Сучасна інвентика у науково-дослідній діяльності

Спеціальність: Прикладна математика
Код дисципліни: 8.113.00.M.026
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Менеджмент організацій
Лектор: к.е.н. Беспалюк Х.М.
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Метою вивчення дисципліни є формування у молодих науковців комплексу компетентностей у сфері винахідництва, маркетингу інновацій та креативного мислення. Окрім того, вивчення цієї дисципліни націлюється: на розвиток здатності до виявлення нових ідей до створення та засвоєння нових академічних знань, до соціальної взаємодії у команді; на уміння створювати суспільну користь та поєднувати її з власною вигодою, організовувати реалізацію основних управлінських функцій з урахуванням особливостей інноваційного бізнесу, розуміти ринкові тенденції та прогнози бізнес-футурологів. Вивчення дисципліни допомагає розкрити суть управління творчим процесом прийняття рішень; дослідити механізм винахідництва; краще розкрити власний креативний потенціал та ефективність роботи в команді.
Завдання: Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у аспірантів компетентностей: загальних: 1) здатність застосовувати одержані знання в результаті вивчення дисципліни «Сучасна інвентика в науково-дослідній діяльності» в пошуку нових наукових ідей; 2) здатність з’ясовувати причинно-наслідкові зв’язки, аналізувати й узагальнювати зовнішню і внутрішню інформацію, необхідну для створення наукової новизни. фахових: 1) уміння розробляти канву наукової роботи; 2) уміння створювати суспільну користь, яка повинна бути в основі будь-якого наукового винахідництва; 3) уміння реалізовувати основні управлінські функції в креативних командах та творчих колективах.
Результати навчання: Внаслідок вивчення навчальної дисципліни аспірант повинен бути здатним продемонструвати такі результати навчання: 1. Навички ставити і розв’язувати творчі задачі за умови невизначеності поля пошуку та багатоваріантності вирішень; 2. Здатність критично оцінювати отримані результати діяльності та аргументовано захищати прийняті рішення; 3. Здатність використовувати різноманітні методи активізації творчої діяльності при пошуку нових рішень; 4. Здатність адаптуватись до нових ситуацій та приймати відповідні рішення у технічній та нетехнічній сферах творчої діяльності.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити: Філософія і методологія науки, Аналітичні та чисельні методи дослідження. Кореквізити: Методи дослідження у спеціальності.
Короткий зміст навчальної програми: Сутність і особливості дисципліни «Сучасна інвентика у науково-дослідній діяльності» орієнтована для набуття аспірантами знань та умінь вирішувати творчі завдання, розуміти методологію наукової творчості та сучасні методи пошуку креативних рішень, виявляти і оформляти об’єкти інтелектуальної власності.
Опис: Теоретичні основи сучасної інвентики. Наука і дослідництво як сфери креативні діяльності. Творчий потенціал колективу. Винахідництво і новаторство. Квалітативний підхід в інвентиці.
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль на практичних заняттях проводиться з метою виявлення готовності здобувача рівня доктора філософії до занять у таких формах: - вибіркове усне опитування перед початком занять; - фронтальне стандартизоване опитування за картками, тестами протягом 5-10 хв; - фронтальна перевірка виконання домашніх завдань; - оцінка активності студента у процесі занять, внесених пропозицій, оригінальних.
Критерії оцінювання результатів навчання: Підсумковий контроль (100 %): усне опитування, виконання завдань, тестування знань.
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: 1. Навчально-методичне забезпечення: 1. Методичні вказівки для практичних занять з курсу «Основи інвентики» для студентів стаціонарної та заочної форми навчання спеціальності 073«Менеджмент» / Х.М. Беспалюк – Львів: Національний університет «Львівська політехніка», 2020. – 18 с. 2. Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з курсу “Інвентика” для студентів стаціонарної та заочної форм навчання спеціальності 073 “Менеджмент”/ Укл.: Щербата Т.С. — Львів: Національний університет “Львівська політехніка”, 2018. – 22 с. Базова: 1. Беспалюк Х.М. Побудова організації, що самонавчається на засадах Проектів модернізації. Маркетингові аспекти управління інноваційним розвитком : колективна монографія / за заг. ред. д.е.н., проф. С.М. Ілляшенка. – Суми : ТОВ «Друкарський дім «Папірус», 2014. – С. 235-245. 2. Беспалюк Х. М., Процак К. В. Дизайн-мислення як ефективний метод адаптації до змін. Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія “Проблеми економіки та управління”. 2021. № 1 (7). С. 121-131. https://doi.org/10.23939/semi2021.01.121 3. Чухрай Н.І., Лісовська Л.С. Економіка інноваційного підприємства: Навчальний посібник. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2016. 324 c. 4. Чухрай Н.І., Демків Я.В. Маркетинг на ринках високотехнологічних товарів: монографія Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2013. 203 с. 5. Martyniak Z. Wstep do inwentyki. — Krakow: AE, 1997. — 134 s. 6. Богоявленская Д.Б. Психология творческих способностей. М.: Академия, 2002. - 320 с. 7. Стефік Марк, Стефік Барбара «Прориви. Історії та стратегії радикальних новацій» / Пер. з англ. Д. Конарєва, Л. Савицька – К., Видавництво Олексія Капусти (підрозділ Агенції «Стандарт»), 2005. – 322 с. 8. Барнет Білл, Еванз Дейв Дизайн-мислення: Спроектуй своє життя / пер. з англ. Валерія Глінка. – 2-ге вид. – К.: Наш формат, 2019. – 224 с. 9. Марк М., Пирсон К. Герой и бунтарь. Создание бренда с помощью архетипов / Пер. с англ. под ред. В. Домнина, А. Сухенко. — СПб.: Питер, 2005. — 336 е.: ил. 10. Якимова Н.С. Економічні індикатори трансформації поведінкових моделей суб’єктів ринку праці // Науковий журнал «Підприємництво та інновації». – Видавничий дім «Гельветика»., 2019. –випуск 10. – С. 148-153. 11.Nataliya Chukhray, Khrystyna Bespaliuk (2019), Studing the Values of Profesions fоr the Millennials as Subject of the Labor Market [w:] Zarzadzanie kapitalem ludzkim w uczelniach, Spoleczna Akademia Nauk, Lodz, ss. 163-179. 12. Сігман М. Таємне життя розуму : як ми мислимо, відчуваємо й вирішуємо / Маріано Сігман ; пер. з англ. Ю. Костюк. – Х. : Віват, 2019. – 288 с. 13. Степура Т. М. Розвиток людського потенціалу в умовах квалітизації економіки України. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.07 – Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика. – Донецький національний університет імені Василя Стуса, Вінниця, 2021. Допоміжна: 1. Дочинець Мирослав Діти папороті [Текст] : роман. – Мукачево: «Карпатська вежа», 2020. – 328 с. 2.Талеб Насім Ніколас Чорний лебідь. Про (не)ймовірне у реальному житті / пер. з англ. Микола Климчук. – 3-тє вид. – К.: Наш Формат, 2020. – 392 с. 3. Лісовська Л.С. Формування систем взаємодії у інноваційних процесах: концепція налагодження та інструменти оцінювання [Текст] : монографія / Лідія Степанівна Лісовська ; за заг. науковою ред. О.М. Лютак. – Луцьк : Вежа-Друк, 2020. – 388 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).