Засади проєктування хімічних установок (курсова робота)

Спеціальність: Процеси і обладнання хімічних виробництв
Код дисципліни: 7.161.09.O.010
Кількість кредитів: 2.00
Кафедра: Хімічна інженерія
Лектор: Гузьова Ірина Олександрівна
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Метою курсу є засвоєння основних засад проектування хімічних установок, принципів вибору технічного обладнання, принципів проектування, аналізу технічного завдання і методів розрахунку машин та апаратів, основних деталей хімічних апаратів, допоміжного обладнання. А також: знайомство зі спеціальною технічною літературою, навчання студентів методики інженерних навичок принципів проектування хімічних установок.
Завдання: загальні компетентності: ЗК1. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). ЗК2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. ЗК3. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. ЗК4. Здатність працювати самостійно і в команді. ЗК5. Здатність до самоосвіти та підвищення рівня професійної кваліфікації. фахові компетентності: ФК1. Здатність досліджувати, класифікувати та аналізувати показники якості хімічної продукції, технологічних процесів і обладнання хімічних виробництв. ФК2. Здатність організовувати і управляти хіміко-технологічними процесами в умовах промислового виробництва та в науково-дослідних лабораторіях з урахуванням соціальних, економічних, та екологічних аспектів. ФК3. Здатність використовувати результати наукових досліджень і дослідно-конструкторських розробок для вдосконалення існуючих та/або розробки нових технологій і обладнання хімічних виробництв. ФК4. Здатність використовувати сучасне спеціальне наукове обладнання та програмне забезпечення при проведенні експериментальних досліджень і здійсненні дослідно-конструкторських розробок у сфері хімічних технологій та інженерії. ФК5. Здатність використовувати основні закономірності проходження хіміко-технологічних процесів для їх розрахунку та проектування. ФК6. Здатність організувати роботу виробничого підрозділу і управляти технологічними процесами хімічних виробництв відповідно до вимог техніки безпеки та охорони праці
Результати навчання: 1. Освоєння методів розрахунку технологічного обладнання 2. Вихідні дані та алгоритм розрахунку основних апаратів хімічних виробництв 3. Розрахунок та підбір основних деталей хімічних апаратів 4. Освоєння проектування основного обладнання 5. Освоєння проектування допоміжного обладнання 6. Вибір оптимального обладнання за техніко-економічними показниками РН1 (ПР1. Критично осмислювати наукові концепції та сучасні теорії хімічних процесів та хімічної інженерії, застосовувати їх при проведенні наукових досліджень та створенні інновацій.) РН2 (ПР2. Здійснювати пошук необхідної інформації з хімічної технології, процесів і обладнання виробництв хімічних речовин та матеріалів на їх основі, систематизувати, аналізувати та оцінювати відповідну інформацію.) РН3 (ПР3. Організовувати свою роботу і роботу колективу в умовах промислового виробництва, проектних підрозділів, науково-дослідних лабораторій, визначати цілі і ефективні способи їх досягнення, мотивувати і навчати персонал.) РН4 (ПР4. Оцінювати технічні і економічні характеристики результатів наукових досліджень, дослідно-конструкторських розробок, технологій та обладнання хімічних виробництв.) РН5 (ПР6. Розробляти та реалізовувати проекти в сфері хімічних технологій та дотичні до неї міждисциплінарні проекти з урахуванням соціальних, економічних, екологічних та правових аспектів.) РН6 (ПР7. Здійснювати у науково-технічній літературі, патентах, базах даних, інших джерелах пошук необхідної інформації з хімічної технології, процесів і обладнання виробництв хімічних речовин та матеріалів на їх основі, систематизувати, і аналізувати та оцінювати відповідну інформацію.) РН7 (КОМ1. Зрозуміле і недвозначне донесення власних знань, висновків та аргументації до фахівців і нефахівців, зокрема, до осіб, які навчаються)
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Переквізити: Фізика Вища математика Теоретична механіка Процеси та апарати хімічних виробництв Розрахунок і конструювання машин та апаратів хімічних виробництв Кореквізити Основи проектування хімічних виробництв Теплотехнічне обладнання хімічних виробництв Спецобладнання хімічних виробництв
Короткий зміст навчальної програми: В межах навчальної дисципліни «Засади проектування хімічних установок, ч.1» розглядаються основні матеріали для виготовлення хімічної апаратури, основні елементи конструкції хімічних установок, аналіз т розроблення технічного завдання, проектування теплообмінних установок, апаратів колонного типу, проектування машинного обладнання та установок для очищення атмосфери та водойми від хімічних забруднень.
Опис: Загальні відомості про проектування хімічних установок. Основні напрямки в проектуванні хімічного обладнання. Мета та задачі курсу. Підбір металевих матеріалів для виготовлення хімічних апаратів в залежності від робочого середовища. Підбір неметалевих матеріалів для виготовлення хімічних апаратів в залежності від робочого середовища. Підбір захисного покриття хімічних апаратів в залежності від робочого середовища. Обичайки та днища. Основні з’єднання та деталі хімічних апаратів. Фланцеві з’єднання та прокладки, деталі для кріплення. Опори хімічних апаратів. Проектування апаратів першого ступеня газоочищення Аналіз технологічного процесу та розробка технічного завдання на проектування апаратів першого ступеня газоочищення Проектування апаратів другого ступеня газоочищення Аналіз технологічного процесу та розробка технічного завдання на проектування апаратів другого ступеня газоочищення Проектування теплообмінних установок Основні вузли теплообмінних апаратів (труби, трубні пучки, трубні решітки, змійовики, спіралі, пластини) Аналіз технологічного процесу та розробка технічного завдання на проектування теплообмінних установок. Проектування випарних установок Аналіз технологічного процесу та розробка технічного завдання на проектування випарних апаратів Проектування колонних установок тарілчастого типу Проектування колонних установок насадкового типу Аналіз технологічного процесу та розробка технічного завдання на проектування колонних апаратів з контактними пристроями Проектування сушильного обладнання Аналіз технологічного процесу та розробка технічного завдання на проектування сушильного обладнання Аналіз технологічного процесу та розробка технічного завдання на проектування адсорберів, вакуум-фільтрів та кристалізаторів
Методи та критерії оцінювання: Основними методами діагностики знань є: поточний (ПК) і семестровий контроль (СК), який здійснюється з навчального матеріалу, обсяг якого визначений робочою програмою дисципліни за семестр. Поточний контроль здійснюється під час лекцій і лабораторних занять з метою перевірки рівня засвоєння теоретичних і практичних знань та умінь студента. ПК проводиться у формі: письмово-усного контролю та захисту лабораторних робіт. Семестровий контроль проводиться у формі екзамену (ЕК). Екзамен – це форма СК результатів навчання студента з навчальної дисципліни за семестр.
Критерії оцінювання результатів навчання: Захист курсової роботи
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: 1. Гузьова І. О. Основи проектування хімічних виробництв та компонування обладнання: навчальний посібник / І. О. Гузьова, З. Я. Гнатів. – Львів: ВНС Львівська політехніка, 2016. – 92 c. 2. Збірник тез доповідей ХI Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених ”Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів”. НТУУ «КПІ», 2012. – 133 с. 3. Сидоров Ю.І. Каталог основної і допоміжної хімічної апаратури. / Сидоров Ю.І., Влязло Р.Й. – Львів: ДУ ”ЛП”, 1999.- 140 с. 4. Атлас схем та технологій з дисципліни “Основи маловідходних технологій” / Укл. С.Х. Авраменко, В.М.Гуляєв, О.Д. Горбунов; ДДТУ. – Дніпродзержиськ, 2007. – 82 с 5. Ратушняк Г.С., Люлюк О.Г. Технічні засоби очищення газових викидів. Вінниця. ВНТУ. 2005, 159 с. 6. Технологія процесів окиснення. Збірник технологічних схем. / Укл. Реутський В.В., Івасів В.В., Іващук О.С.; НУ «ЛП». – Львів, 2009. – 33 с. 7. Дубинін А.І., Гаврилів Р.І., Гузьова І.О. Процеси та апарати хімічної технології. Навчальний посібник з курсового проектування. / Дубинін А.І. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2012. – 360 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).