Академічне підприємництво

Спеціальність: Прикладна математика
Код дисципліни: 8.113.00.O.017
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Менеджмент організацій
Лектор: д.е.н., проф. Чухрай Наталія Іванівна, д.е.н., проф. Карий Олег Ігорович.
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Метою вивчення дисципліни є сформувати у молодих науковців системні знання у сфері підприємництва, маркетингу інновацій та трансферу технологій, здатність виявляти нові ідеї, створювати інновації та започатковувати старт-апи, здатність до соціальної взаємодії та роботі у команді, уміння створювати суспільну користь та поєднувати її з власною вигодою, організовувати реалізацію основних управлінських функцій з урахуванням особливостей інноваційного бізнесу, будувати процес реалізації інновації.
Завдання: Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування у здобувачів освіти компетентностей: загальні компетентності: - здатність продукувати інноваційні наукові ідеї, оволодіти методологією наукової та педагогічної діяльності, вирішувати комплексні проблеми в процесі інноваційно-дослідницької та професійної діяльності, комерціалізувати оригінальні наукові дослідження; - ґрунтовні знання та розуміння філософської методології пізнання, ключових засад професійної етики, системи морально-культурних цінностей; - здатність ініціювати та проводити оригінальні наукові дослідження, ідентифікувати актуальні наукові проблеми, здійснювати пошук та критичне аналізування інформації, продукувати інноваційні конструктивні ідеї та застосовувати нестандартні підходи до вирішення складних і нетипових завдань; - уміння виявляти ораторську та риторичну майстерність при презентації результатів наукових досліджень, вести фахову наукову бесіду та дискусію із широкою науковою спільнотою та громадськістю українською мовою, формувати наукові тексти в письмовій формі, організовувати та проводити навчальні заняття, використовувати прогресивні інформаційно-комунікаційні засоби; - здатність бути цілеспрямованим та наполегливим, самовдосконалюватись впродовж життя, усвідомлювати соціально-моральну відповідальність за одержані наукові результати; - здатність ініціювати, обґрунтовувати та управляти актуальними науковими проектами інноваційного характеру, самостійно проводити наукові дослідження, взаємодіяти у колективі та виявляти лідерські здібності при виконанні наукових проектів. фахові компетентності: - уміння розробляти логічні та обґрунтовані послідовності, системи, механізми, моделі, тощо для конкретних економічних об’єктів. - уміння створювати суспільну користь та поєднувати її з власною вигодою. - уміння організовувати реалізацію основних управлінських функцій з урахуванням особливостей інноваційного бізнесу.
Результати навчання: програмні результати навчання: 1. Здатність продемонструвати глибинні знання історичних та сучасних концептуально-методологічних та методичних засад підприємницької діяльності. 2. Здатність продемонструвати глибинні знання теоретико-прикладних засад широкого спектру різновидів та сфер наукових досліджень. 3. Здатність продемонструвати глибинні знання історичних та сучасних концептуально-методологічних та методичних засад академічного підприємництва. 4. Здатність продемонструвати глибинні знання вітчизняного і зарубіжного наукового доробку та практичного досвіду у сфері академічного підприємництва. 5. Інтегрувати та застосовувати одержані знання з різних міжпредметних сфер у процесі розв’язання теоретико-прикладних завдань у конкретній області дослідження. 6. Обирати і застосовувати методологію та інструментарій наукового дослідження при здійсненні теоретичних й емпіричних досліджень у сфері академічного підприємництва. 7. Проводити наукові дослідження та виконувати наукові проекти на засадах ідентифікування актуальних наукових проблем, визначення цілей та завдань, формування та критичного аналізування інформаційної бази, обґрунтування та комерціалізації результатів дослідження, формулювання авторських висновків і пропозицій. 8. Здійснювати економіко-математичне моделювання та соціально-економічне діагностування різних процесів та об’єктів у сфері маркетингу інновацій.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: пререквізити: Аналітичні та чисельні методи досліджень. кореквізити: Управління науковими проектами.
Короткий зміст навчальної програми: У межах дисципліни розглядаються питання сутності та місця академічного підприємництва у ринковій економіці, соціально-психологічного портрету академічного підприємця, феномен стартап-компанії, рамка підприємницької компетентності, управлінські аспекти власної справи, побудова команди та управління нею, формування перспективної бізнес-ідеї, втілення ідеї у цінність для споживачів і зацікавлених сторін, етапи процесу бізнес-планування, чинники, які визначають успішну комерціалізацію технології, ресурсне забезпечення академічного підприємництва, показники ефективності інвестиційного рішення.
Опис: Введення у академічне підприємництво. Академічне підприємництво як процес. Маркетинг у академічному підприємництві: створення цінності для споживача. Лідерство та формування команди у академічному менеджменті. Основи бізнес-планування у академічному підприємництві: побудова бізнес-моделі. Рівні готовності інновації до впровадження: супровід інноваційного продукту від ідеї до ринкового розвитку. Економічні засади започаткування бізнесу.
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль на практичних заняттях проводиться з метою виявлення готовності здобувача вищої освіти до занять у таких формах: • вибіркове усне опитування перед початком занять; • фронтальне стандартизоване опитування за картками, тестами протягом 5-10 хв.; • фронтальна перевірка виконання домашніх завдань; • оцінка активності студента у процесі занять, внесених пропозицій, оригінальних рішень, уточнень і визначень, доповнень попередніх відповідей і т. ін. Підсумковий контроль проводиться за результатами поточного контролю та виконання і захисту контрольної роботи. Контрольна робота для здобувачів вищої освіти денної форми освіти передбачає підготовку групового проекту (на 4-5 осіб) краудфандингової кампанії для розміщення на конкурсі комерційних або соціальних проектів. Контрольна робота для здобувачів вищої освіти заочної форми освіти передбачає підготовку схеми / канви бізнес-моделі соціального або комерційного підприємства, яке використовуватиме наукову ідею аспіранта, за допомогою схеми Lean Canvas або Social Lean Canvas.
Критерії оцінювання результатів навчання: поточний контроль (70 %), контрольна робота (30%).
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: Навчально-методичне забезпечення: 1. Навчально-методичний комплекс з дисципліни «Академічне підприємництво» для здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії (укладачі: Чухрай Н.І., Карий О.І.). Режим доступу: http://vns.lpnu.ua/course/view.php?id=367 Рекомендована література: 1. Матвій І. Є., Грибик І. І., Смолінська Н. В., Матвій С. І. Управління змінами та проектами: навч. посіб.: навчальний посібник. Львів: Центр Європи, 2017. 169 c. 2. Чухрай Н.І., Лісовська Л.С. Управління інноваціями: навчальний посібник. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015. 280 с. 3.Чухрай Н.І., Лісовська Л.С. Економіка інноваційного підприємства: навчальний посібник. Львів: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2016. 324 c. 4. Чухрай Н.І. Маркетинг інновацій: Підручник. Вид-во НУ “Львівська політехніка”, 2011. 262 с. 5. Чухрай Н.І. Товарна інноваційна політика: Підручник. К.: Кондор, 2006. 356 с. 6. Карковська В. Я., Новаківський І. І. Управління інноваційними проектами: навчальний посібник. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2016. 316 c. 7. Косар Н. С., Мних О. Б., Крикавський Є. В., Леонова С. В. Маркетингові дослідження: підручник. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2018. 460 с. 8. Фінансовий менеджмент: навчальний посібник / За наук. ред. С. В. Князя. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. 224 с. 9. Чухрай Н. І., Просович О. П. Стратегічне управління інноваційним розвитком підприємства: підручник. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015. 500с. Інформаційні ресурси: 1. Офіційний сайт Державного комітету статистики. Режим доступу: www.ukrstat.gov.ua 2. Портал про інвестиції. Режим доступу: http://investycii.org. 3. Спільнокошт – краудфандинг в Україні. Велика Ідея. Режим доступу: https://biggggidea.com 4. Kickstarter. – Режим доступу: https://www.kickstarter.com
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).