень, доповнень попередніх відповідей тощо. Контрольні запитання поділяються на: • тестові завдання – вибрати вірні відповіді; • проблемні завдання – створення ситуацій проблемного характеру; • питання-репліки – виявити причинно-наслідкові зв’язки; • ситуаційні завдання – визначити відповідь відповідно до певної ситуації; • питання репродуктивного характеру – визначення практичного значення; • інтерактивні завдання вікторинного та ігрового характеру. Підсумковий контроль проводиться за результатами поточного контролю та виконання контрольної роботи.
Критерії оцінювання результатів навчання: Навчальна дисципліна «Професійна педагогіка» передбачає вивчення основ професійної педагогіки та особливостей організування освітнього процесу під час професійної підготовки майбутнього фахівця; закономірних зв’язків, які існують між розвитком, вихованням та навчанням у закладі професійної освіти; розробка на цій основі методологічних, теоретичних та методичних проблем становлення висококваліфікованого фахівця у будь-якій галузі матеріального чи духовного виробництва; основних дидактичних підходів до формування та розвитку вмінь і навичок у процесі провадженння педагогічної діяльності, забезпечення якісного освітнього процесу у закладі професійної освіти та закладі вищої освіти відповідно до сучасних освітніх стандартів та чинного законодавства у галузі професійної освіти. Частина навчального матеріалу виноситься на самостійне вивчення. Самостійна робота передбачає опрацювання літературних джерел, лекційного матеріалу, виконання завдань, що представлені в методичних рекомендаціях до самостійної роботи, роботу у віртуальному навчальному середовищі, обов’язковим елементом якої є виконання тестових завдань до кожної теми, підготовку до практичних занять, виконання завдань, передбачених методичними рекомендаціями до практичних занять, а також виконання індивідуального науково-дослідного завдання. Поточний контроль (ПК) Тренувальні тести до лекції 1 - 5 балів Тренувальні тести до лекції 2 - 5 балів Тренувальні тести до лекції 3 - 5 балів Тренувальні тести до лекції 4 - 5 балів Тренувальні тести до лекції 5 - 5 балів Тренувальні тести до лекції 6 - 5 балів Тренувальні тести до лекції 7 - 5 балів Практична робота 1-3 - 15 балів Практична робота 4 - 5 балів Практична робота 5 - 5 балів Практична робота 6 - 5 балів Практична робота 7 - 5 балів Індивідуальне науково-дослідне завдання - 30 балів Разом за дисципліну - 100 балів
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: 1. Електронний навчально-методичний комплекс з дисципліни «Професійна педагогіка» для здобувачів вищої освіти третього освітньо-наукового рівня доктора філософії для усіх спеціальностей / Укл. Дольнікова Л.В., Мукан Н.В., Мукан О.В., розміщений у віртуальному навчальному середовищі НУ «Львівська політехніка» (http://vns.lpnu.ua/course/view.php?id=9336) 2. Авшенюк, Н. М., & Товканець, Г. В. (2022). Універсальні навички ХХІ століття: педагогічні акценти професійної підготовки і вищої освіти: монографія. Мукачево: Редакційно-видавничий центр МДУ. 3. Воротникова, І. П., Якунін, Я. Ю., Хоменко, О. А., Наумова, В. Ю., Рудик, О. Б., Олексюк, О. А., ... & Кульбедюк, А. Ю. (2022). Дистанційне та змішане навчання як засіб реалізації індивідуальної траєкторії професійного зростання педагога. Київ: Київський університет ім. Б. Грінченка. 4. Грабовський, О. В., Коломієць, Л. В., Савельєва, О. С., Семенова, А. В., & Яні В. Ф. (2020). Професійна педагогіка: підручник. Одеса: Бондаренко М. О. 5. Дольнікова Л. В., Мукан, Н. В. (2021). Професійна педагогіка: навчальний посібник. Львів: Видавництво Львівської політехніки. 6. Дороніна, Т. О. (2018). Теорія і практика вищої професійної освіти в Україні. Кривий ріг, Україна: КДПУ. 7. Єрмоленко А.Б., Набок М.В., Шевчук С.С., Масліч С.В., & Кулішов В.С. (2021). Розвиток науково-методичної компетентності педагогічних працівників ЗП(ПТ)О у системі післядипломної освіти: науково-методичний посібник. Біла Церква: БІНПО ДЗВО «УМО» НАПН України. 8. Каменєва, Т. М. (2018). Теоретичні основи навчання. Київ, Україна: МНУЦ. 9. Кулішов В.С. (2022). Дидактика вищої школи: навчально-методичний посібник. Біла Церква: БІНПО ДЗВО «УМО» НАПН України. 10. Кучерявий, О.Г. (2022). Професійний і особистісний розвиток сучасного вчителя: монографія. Кропивницький: Імекс-ЛТД. 11. Резван, О. О., Приходько, А. М., Долгопол, О. О. (2021). Педагогіка вищої школи: навчальний посібник. Харків: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова. 12. Староста, В. І. (2021). Педагогіка та психологія вищої школи: навч.-метод. посібник для самостійної роботи студентів. Ужгород: ДВНЗ «УжНУ». 13. Торба, Н. Г. (2022). Профілактика та корекція педагогічних конфліктів в закладах професійної освіти: навчально-методичний посібник. Біла Церква: БІНПО ДЗВО «УМО» НАПН України. 14. Тюріна, В. О., Котелюх, М. О., Федоренко, О. І., Червоний, П. Д., Червоный, П. Д., Бойко, С. М., & Гіренко, С. П. (2020). Педагогіка вищої школи: навчальний посібник. Харків : ФОП Бровін О.В. 15. Bates, B. (2023). Learning theories simplified: … and how to apply them to teaching. Sage Publications ltd. 16. Chankseliani, M., & McCowan, T. (2021). Higher education and the sustainable development goals. Higher Education, 81(1), 1-8. 17. Chankseliani, M., Qoraboyev, I., & Gimranova, D. (2021). Higher education contributing to local, national, and global development: new empirical and conceptual insights. Higher Education, 81(1), 109-127. 18. Christoffersen, J. (2023). Education reimagined: a revolutionary approach to vocational education. TECH42 Learning. 19. Fulher, K. H., & Prendergast, C. (2021). Improving student learning at scale. Routledge 20. Gigliotti, R. A. (2019). Crisis leadership in higher education: theory and practice. Rutgers University Press. 21. Harris, J. T., Lane, J. E. & et. al. (2022). Academic leadership and governance of higher education. Routledge. 22. Knapper, C. K., & Cropley, A. J. (2021). Lifelong Learning in Higher Education. routledge. 23. Levine, A., & Pelt, S. J. van. (2021). The great upheaval: higher education’s past, presents, and uncertain future. Johns Hopkins University Press. 24. Powers, K. KP, & Schloss, P. J. (2022). Organisationa and administration in higher education. Routledge. 25. Zhao, Y., Llorente, A. M. P., & Gomez, M. C. S. (2021). Digital competence in higher education research: A systematic literature review. Computers & Education, 168, 104212.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).