Засади проєктування хімічних установок (курсовий проєкт)

Спеціальність: Процеси і обладнання хімічних виробництв
Код дисципліни: 7.161.09.O.014
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Хімічна інженерія
Лектор: Гузьова Ірина Олександрівна
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Опанування принципів розробки нових або модернізації існуючих хіміко-технологічних систем (ХТС). Вивчення основних понять моделювання хіміко–технологічних систем з використанням універсальної моделюючої програми ChemCAD. Вивчення основних принципів побудови хіміко–технологічної системи, задачі та методи розрахунку. Освоєння побудови моделі найбільш розповсюджених елементів ХТС, зокрема ректифікаційних, теплообмінних, хімічних, механічних процесів. Освоєння побудови моделі хіміко-технологічної системи в цілому.
Завдання: загальні компетентності: ЗК2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. ЗК3. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. фахові компетентності: ФК1. Здатність досліджувати, класифікувати і аналізувати показники якості хімічної продукції, технологічних процесів і обладнання хімічних виробництв. ФК2. Здатність організовувати і управляти хіміко-технологічними процесами в умовах промислового виробництва та в науково-дослідних лабораторіях з урахуванням соціальних, економічних та екологічних аспектів. ФК3. Здатність використовувати результати наукових досліджень і дослідно-конструкторських розробок для вдосконалення існуючих та/або розробки нових технологій і обладнання хімічних виробництв. ФК4. Здатність використовувати сучасне спеціальне наукове обладнання та програмне забезпечення при проведенні експериментальних досліджень і здійсненні дослідно-конструкторських розробок у сфері хімічних технологій та інженерії. ФК5. Володіння навиками роботи у спеціалізованому програмному забезпеченні, призначеному для комп’ютерного та (або) чисельного моделювання, інженерного аналізу та Автоматизованої конструкторської підготовки промислового обладнання хімічних виробництв та супутніх технологічних процесів. ФК6. Здатність організувати роботу виробничого підрозділу і управляти технологічними процесами хімічних виробництв з урахуванням вимог техніки безпеки та охорони праці.
Результати навчання: РН1 (ПР2. Здійснювати пошук необхідної інформації з хімічної технології, процесів і обладнання виробництв хімічних речовин та матеріалів на їх основі, систематизувати, аналізувати та оцінювати відповідну інформацію.) РН2 (ПР4. Оцінювати технічні і економічні характеристики результатів наукових досліджень, дослідно-конструкторських розробок, технологій та обладнання хімічних виробництв.) РН3 (ПР5. Вільно спілкуватися державною та іноземною мовами усно і письмово для обговорення і презентації результатів професійної діяльності, досліджень та проектів.) РН4 (ПР7. Здійснювати пошук необхідної інформації з хімічної технології у науково-технічній літературі, патентах, базах даних, інших джерелах, процесів і обладнання виробництв хімічних речовин та матеріалів на їх основі, систематизувати, і аналізувати та оцінювати відповідну інформацію.) РН5 (КОМ1. Зрозуміле і недвозначне донесення власних знань, висновків та аргументації до фахівців і нефахівців, зокрема, до осіб, які навчаються.) РН6 (КОМ2. Здатність використання сучасних інформаційних технологій для ефективно спілкування на професійному та соціальному рівнях.) РН7 (АіВ1. Управління робочими або навчальними процесами, які є складними, непередбачуваними та потребують нових стратегічних підходів.)
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Попередні навчальні дисципліни Процеси та апарати хімічних технологій Основи проектування хімічних виробництв Математичне моделювання хіміко-технологічних процесів Супутні і наступні навчальні дисципліни Чисельне моделювання хімічних реакторів
Короткий зміст навчальної програми: В межах навчальної дисципліни «Проектування хіміко-технологічних систем» вивчаються основні принципи моделювання хіміко-технологічних систем (ХТС), задачі проектування та синтезу ХТС. Основна увага приділяється використанню універсальної моделюючої програми ChemCAD для моделювання ХТС. Вивчаються методи розрахунку та способи представлення їх у вигляді графіків, матриць, таблиць, як ХТС в цілому, так і окремих її елементів. Результатом вивчення даної дисципліни є опанування методів проектування та моделювання ХТС на сучасному рівні.
Опис: Універсальна моделююча програма ChemCAD. Загальні характеристики. Основні модулі. Основні етапи обробки задач проектування в програмі ChemCAD. Створення та аналіз нового технічного завдання. Вибір одиниць вимірювання. Побудова технологічної схеми процесу Вибір та аналіз компонентів для створення ХТС Вибір методу розрахунку ХТС. Типи термодинамічних моделей. Введення даних характеристики потоків. Завдання параметрів обладнання. Запуск програми проектування та моделювання. Візуалізація розрахунків. Оформлення результатів технологічного процесу у вигляді таблиць та діаграм Уточнений розрахунок та оптимізація процесів Математичне моделювання колон неперервної дії для розділення сумішей. Розрахунок розмірів колон Проектування та моделювання теплообмінної апаратури. Проектування та моделювання періодичних процесів. Проектування та моделювання хімічних реакторів. Аналіз параметрів чутливості
Методи та критерії оцінювання: Основними методами діагностики знань є: поточний (ПК) і семестровий контроль (СК), який здійснюється з навчального матеріалу, обсяг якого визначений робочою програмою дисципліни за семестр. Поточний контроль здійснюється під час лекцій і лабораторних занять з метою перевірки рівня засвоєння теоретичних і практичних знань та умінь студента. ПК проводиться у формі: письмово-усного контролю та захисту лабораторних робіт. Семестровий контроль проводиться у формі екзамену (ЕК). Екзамен – це форма СК результатів навчання студента з навчальної дисципліни за семестр.
Критерії оцінювання результатів навчання: Захист курсового проекту
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: Захист курсового проекту
Рекомендована література: Базова 1. CHEMCAD и CC-BATCH. User Manual and Training Guide. Chemstations Inc. – 2005. – 115 с. 2. Numerical modeling of chemical technological processes using Chemcad simulation software: Textbook / І. Huzova, A. Nagurskyy, V. Atamanyuk. – Lviv: Publising House of Lviv Polytechnic, 2021. – 140 с. 3. CHEMCAD User Guide Version 7 4. CHEMCAD User Guide Version 8 Допоміжна 1. . Електронний навчально-методичний комплекс із дисципліни «Проектування хіміко-технологічних систем» для студентів магістерського рівня вищої освіти за спеціальністю 161 “Хімічні технології та інженерія” (укладач Гузьова І.О. реєстр. номер № Е41-214-213/2019 від 08.05.2019 р.) Сертифікат № 02800 https://vns.lpnu.ua/course/view.php?id=6043 9. Інформаційні ресурси https://www.youtube.com/watch?v=1rgz3Az-Hjo https://www.youtube.com/watch?v=n8aKdKdWoYQ https://www.youtube.com/watch?v=sYbrpnonmSg https://www.youtube.com/watch?v=ttbfnbvRCd4 https://www.youtube.com/watch?v=ZjObCom_lu0 https://www.youtube.com/watch?v=ezIFU22wHmo https://www.youtube.com/watch?v=XqNq4rLegeg https://www.youtube.com/watch?v=IgowkvM6gPo
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).