Ділова іноземна мова

Спеціальність: Прикладна математика
Код дисципліни: 8.113.00.M.022
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Іноземні мови
Лектор: Закаулова Юлія Володимирівна, к.пед.н., доцент
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Формувати у студентів-аспірантів загальні та мовленнєві компетентності (лінгвістичну, соціолінгвістичну, професійну, соціо-культурну та прагматичну) для забезпечення ефективного спілкування в діловому та академічно-професійному середовищі.
Завдання: загальні:. - Здатність працювати в міжнародному контексті. - Здатність генерувати нові ідеї (креативність). - Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. - Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу - Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології. - Здатність спілкуватися іноземною мовою. - Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел - Здатність до міжособистісної взаємодії, повага до різноманітності та багатокультурності - Здатність працювати як автономно, так і у команді. фахові: • лінгвістична, що являє собою рівень володіння мовними нормами та здатність продемонструвати мовленєві уміння; • соціолінгвістична, що передбачає здатність тих, що вивчають іноземну мову, продукувати й розпізнавати стиль мовлення відповідно до конкретної комунікативної ситуації; • прагматична, що зумовлює володіння мовцем знаннями мовного та паралінгвістичного характеру та його здатність використовувати ці знання для впливу на співбесідника у процесі іншомовної комунікації.
Результати навчання: Внаслідок вивчення навчальної дисципліни аспірант повинен бути здатним продемонструвати такі результати навчання: • спілкуватись в діловому середовищі, в тому числі при проведенні переговорів, підписанні договорів, проведенні співбесід, участі у співбесідах; • готувати публічні виступи з низки загальних питань у діловій сфері із застосуванням відповідних засобів вербальної та невербальної комунікації; • писати електронні листи професійних цілях, передаючи інформацію, що має безпосереднє відношення до професійного життя; • Використовувати діловий словник, граматику і специфічні мовні одиниці для ефективного спілкування у англомовному діловому середовищі з урахуванням культурних особливостей та ділового етикету. • РН10 - Вільно спілкуватися державною та іноземними мовами на професійному рівні, необхідному для ведення професійної дискусії, підготовки аналітичних та дослідницьких документів. • РН12 - Володіти навичками професійного усного та письмового перекладу з/на іноземні мови • РН14 - Використовувати сучасні цифрові технології, спеціалізовані програмне забезпечення, бази даних та інформаційні системи для оптимізації вивчення іноземної мови.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Рівень знань В2
Короткий зміст навчальної програми: Спілкування в академічному і професійному середовищі. (Види ділових листів. Проведення співбесіди. Підготовка до співбесіди. Написання рекомендаційного листа.Людські ресурси. Стартапи. Професійний розвиток.) Особливості ділової та академічної англійської мови. Ділові переговори та презентації. Особливості офіційного та неофіційного стилю в англійській мові. Різниця між діловою англійською та діловою американською мовою. Вивчення академічного словника та академічної граматики. Підготовка презентації продукту.
Опис: Модуль 1. Ділова діяльність і кореспонденція 1. Написання резюме, супровідного листа. Проведення співбесіди при прийомі на роботу. Управління лядськими ресурсами. 2. Корпоративне управління. Етикет спілкування. Укладання прес релізу. 3. Початок бізнесу. Підприємництво. Мова та принципи укладання контракту. Написання офіційного ділового листа. Різниця між англійською та американською діловою термінологією. Модуль 2. Ділові переговори та презентації. 1. Ресурси. Укладання статті до місцевої газети на визначену тему. 2. Самовдосконалення. Розвиток навичок ведення бізнесу. 3. Підготовка до усного виступу. Брейнстормінг. Структурування усної презентації. Використання сигнальних фраз. Використання унаочнення. Читання графіків, таблиць. Мова презентації та викладу. Питання. (Presentation) 4. Граматика ділової англійської мови. (Система часів. Інверсія. Пасивний стан. Інфінітивні комплекси. Відносні речення. Використання коми.) (Academic grammar)
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль та диференційований залік. Методи оцінювання знань: -усне та фронтальне опитування; -письмове опитування; -вибіркове усне опитування; -виступи на практичних заняттях; -тести; -оцінка активності; -оцінювання внесених пропозицій, оригінальних рішень, уточнень і визначень; тощо. Залік -усне опитування; -тестовий контроль.
Критерії оцінювання результатів навчання: Поточний контроль: укладання ділових листів, монологічне та діалогічне мовлення, читання, написання розширених анотацій, виконання вправ. Контрольна робота. Підсумковий контроль: диференційований залік. Розподіл балів у 100-бальній шкалі Поточний контроль (ПК) Разом за дисципліну 100 Аудиторна робота / Самостійна робота 100 Словник (виконання вправ) 5 Мовлення 15 Граматика (виконання вправ) 5 Написання розширених анотацій 5 Слухання 10 Представлення публічного виступу 10 Контрольна робота 40
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: 1. Trappe T, Tullis G. Intelligent Business. Advanced Business English. Pearson. 176 p. 2. Azar B.S (999) Understanding and Using English Grammar. New York: Pearson Education – 437p. 3. Comfort, J. (1996) Effective Telephoning. Oxford: Oxford University Press. – 126 p. 4. Ellis, M. and Nina O’Driscoll (1992) Socialising. Longmann. – 129 p. 5. Evans, V. (2005) Round Up 6. English Grammar Book. Longman. 6. Academic Vocabulary in Use. Cambridge university press. 7. Academic grammar and vocabulary. Cambridge university press. 8. Словники. 9. Яхонтова Т. В. Я-908 Основи англомовного наукового письма: Навч. посібник для студентів, аспірантів і науковців. - Вид. 2-ге. - Львів: ПАІС, 2003. - 220 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).