Засади проєктування хімічних установок, частина 1

Спеціальність: Процеси і обладнання хімічних виробництв
Код дисципліни: 7.161.09.O.001
Кількість кредитів: 8.00
Кафедра: Хімічна інженерія
Лектор: Гузьова Ірина Олександрівна
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: 1. Освоєння методів розрахунку технологічного обладнання 2. Вихідні дані та алгоритм розрахунку основних апаратів хімічних виробництв 3. Розрахунок та підбір основних деталей хімічних апаратів 4. Освоєння проектування основного обладнання 5. Освоєння проектування допоміжного обладнання 6. Вибір оптимального обладнання за техніко-економічними показниками РН1 (ПР1. Критично осмислювати наукові концепції та сучасні теорії хімічних процесів та хімічної інженерії, застосовувати їх при проведенні наукових досліджень та створенні інновацій.) РН2 (ПР2. Здійснювати пошук необхідної інформації з хімічної технології, процесів і обладнання виробництв хімічних речовин та матеріалів на їх основі, систематизувати, аналізувати та оцінювати відповідну інформацію.) РН3 (ПР3. Організовувати свою роботу і роботу колективу в умовах промислового виробництва, проектних підрозділів, науково-дослідних лабораторій, визначати цілі і ефективні способи їх досягнення, мотивувати і навчати персонал.) РН4 (ПР4. Оцінювати технічні і економічні характеристики результатів наукових досліджень, дослідно-конструкторських розробок, технологій та обладнання хімічних виробництв.) РН5 (ПР6. Розробляти та реалізовувати проекти в сфері хімічних технологій та дотичні до неї міждисциплінарні проекти з урахуванням соціальних, економічних, екологічних та правових аспектів.) РН6 (ПР7. Здійснювати у науково-технічній літературі, патентах, базах даних, інших джерелах пошук необхідної інформації з хімічної технології, процесів і обладнання виробництв хімічних речовин та матеріалів на їх основі, систематизувати, і аналізувати та оцінювати відповідну інформацію.) РН7 (КОМ1. Зрозуміле і недвозначне донесення власних знань, висновків та аргументації до фахівців і нефахівців, зокрема, до осіб, які навчаються)
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Переквізити: Фізика Вища математика Теоретична механіка Процеси та апарати хімічних виробництв Розрахунок і конструювання машин та апаратів хімічних виробництв Кореквізити Основи проектування хімічних виробництв Теплотехнічне обладнання хімічних виробництв Спецобладнання хімічних виробництв
Короткий зміст навчальної програми: В межах навчальної дисципліни «Засади проектування хімічних установок, ч.1» розглядаються основні матеріали для виготовлення хімічної апаратури, основні елементи конструкції хімічних установок, аналіз т розроблення технічного завдання, проектування теплообмінних установок, апаратів колонного типу, проектування машинного обладнання та установок для очищення атмосфери та водойми від хімічних забруднень.
Методи та критерії оцінювання: Основними методами діагностики знань є: поточний (ПК) і семестровий контроль (СК), який здійснюється з навчального матеріалу, обсяг якого визначений робочою програмою дисципліни за семестр. Поточний контроль здійснюється під час лекцій і лабораторних занять з метою перевірки рівня засвоєння теоретичних і практичних знань та умінь студента. ПК проводиться у формі: письмово-усного контролю та захисту лабораторних робіт. Семестровий контроль проводиться у формі екзамену (ЕК). Екзамен – це форма СК результатів навчання студента з навчальної дисципліни за семестр.
Рекомендована література: 1. Гузьова І. О. Основи проектування хімічних виробництв та компонування обладнання: навчальний посібник / І. О. Гузьова, З. Я. Гнатів. – Львів: ВНС Львівська політехніка, 2016. – 92 c. 2. Збірник тез доповідей ХI Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених ”Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів”. НТУУ «КПІ», 2012. – 133 с. 3. Сидоров Ю.І. Каталог основної і допоміжної хімічної апаратури. / Сидоров Ю.І., Влязло Р.Й. – Львів: ДУ ”ЛП”, 1999.- 140 с. 4. Атлас схем та технологій з дисципліни “Основи маловідходних технологій” / Укл. С.Х. Авраменко, В.М.Гуляєв, О.Д. Горбунов; ДДТУ. – Дніпродзержиськ, 2007. – 82 с 5. Ратушняк Г.С., Люлюк О.Г. Технічні засоби очищення газових викидів. Вінниця. ВНТУ. 2005, 159 с. 6. Технологія процесів окиснення. Збірник технологічних схем. / Укл. Реутський В.В., Івасів В.В., Іващук О.С.; НУ «ЛП». – Львів, 2009. – 33 с. 7. Дубинін А.І., Гаврилів Р.І., Гузьова І.О. Процеси та апарати хімічної технології. Навчальний посібник з курсового проектування. / Дубинін А.І. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2012. – 360 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).