Якість вищої освіти (формування внутрішніх систем забезпечення якості)

Спеціальність: Прикладна математика
Код дисципліни: 8.113.00.M.029
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Менеджмент і міжнародне підприємництво
Лектор: Професор кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва, д.е.н., доц. Шуляр Р.В.
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Метою даної дисципліни є оволодіння актуальною базою знань для розуміння аспірантами освітньої політики щодо забезпечення якості вищої освіти. Розвинути на основі цих знань та навиків їх здатність розробляти власні порівняння та пропозиції для впровадження найкращих практик на національному та рівні закладів вищої освіти (ЗВО).
Завдання: Завдання навчальної дисципліни: - Сформувати базові принципи щодо освітньої політики у галузі якості вищої освіти. - Порівняти сильні сторони різних підходів до забезпечення якості. - Ретранслювати теорію управління якістю на практику управління у вищій освіті - Вибудувати першочерговий план практичних заходів для ЗВО щодо забезпечення якості. - Здійснити проекцію міжнародного досвіду на проблеми якості вищої освіти в Україні. Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у студентів компетентностей: здобуття глибинних знань із спеціальності (групи спеціальностей), за якою (якими) аспірант проводить дослідження, зокрема засвоєння основних концепцій, розуміння теоретичних і практичних проблем, історії розвитку та сучасного стану наукових знань за обраною спеціальністю, оволодіння термінологією з досліджуваного наукового напряму; оволодіння загальнонауковими (філософськими) компетентностями, спрямованими на формування системного наукового світогляду, професійної етики та загального культурного кругозору; набуття універсальних навичок дослідника, зокрема усної та письмової презентації результатів власного наукового дослідження українською мовою, застосування сучасних інформаційних технологій у науковій діяльності, організації та проведення навчальних занять, управління науковими проектами та/або складення пропозицій щодо фінансування наукових досліджень, реєстрації прав інтелектуальної власності. Результати навчання відповідно до освітніх програм та методи їх оцінювання У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач освіти повинен бути здатним продемонструвати такі результати навчання: 1. Сформувати та актуалізувати базу знань для розуміння аспірантами освітньої політики щодо забезпечення якості вищої освіти. 2. Розвинути на основі знань та навиків здатність розробляти власні порівняння та пропозиції для впровадження найкращих практик на національному та рівні ЗВО.
Результати навчання: Результати навчання Сформувати та актуалізувати базу знань для розуміння аспірантами освітньої політики щодо забезпечення якості вищої освіти. Методи навчання і викладання Лекції, практичні заняття - інформаційно-рецептивний метод, репродуктивний метод, евристичний метод, метод проблемного викладу, самостійна робота – репродуктивний метод, дослідницький метод. Методи оцінювання рівня досягнення результатів навчання Поточний контроль –виконання та захист практичних робіт, усне та фронтальне опитування. Результати навчання Розвинути на основі знань та навиків здатність розробляти власні порівняння та пропозиції для впровадження найкращих практик на національному та рівні ЗВО. Методи навчання і викладання Лекційні та практичні заняття: інформаційно-рецептивний метод; репродуктивний метод; евристичний метод; метод проблемного викладу. Самостійна робота: репродуктивний метод. Методи оцінювання рівня досягнення результатів навчання Поточний та заліковий контроль. Методи оцінювання знань: вибіркове усне опитування; виступи на семінарах, тести, колоквіум, оцінка активності, внесених пропозицій, оригінальних рішень, уточнень і визначень тощо. Залік – письмове опитування, тестовий контроль
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Професійна педагогіка Академічне підприємництво Педагогічна практика
Короткий зміст навчальної програми: Навчальна дисципліна дозволяє аспірантам оволодіти необхідним матеріалом для практичної та дослідницької роботи у сфері внутрішнього та зовнішнього забезпечення якості вищої освіти. Аспіранти будуть отримувати теоретичні та практичні матеріали стосовно становлення та розвитку міжнародного досвіду у контексті інтеграції української вищої освіти у сенсі забезпечення її якості в європейський освітній простір. На лекційних та практичних (семінарських) заняттях аспірантам розкриватимуться основні найважливіші течії та практики у провідних європейських країнах. Розвиватимуться навики аспірантів щодо проекції цього досвіду на українську практику забезпечення якості вищої освіти. Окрім національного контексту та державної політики у сфері якості, нормативного забезпечення цих процесів, слухачі курсу отримають ключові навики стосовно внутрішнього забезпечення якості вищої освіти в ЗВО. Відмінною рисою матеріалів курсу є використаний досвід підготування та участі українських ЗВО у міжнародних проектах та формування на основі цього досвіду внутрішніх систем забезпечення якості освітньої діяльності у ЗВО.
Опис: Вступ до політики якості вищої освіти Розвиток та становлення сучасної політики якості вищої освіти. Історичні етапи становлення науки про якість, розвиток напрямку про якість вищої освіти. Забезпечення якості у вищій освіті: терміни, концепції, принципи, моделі, інструменти Місце забезпечення якості вищої освіти в державній освітній політиці. Об’єкти та суб’єкти державної політики якості вищої освіти. Значення для забезпечення якості новітніх реформ вищої освіти Органи управління, законодавча база з управління якістю вищої освіти. Діяльність університетів у сфері якості вищої освіти: об’єкти та суб’єкти управління якістю у ВНЗ, органи управління, організаційна структура управління, політика ВНЗ у сфері якості освіти. Національні та міжнародні системи, політики та моделі врядування у вищій освіті: порівняльний аналіз Досвід Польщі, Німеччини та Фінляндії в політиці забезпечення якості вищої освіти. Політика якості освіти в Європейському союзі: керівні органи, нормативні документи. Досвід оцінювання якості у різних країнах Оцінювання якості вищої освіти як елементи виконання функції контролювання вищої освіти: загальнодержавний та університетський підходи. Конкурси, премії та рейтинги університетів як елементи оцінювання та контролювання якості вищої освіти. Стандарти якості як інструменти оцінювання та порівняння вищої освіти.
Методи та критерії оцінювання: Лабораторні заняття Практичні заняття Контрольна робота
Критерії оцінювання результатів навчання: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–80 балів – («дуже добре») виставляється за знання навчального матеріалу компонента вище від середнього рівня, включаючи розрахунки, аргументовані відповіді на поставлені запитання (можлива невелика кількість неточностей), вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 79–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 –61 бал – («посередньо») виставляється за посередні знання навчального матеріалу компонента, мало аргументовані відповіді, слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 60–50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («незадовільно» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: 1. Міжнародні стандарти ESG2015 - 2015 р. 2. Віртуальне навчальне середовище: 1. Болонський процес та нова парадигма вищої освіти: монографія / Ю. М. Рашкевич. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. – 168 с. 2. Розвиток системи забезпечення якості вищої освіти в Україні: інформаційно-аналітичний огляд / Укладачі: Добко Т., Золотарьова І., Калашнікова С., Ковтунець В., Курбатов С., Линьова І., Луговий В., Прохор І., Рашкевич Ю., Сікорська І., Таланова Ж., Фініков Т., Шаров С.; за заг. ред. С. Калашнікової та В. Лугового. – Київ : ДП «НВЦ «Пріоритети», 2015. – 84 с. https://erasmusplus.org.ua/korysna-informatsiia/korysni-materialy/category/3-materialy-natsionalnoi-komandy-ekspertiv-shchodo-zaprovadzhennia-instrumentiv-bolonskoho-protsesu.html?download=88:rozvytok-systemy-zabezpechennia-iakosti-vyshchoi-osvity-ukrainy 3. Імператив якості: вчимося цінувати і оцінювати вищу освіту: навч. посіб. / За ред. Т. Добка, М. Головянко, О. Кайкової, В. Терзіяна, Т. Тііхонена. – Львів: Видавництво «Компанія "Манускрипт"», 2014. – 572 с. http://dovira.eu/Trust_1.pdf 4. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ: ЄВРОПЕЙСЬКІ КРАЩІ ПРАКТИКИ ДЛЯ УКРАЇНИ Упорядник: Тарас Добко - http://education-ua.org/ua/component/cck/?task=download&collection=blog_files_x&xi=0&file=blog_files&id=666 5. КОНЦЕПЦІЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ (ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ПРОЕКТУ TEMPUS «TRUST» «НАЦІОНАЛЬНА СИСТЕМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ І ВЗАЄМНОЇ ДОВІРИ В СИСТЕМІ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ»1)“Towards Trust in Quality Assurance System” № 516935–TEMPUS–1–2011-1– Допоміжна 6. FITEMPUS-SMGR, 15.10.2011–14.10.2014) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://dovira.eu.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).