Риторика

Спеціальність: Прикладна математика
Код дисципліни: 8.113.00.M.025
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Українська мова
Лектор: канд. філол. наук, доцент Куньч Зоряна Йосипівна
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Сформувати риторичну культуру майбутнього фахівця науковця To form the rhetorical culture of the future specialist scientist
Завдання: 1.Сформувати навички переконливого мовлення 2. Навчити раціональної мовленнєвої поведінки в різних ситуаціях спілкування. 3. Вивчення найдієвіших способів завойовувати словом прихильність людей.
Результати навчання: розуміння основних етапів розвитку світової риторики; знання особливостей українських риторичних учень; визначення статусу сучасного академічного красномовства; вміння реалізовувати основні аспекти психології та культури мовного спілкування; здатність розрізняти особливості різних форм академічного спілкування; знання видів і жанрів ораторського мистецтва; вміння розробляти різні типи промов відповідно до особливостей їхньої побудови; здатність дотримуватись структури промови та її композиції; вміння використовувати різні форми спілкування людей у колективі; розуміння основних етапів підготовки промови; здатність використовувати засоби активізації уваги слухачів. вміння розробляти теоретичні засади підготовки промови; здатність рорізняти особливості різних форм академічного спілкування; вміння добирати матеріал для підготовки промови; вміння й навички організувати та вести дискусію; вміння й навички підготувати інформаційну та переконувальну промови; вміння й навички скласти розгорнутий план виступу, тези доповіді; вміння й навички добирати аргументи і засоби активізації уваги слухачів; вміння й навички виступати перед аудиторією, дотримуючись законів риторики.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: немає
Короткий зміст навчальної програми: основні етапи розвитку риторики, історичні традиції риторики; статус сучасної риторики; основні аспекти психології та культури мовного спілкування, теоретичні засади підготовки промови та інших публічних виступів, особливості різних форм публічного чи професійно-ділового спілкування.
Опис: Риторика як наука. Предмет і основні завдання курсу. Ораторське мистецтво в житті сучасної людини. Історія світової риторики. Становлення ораторського мистецтва в Україні. Підготовка промови. Композиція промови. Роди, види і жанри ораторського мистецтва. Типи ораторських промов. Психологічні аспекти ораторського мистецтва. Дискусія як один із видів суперечки. Засоби активізації уваги слухачів. Невербальні засоби усного мовлення. Культура ораторського мовлення. Мовленнєвий етикет. Риторичні фігури і тропи.
Методи та критерії оцінювання: залік: поточний контроль – 100 балів (усне опитування).
Критерії оцінювання результатів навчання: Завдання у тестовій формі - 20 балів; індивідуальна робота - 60 балів; самостійна робота - 20 балів. Tasks in test form - 20 points; individual work - 60 points; independent work - 20 points.
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: 1) Риторика: підручник/ Зоряна Куньч, Галина Городиловська, Ірина Шмілик. – 2-ге вид., допов. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2018. – 496 с. 2) Куньч З.Й. Українська риторика: Історія становлення і розвитку: Посібник для студентів економічних та гуманітарних спеціальностей. – Львів, 2011. – 160 с. 3) Куньч З.Й. Риторичний практикум: навч. посібник. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2018. –212 с. 4) Риторика: метод. рекомендації до проведення практичних занять для аспірантів Національного університету «Львівська політехніка» / уклад.: З.Й. Куньч, Г.Л. Вознюк. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2017. – 36 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).