Управління науковими проєктами

Спеціальність: Прикладна математика
Код дисципліни: 8.113.00.M.028
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Менеджмент організацій
Лектор: д.е.н., доц. Новаківський Ігор Іванович
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Ознайомлення слухачів із найважливішими проблемами управління науковими проектами із сутністю методології, концепцій, методів і прийомів управління науковими проектами на засадах системного підходу. Крім цього, вивчення цієї дисципліни полягає також у забезпеченні глибокого засвоєння знань аспірантами, які стосуються проблем організування науково-дослідної діяльністю та вмінь застосовувати набуті знання у своїй майбутній науковій і практичній діяльності.
Завдання: Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у студентів компетентностей: загальних: 1. Здатність ініціювати та проводити оригінальні наукові дослідження, ідентифікувати актуальні наукові проблеми, здійснювати пошук та критичне аналізування інформації, продукувати інноваційні конструктивні ідеї та застосовувати нестандартні підходи до вирішення складних і нетипових завдань. 2. Здатність ініціювати та проводити оригінальні наукові дослідження, ідентифікувати актуальні наукові проблеми, здійснювати пошук та критичне аналізування інформації, продукувати інноваційні конструктивні ідеї та застосовувати нестандартні підходи до вирішення складних і нетипових завдань. 3. Здатність ініціювати, обґрунтовувати та управляти актуальними науковими проектами інноваційного характеру, самостійно проводити наукові дослідження, взаємодіяти у колективі та виявляти лідерські здібності при виконанні наукових проектів. фахових: 1. Ґрунтовні знання класичного та сучасного інструментарію розробки наукових проектів, володіння навиками комплексного охоплення предметних галузей і організування інформаційного обміну з врахуванням відсутності аналогій в ретроспективі, вузької спеціалізації учасників. 2. Розуміння методології управління проектами в наукових проектах, способів визначення основних аспектів підготовки проектних пропозицій. 3. Здатність організування пошуку інвесторів, створення та розвитку проектних команд, виходу на міжнародні ринки та залучення іноземних інвестицій, налагодження зв'язків з венчурними організаціями. 4. Здатність управляти ризиками виконання наукових проектів з метою мінімізації загроз через некомерційну спрямованість, невизначеність результатів, тривалі терміни реалізації, складність оцінювання результатів реалізації проектів.
Результати навчання: Результати навчання даної дисципліни деталізують такі програмні результати навчання: 1. Поглиблені знання в сфері оцінювання актуальності наукових досліджень, використання методів проектного менеджменту для управління науковими проектами, організування захисту інтелектуальної власності. 2. Здатність проведення маркетингових досліджень в наукових проектах, оцінювання продукту проекту з позиції привабливості для ринку, використання досвіду передових країн світу у розвитку науки завдяки реалізації наукових проектів. 3. Здатність організування розробки наукового проекту, прийняття рішення про початок проектів, робіт по запуску проекту та підготовки відповідного пакету документів етапу ініціації, формування портфелів проектів. 4. Здатність створення та розвитку команди управління науковим проектом, вирішення конфліктів.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: кореквізити: Психологія творчості та винахідництва.
Короткий зміст навчальної програми: Значний інноваційний потенціал науково-освітнього співробітництва проявляється у системі показників, що характеризують соціальні (ступінь досягнення поставлених цілей, поліпшення умов праці, рівень мотивації, рівень комп’ютеризації та інформатизації, обсяг впровадження екологічно безпечних технологій, рівень оплати праці) й інноваційні (чисельність та динаміка наукових і навчально-методичних розробок, публікацій, патентів; показники комерціалізації – кількість впроваджених розробок й обсягів виробленої інноваційної продукції; місце в національних і міжнародних рейтингах) аспекти проектної діяльності. Система управління науковими проектами має передбачати розробку механізму взаємодії таких партнерів, як: представників державної влади, громадських організацій у процесі визначення та практичного впровадження ключових завдань наукового співробітництва. Важливими складовими системи управління є: реалізація принципів обґрунтування наукових проектів на основі пріоритетів інноваційного розвитку, розроблення алгоритму оцінки ефективності проектів, розгортання інформаційної системи забезпечення проектної діяльності тощо.
Опис: Визначення та основні особливості науки. Методи наукового дослідження. Зміст та складові науково-дослідного процесу. Розвиток організацій в сучасних умовах. Методичні основи управління науковими проектами. Ресурсне забезпечення наукових проектів. Оцінки ефективності управління науковими проектами. Оформлення, експертиза та захист наукових проектів.
Методи та критерії оцінювання: – поточний контроль – усне опитування, виконання задач поточного контролю; – підсумковий контроль – письмовий екзаменаційний контроль (письмова форма – тестування). Бали за поточний контроль на практичних заняттях виставляються під час практичних занять згідно розкладу. Бали за контрольну роботу виставляються на підставі публічного захисту контрольної роботи.
Критерії оцінювання результатів навчання: поточний контроль - 40 балів; екзаменаційний контроль - 60 балів (40 балів - письмова компонента, 20 балів - усна компонента).
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: Методичне забезпечення: 1. Новаківський І.І. Управління інноваційними проектами : Конспект лекцій для студентів спеціальності 8.050209 „Менеджмент інноваційної діяльності”. / І.І., Новаківський, І.Я. Кулиняк // - Львів: Вид-во Національного університету “Львівська політехніка”, 2014. – 52 с. 2. Матвій І.Є. Ділове адміністрування: управління проектами: Конспект лекцій для студентів спеціальності 7.03060101, 8.03060101 "Менеджмент організацій і адміністрування" / І.Є. Матвій, І.І., Новаківський, І.Я. Кулиняк // - Львів: Вид-во Національного університету “Львівська політехніка”, 2014. – 108 с. Рекомендована література: 1. Петрович Й. М. Управління проектами: підручник / Й. М. Петрович, І. І. Новаківський ; НУ "Львівська політехніка" ; за заг. ред. Й. М. Петровича. – Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2018. – 396 с. 2. Петрович Й.М. Управління інноваційними проектами: навч. посібник / Й. М. Петрович, І. І. Новаківський ; за заг. ред. Й. М. Петровича. – Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2016. – 316 с. 3. Батенко Л. П. Управління проектами : Навч. посібник / Л.П. Батенко, О. А. Загородніх, В.В. Ліщинська. – К. : КНЕУ, 2004. – 231 с. 4. Ковальчук В. В. Основи наукових досліджень. Навчальний посібник. – К.: «Слово», 2009. – 240 с. 5. Проектний менеджмент: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. /А.В.Гриньов, І. А.Дмитрієв, Д. У.Бікулова та ін.; Харк. нац. автомоб.-дор. ун-т. — Х., 2006. – 420 с. 6. Управління проектами: процеси планування проектних дій [Текст]: підручник / І.В. Чумаченко, В.В. Морозов, Н.В. Доценко, А.М. Чередниченко. – К.: Університет економіки та права «КРОК», 2014. – 673 с. Інформаційні ресурси: 1. Бібліотека ВР України http://www.rada.kiev.ua/LIBRARY/index.htm 2. Національна парламентська бібліотека України http://nplu.kiev.ua/ 3. Електронна бібліотека України http://www.lib.com.ua/ 4. Сайт «Сучасні проблеми економіки і підприємництво»: збірник наукових праць http://journals.kpi.ua/ua/22 5. Сайт «Наукові вісті НТУУ «КПІ»: науково-технічний журнал» http://bulletin.kpi.ua/
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).