Проєктування енергозберігаючого та очисного обладнання для хімічних технологій

Спеціальність: Процеси і обладнання хімічних виробництв
Код дисципліни: 7.161.09.E.027
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Хімічна інженерія
Лектор: Кіндзера Д.П.
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Метою курсу є засвоєння студентами основних підходів до розрахунку та проектування енергозберігаючого та очисного обладнання для хімічних технологій, прийняття технічних рішень щодо інтенсифікації процесів з одночасним зменшенням енергозатрат на їх реалізацію.
Завдання: ФКС2.1. Здатність використовувати професійно-профільні знання і практичні навички для вирішення конкретних завдань в області розрахунку, проектування інноваційних та енергозберігаючих технологій хімічних виробництв. ФКС2.2. Здатність критично аналізувати сучасні технології та формувати вимоги для розроблення інноваційних процесів хімічних виробництв. ФКС2.3. Здатність проводити наукові роботи в області дослідження інноваційних процесів хімічних виробництв.
Результати навчання: ПР1. Критично осмислювати наукові концепції та сучасні теорії хімічних процесів та хімічної інженерії, застосовувати їх при проведенні наукових досліджень та створенні інновацій. ПР2. Здійснювати пошук необхідної інформації з хімічної технології, процесів і обладнання виробництв хімічних речовин та матеріалів на їх основі, систематизувати, аналізувати та оцінювати відповідну інформацію. ПР7. Здійснювати у науково-технічній літературі, патентах, базах даних, інших джерелах пошук необхідної інформації з хімічної технології, процесів і обладнання виробництв хімічних речовин та матеріалів на їх основі, систематизувати, і аналізувати та оцінювати відповідну інформацію.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Методологія наукових досліджень Засади проектування хімічних установок Інноваційні технології сушіння дисперсних, пастоподібних та листових матеріалів
Короткий зміст навчальної програми: В курсі "Моделювання енерго- та ресурсозберігаючих процесів в хімічній технології" вивчаються основні підходи до фізичного, математичного та комп'ютерного моделювання енерго- та ресурсозберігаючих процесів хімічної технології, застосування ексергетичного аналізу, як методу термодинамічного аналізу установок та хіміко-технологічних систем, прийняття технічних рішень щодо зменшення втрат ексергії.
Опис: Хіміко-технологічний процес та хіміко-технологічна система. Енергетичні потоки процесу та системи. Модель та об’єкт досліджень. Фізичне, математичне та комп’ютерне моделювання процесів та їх оптимізація з використанням спеціалізованих комп'ютерних програм. Досконалість існуючих, проектованих чи модельованих хіміко-технологічних систем чи процесів. Підвищення ефективності використання відходів і вторинних сировинних ресурсів. Енергоефективні технології на підприємствах хімічної промисловості. Ексергетичні баланси. Ексергетичний аналіз, як метод термодинамічного аналізу установок та хіміко-технологічних систем. Ексергетичні критерії енергоефективності основних хіміко-технологічних процесів та систем. Фізичне та чисельне моделювання теплових потоків, ексергетичних перетворень. Визначення ККД окремих елементів системи та системи вцілому. Комп’ютерне моделювання процесів теплообміну та ексергетичний аналіз. Паросилові установки. Цикли Карно та Ренкіна. Ексергетичний аналіз парокомпресійної холодильної установки на основі змодельованих процесів. Технічні рішення щодо зменшення втрат ексергії.
Методи та критерії оцінювання: Екзаменаційний контроль, усне опитування, поточний контроль, виконання лабораторних робіт.
Критерії оцінювання результатів навчання: Поточний контроль 30 Екзаменаційний контроль 70 Разом за дисципліну 100
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: 1. Навчальний посібник з курсового проектування / А. І. Дубинін, Р. І. Гаврилів, І. О. Гузьова; за ред. А. І. Дубиніна. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012. 360 с. 2. Сторожук, В.М. Промислова екологія : Підручник / В.М. Сторожук, В.А. Батлук, М.М. Назарук . - Львів : Українська академія друкарства, 2005 . - 547 с. 3.При родоохоронні технології. Навчальний посібник. Ч.2 : Методи очищення стічних вод / [Петрук В.Г., Северин Л.І., Васильківський І.В., Безвозюк І.І.] – Вінниця : ВНТУ, 2014. – 258 с. 4. Куделя П. П. Соломаха А. С. Енергетичні та ексергетичні підходи до проблеми раціонального використання енергії. Навчальний посібник: - Київ, КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022, 159с. 5. Семенишин Є.М., Мальований М.С. енерготехнологія хіміко-технологічних процесів. Навч. Посібник. - Львів: Видавництво НУ «ЛП», 2005. -420 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).