Відкриті наукові практики

Спеціальність: Прикладна математика
Код дисципліни: 8.113.00.M.020
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Соціальні комунікації та інформаційна діяльність
Лектор: К.т.н. Березко Олександр Леонідович
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Метою є ознайомлення студентів з передумовами, принципами та методологією сучасних відкритих наукових практик: публікацією наукових результатів у відкритому доступі; роботи з відкритими та оптимізованими даними досліджень; відкритими ліцензіями; відкритим рецензуванням; сучасними хмарними технологіями в науковій галузі; принципами побудови бізнесу, заснованого на відкритих інноваціях
Завдання: Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування у студентів необхідних компетентностей: - загальні компетентності: ЗК1. Гнучкість мислення. Здатність гнучко мислити, розуміти проблеми та задачі суміжних сфер пізнання, зберігаючи при цьому критичне ставлення як до усталених наукових концепцій, так і до власної діяльності. ЗК6. Етичні установки. Обізнаність та розуміння філософсько-світоглядних засад, сучасних тенденцій, напрямків і закономірностей розвитку вітчизняної науки в умовах глобалізації і багатокультурності. Знання стандартів і типу мислення, необхідних для наукового дослідження та публікаційної активності, включаючи критичну обізнаність та інтелектуальну чесність. Розуміння значення власних досліджень в контексті сучасних методологічних підходів та євроінтеграції. ЗК7. Застосування сучасних інформаційних і комунікаційних технологій, включаючи методи отримання, обробки та зберігання наукової інформації. - фахові компетентності: ФК5. Спроможність аналізувати, оцінювати та порівнювати різноманітні парадигми, теорії, концепції та підходи з предметної сфери наукового дослідження, вміння робити відповідні висновки, формулювати пропозиції та рекомендації. ФК6. Використання оригінальних наукових досліджень на високому фаховому рівні, досягнення наукових результатів, що створюють нові знання, з акцентом на актуальних загальнодержавних проблемах з використанням новітніх методів наукового пошуку.
Результати навчання: ЗН2. Знання методичних вимог до підготовки та проведення різних типів, наукових досліджень в контексті опрацювання даних та ліцензування та основних вимог до їхнього вибору. ЗН3. Знання про особливості використання інструментарію сучасного науковця, сучасні інноваційні методи управління науковою комунікацією. ЗН4. Здатність аналізувати, організовувати та проводити наукові дослідження з використанням сучасних інформаційно-комунікаційних методів та засобів, актуальних підходів та опрацювання експериментальних даних. УМ1. Здійснювати пошук, аналізувати, порівнювати і критично оцінювати інформацію з різних джерел; УМ2. Уміння написати та опублікувати у відкритому доступі наукову роботу-дослідження та супровідні експериментальні дані, розуміння послідовності роботи по підготовці наукового дослідження; УМ3. Уміння адаптувати результати наукових досліджень під час написання дисертації; УМ5. Вміти використовувати знання сучасної дослідницької інфраструктури для обробки результатів досліджень
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Філософія і методологія науки Педагогічна практика
Короткий зміст навчальної програми: Розглядаються питання про методологію і прикладні методи проведення наукових досліджень у відкритий спосіб, теоретичні та практичні аспекти впровадження парадигми Відкритої науки в українській та міжнародній наукових сферах; з’ясовуються особливості публікації наукових на науково-технічних результатів у відкритому доступі, роботи з відкритими та “чесними” дослідницькими даними, застосування відкритих ліцензій та методів відкритого оцінювання наукових результатів, а також сучасних інформаційно-комунікаційних технологій в науковій галузі та принципи побудови бізнесу, заснованого на відкритих інноваціях.
Опис: 1. Використання безкоштовних та відкритих ресурсів 2. Відкриті принципи 3. Відкрита співпраця 4. Відтворюваність, реплікабельність: Працювати у відтворюваний спосіб: Для себе, для інших (академічна та дослідницька доброчесність) 5. Відтворювані дослідження та аналіз даних 6. Пре-реєстрація та відтворення досліджень 7. Збір даних 8. Управління та обмін даними досліджень 9. Плани управління даними 10. Журнали відкритого доступу, репозитарії, препринти 11. Розміщення дисертації у вільному доступі 12. Готуючись до захисту дисертації, приєднуйтесь до руху
Методи та критерії оцінювання: Методи оцінювання знань: рейтингове оцінювання результатів вибіркового усного опитування; виконання та захисту практичних робіт та виступів на практичних заняттях; тестування; активності на заняттях, внесених пропозицій та оригінальних рішень, уточнень і визначень; письмове опитування, тестовий контроль під час семестрового контролю.
Критерії оцінювання результатів навчання: Семестрове оцінювання (СО) знань студентів здійснюється за сумарною кількістю отриманих балів за результатами поточного контролю (ПК) та виконання контрольного заходу (КЗ).
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: 1. Directorate-General for Research and Innovation (EC). Open Innovation, Open Science, Open to the World – a Vision for Europe. (2016). https://op.europa.eu/s/oAJ7 2. OECD (2020). Why open science is critical to combatting COVID-19. http://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/why-open-science-is-critical-to-combatting-covid-19-cd6ab2f9/ 3. Directorate-General for Research and Innovation (EC). Turning FAIR into reality. (2018). https://op.europa.eu/s/oAKb 4. Wilkinson, M., Dumontier, M., Aalbersberg, I. et al. The FAIR Guiding Principles for scientific data management and stewardship. Sci Data 3, 160018 (2016). https://doi.org/10.1038/sdata.2016.18 5. Wildgaard, L., Vlachos, E., Nondal, L., Larsen, A. V., & Svendsen, M. (2020). National Coordination of Data Steward Education in Denmark: Final report to the National Forum for Research Data Management (DM Forum). Danish e-Infrastructure Cooperation (DeiC). https://doi.org/10.5281/zenodo.3609516
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).