Методологія підготовки наукових публікацій

Спеціальність: Прикладна математика
Код дисципліни: 8.113.00.M.023
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Педагогіка та інноваційна освіта
Лектор: Професор, д.пед.н. Мукан Н.В.
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Метою вивчення дисципліни «Методологія підготовки наукових публікацій» є формування у молодих науковців компетентностей, що базуються на наукових фахових знаннях та уміннях в галузі академічного письма, здатностях перетворення знань, необхідних для активної наукової діяльності, використання стилістики академічного/наукового письма, вмінь і навичок для логічної побудови та презентації власних ідей, результатів творчої наукової праці у формі наукових текстів.
Завдання: Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування у здобувачів освіти компетентностей: інтегральної компетентності: здатність продукувати інноваційні наукові ідеї, оволодівати методологією наукової та педагогічної діяльності, вирішувати комплексні проблеми в процесі інноваційно-дослідницької та професійної діяльності, проводити оригінальні наукові дослідження у професійній сфері на міжнародному та національному рівні; загальної компетентності: здатність презентувати результати власного наукового дослідження українською та іноземною мовами на основі застосування сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, з урахуванням норм права інтелектуальної власності, професійної етики науковця та академічної доброчесності.
Результати навчання: Внаслідок вивчення навчальної дисципліни «Методологія підготовки наукових публікацій» здобувач освіти повинен бути здатним продемонструвати програмні результати навчання, які корелюються з компетентностями за освітньо-науковою програмою підготовки доктора філософії: Уміння (УМ): демонструвати навички самостійного виконання наукового дослідження, гнучкого мислення, відкритості до нових знань, оцінювати результати автономної роботи і нести відповідальність за особистий професійний розвиток та навчання інших Комунікація (КОМ): здатність застосовувати сучасні інформаційно-комунікаційні технології для наукової та професійної комунікації.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Попередні навчальні дисципліни: Філософія і методологія науки Академічне підприємництво Іноземна мова для академічних цілей Супутні і наступні навчальні дисципліни: Дослідницький семінар
Короткий зміст навчальної програми: У процесі вивчення дисципліни розглядаються основні поняття та категорії академічного письма, питання академічної грамотності; наукового стилю. Вивчається специфіка наукового тексту та його видів; особливості побудови наукового тексту, його організації; абзацу як компоненту наукового тексту. Досліджуються синтаксичні труднощі наукового тексту: специфіка побудови речень у науковому тексті; синтаксис, засоби зв’язку у реченні, синтаксичні конструкції. Аналізується процес підготовки до публікації результатів дослідження, зокрема його основні етапи та вимоги: підготовка наукової статті до опублікування; авторське право; структура та оформлення наукової статті; особливості спілкування з редакцією видання та рецензентами. Під час вивчення навчальної дисципліни освоюються знання, формуються вміння і навички опрацювання та оформлення літературних джерел, за допомогою ознайомлення зі стилями оформлення літературних джерел; особливостей оформлення посилань цитування у науковому тексті; використання сучасних ІКТ в опрацюванні та оформленні переліку використаних джерел. Особлива увага відведена ознайомленню із специфікою створення авторських профілів науковця, наукометричними базами даних Scopus і Web of Science, зокрема під час ознайомлення із наукометрією, особливостями реєстрації та пошуку джерел у НМБД Scopus та Web of Science; видами хижацтва в науці; специфікою перевірки наукових журналів.
Опис: Topic 1. Methodology of scientific publications processing. Topic 2. Scientific text and its types. Topic 3. Scientific text construction. Topic 4. Preparation for the publication of research results. Topic 5. Dissemination of scientific research results. Topic 6. Scientometric databases Scopus and WEB OF Science. Topic 7. Predators in science.
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль на практичних заняттях проводиться з метою виявлення готовності до занять здобувача вищої освіти третього освітньо-наукового рівня доктора філософії у таких формах: • вибіркове усне опитування на початку заняття; • фронтальне стандартизоване опитування за картками, тестами упродовж 5–10 хв; • індивідуальна перевірка виконання практичних робіт; • оцінка активності здобувача вищої освіти під час занять, внесених пропозицій, оригінальних рішень, уточнень і визначень, доповнень попередніх відповідей тощо. Контрольні запитання поділяються на: • тестові завдання – вибрати вірні відповіді; • проблемні завдання – створення ситуацій проблемного характеру; • питання-репліки – виявити причинно-наслідкові зв’язки; • ситуаційні завдання – визначити відповідь відповідно до певної ситуації; • питання репродуктивного характеру – визначення практичного значення; • інтерактивні завдання вікторинного та ігрового характеру. Підсумковий контроль проводиться за результатами поточного контролю та виконання контрольної роботи.
Критерії оцінювання результатів навчання: У науковій діяльності важливе значення мають не тільки власне наукові дослідження, але й здатність дослідника презентували власні напрацювання у формі наукових публікацій. Навчальна дисципліна «Методологія підготовки наукових публікацій» передбачає вивчення теорії і практики академічного письма, специфіки наукового стилю, побудови наукових текстів та його структурних компонентів; особливостей підготовки та подання статей до наукових видань, співпраці з редакцією та рецензентами; опрацювання та оформлення джерельної бази дослідження; використання ресурсів та можливостей наукометричних баз даних Scopus і Web of Science; формування культури академічної доброчесності. Частина навчального матеріалу виноситься на самостійне вивчення. Самостійна робота передбачає опрацювання наукових джерел, лекційного матеріалу, виконання практичних і тестових завдань, індивідуального науково-дослідного завдання, роботу у віртуальному навчальному середовищі. Тести до кожної теми та практичні роботи оцінюються в 5 балів. Разом - 70 балів. Контрольна робота - 30 балів. Разом за курс - 100 балів.
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: 1. Електронний навчально-методичний комплекс з дисципліни «Методологія підготовки наукових публікацій» для здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня доктора філософії для усіх спеціальностей. Укладач: Мукан Н. В., розміщений у віртуальному навчальному середовищі НУ «Львівська політехніка» (http://vns.lpnu.ua/course/view.php?id=10422) 2. Базовий пошук за автором без передплати Scopus – Scopus Author Preview. (2023). Взято з: http://www.scopus.com/search/form/authorFreeLookup.url 3. Бібліотека університету штата Нью-Йорк в Олбані. (2020). Взято з: http://library.albany.edu/cfox 4. Джерела Scopus. (2020). Взято з: https://tutorials.scopus.com/EN/AnalyzeJournals_UKR/index.html 5. ДСТУ 8302:2015. Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання. (2016). ДП «УкрНДНЦ»; розроб. Державна наукова установа «Книжкова палата України імені Івана Федорова». Київ: ДП «УкрНДНЦ». 6. Лабораторія університету Пердью. (2021). Взято з: https://owl.english.purdue.edu/owl/resource/664/01/ 7. Смірнова, В. А. (2020). Дослідження відкритих цифрових інформаційних систем для аналізу результатів дослідницької діяльності науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти. Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету, (9), 134-144. 8. Al Husaeni, D. F., & Nandiyanto, A. B. D. (2022). Bibliometric using Vosviewer with Publish or Perish (using google scholar data): From step-by-step processing for users to the practical examples in the analysis of digital learning articles in pre and post Covid-19 pandemic. ASEAN Journal of Science and Engineering, 2(1), 19-46. 9. APA Formatting and Style Guide/Purdue Online Writing Lab. (2019). Retrieved from: https://owl.english.purdue.edu/owl/resource/664/01/ 10. Beall’s list of predatory journals and publishers. (2019). Взято з: https://beallslist.weebly.com/ 11. Bradley, L., Noble, N., & Hendricks, B. (2020). The APA Publication Manual: Changes in the seventh edition. The Family Journal, 28(2), 126-130. 12. Carter, S. (2020). LibGuides: A Citation Guide: Chicago style. 13. Goodson, P. (2023). Becoming an academic writer: 50 exercises for paced, producative and powerfil writing. SAGE Publications, Inc. 14. Jayachandran, M. (2023). Academic writing and publishing with ChatGPT: writing research articles, dissertations, and thesis, as well as tips for publishing in academic … in scholarly. Kindle. 15. Killeen, B. R. (2023). PhDetremined: a comprehensive manual by a professional dissertation editor for crafting your doctoral thesis and achieving your PhD. Kindle. 16. Maddi, A., & Sapinho, D. (2022). Article processing charges, altmetrics and citation impact: Is there an economic rationale?. Scientometrics, 1-18. 17. Mukan N. V., Kravets S. F. (2021). Academic literacy as a component of doctor’s of philosophy professional competency. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах, 75(3), 51–56. 18. Mukan Nataliia, Zapotichna Mariia. (2021). Scientific paper: composition features. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 4(108), 179–190. 19. Pandey, S., Pandey, S., Dwivedi, S., Pandey, D., Mishra, H., & Mahapatra, S. (2020). Methods of various citing and referencing style: fundamentals for early career researchers. Publishing Research Quarterly, 36(2), 243-253. 20. Pertet, A. (2023). The science of academic writing: a guide for postgraduates. SAGE Publications Ltd 21. Rodrigues, C. (2023). Academic writing made EASY: plagiarism prevention. Kindle. 22. Schwartz, B. M., Landrum, R. E., & Gurung, R. A. (2020). An easyguide to APA style. Sage Publications. 23. Sooryamoorthy, R. (2020). Scientometrics for the humanities and social sciences. Routledge. 24. Starks, D., & Robertson, M. (2023). 50 things to think about when writing a thesis: paving your own path to submission. Routledge. 25. Zheng, M. H. (2023). AI for Academic writing: techniques and strategies for more effective research and dissertation writing with technology. Kindle.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).