Методологія наукових досліджень

Спеціальність: Процеси і обладнання хімічних виробництв
Код дисципліни: 7.161.09.O.003
Кількість кредитів: 5.50
Кафедра: Органічна хімія
Лектор: професор Шевчук Лілія Іванівна, професор Самарик Володимир Ярославович, професор Братичак Михайло Миколайович, доцент Кіндзера Діана Петрівна
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Набуття особою, яка навчається, компетентностей, достатніх для успішного виконання професійних обов’язків за спеціальністю 161 Хімічні технології та інженерія, ознайомлення студентів із методологією наукових досліджень, формування вміння застосовувати її у практичній діяльності, організовувати дослідницьку діяльність. Предметом курсу є процес наукового дослідження. Основна увага в курсі приділена виконанню студентами контрольного завдання науково-дослідного спрямування, одержанню нових експериментальних даних. Курс дає повну уяву про всі стадії наукового дослідження - від вибору теми і планування експерименту до оформлення результатів наукових досліджень.
Завдання: Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у студентів компетентностей: загальні компетентності: 1. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 2. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 3. Здатність працювати самостійно і в команді. 4. Здатність до самоосвіти та підвищення рівня професійної кваліфікації. фахові компетентності: 1. Здатність досліджувати, класифікувати і аналізувати показники якості хімічної продукції, технологічних процесів і обладнання хімічних виробництв. 2. Здатність використовувати сучасне спеціальне наукове обладнання та програмне забезпечення при проведенні експериментальних досліджень і здійсненні дослідно-конструкторських розробок у сфері хімічних технологій та інженерії.
Результати навчання: • знати теоретичні основи технологій виробництва хімічних речовин та володіти методологією наукових досліджень; • знати методи хімічного та фізико-хімічного аналізу сировини, матеріалів, хімічної продукції та виробів на їх основі; • знати конструкції та принципи роботи сучасного обладнання та устаткування хімічних виробництв; • вміти оцінити вплив технологічних чинників на склад кінцевого продукту; • вміти встановлювати зв'язок отриманих даних із результатами математичного моделювання хімічних і хіміко-технологічних процесів; • мати уявлення та вміння оцінювати ризики, пов’язані з використанням хімічних речовин і лабораторних досліджень, та контролювати якість вихідних речовин і кінцевих (товарних) продуктів хімічних технологій.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Органічна хімія • Фізична хімія • Проектування хіміко-технологічних систем • Хімія і технології наноматеріалів
Короткий зміст навчальної програми: Методологічні та організаційні основи наукових досліджень. Організація наукових досліджень та науково-дослідних робіт. Вибір напрямку наукового дослідження та етапи науково-дослідної роботи. Пошук, накопичення та обробка наукової інформації. Основи технічної творчості. Закон розвитку та споживання технічних систем. Основні закономірності творчого процесу. Організаційні аспекти наукової діяльності. Природа статистичних рішень та перевірки гіпотез в ході наукових досліджень. Основні методи обробки статистичних даних в ході наукових досліджень в області хімії та хімічних технологій.
Опис: 1. Методологічні та організаційні основи наукових досліджень 2. Організація наукових досліджень та науково-дослідних робіт. 3. Основи технічної творчості 4. Основні закономірності творчого процесу 5. Організаційні аспекти наукової діяльності. 6. Природа статистичних рішень та перевірки гіпотез в ході наукових досліджень 7. Основні методи обробки статистичних даних в ході наукових досліджень в області хімії та хімічних технологій 8. Поняття спостереження і експерименту, як основних методів наукового пізнання 9. Роль моделі в сучасному науковому пізнанні 10. Моделювання як метод дослідження та оптимізації хіміко-технологічних процесів. 11. Застосування теорії подібності для моделювання хіміко-технологічних процесів 12. Рух рідин та газів через пористу структуру. Методологія дослідження гідравлічного опору апаратів насадкового типу 13. Особливості теоретичних та експериментальних досліджень процесів фільтрування та перемішування. 14. Теплові процеси, способи перенесення тепла. Використання методів теорії подібності для дослідження теплових процесів. 15. Тепло- та масообмінні процеси. Критеріальні рівняннях конвективного тепло- та масообміну.
Методи та критерії оцінювання: • Письмовий контроль (контрольна робота) - (30%) • підсумковий контроль (70 %, контрольний захід, залік): письмово-усна форма (70%)
Критерії оцінювання результатів навчання: • Лабораторні роботи - 10% • Письмово-усний контроль (контрольна робота) - 25% • Письмово-усний контроль - 65% Разом - 100%
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: 1. Конверський А.Є. Основи методології та організації наукових досліджень: Навчальний посібник. – К. – Центр учбової літератури, 2010. – 352с. 2. Шевчук Л.І. Конспект лекцій з дисципліни «Методологія та організація наукових досліджень». для студентів спеціальності 8.05130102«Хімічні технології органічних речовин» Л.: Національний університет “Львівська політехніка”, Реєстр. № 4419 від 19.09.2012р. – 90с. 3. Опейда Й.О. Методологія фізико-хімічних досліджень. – Д.:ДОННУ, 2012. -142с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).

Методологія наукових досліджень

Спеціальність: Процеси і обладнання хімічних виробництв
Код дисципліни: 7.161.09.O.002
Кількість кредитів: 5.50
Кафедра: Технологія органічних продуктів
Лектор: Проф. Шевчук Л. І., проф. Самарик В. Я., доц. Гунька В.М., доц. Кіндзера Д.П.
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Набуття особою, яка навчається, компетентностей, достатніх для успішного виконання професійних обов’язків за спеціальністю 161 Хімічні технології та інженерія, ознайомлення студентів із методологією наукових досліджень, формування вміння застосовувати її у практичній діяльності, організовувати дослідницьку діяльність.
Завдання: • Здатність генерувати нові ідеї (креативність). • Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. • Здатність до самоосвіти та підвищення рівня професійної кваліфікації. • Здатність використовувати сучасне спеціальне наукове обладнання та програмне забезпечення при проведенні експериментальних досліджень і здійсненні дослідно-конструкторських розробок у сфері хімічних технологій та інженерії.
Результати навчання: • Критично осмислювати наукові концепції та сучасні теорії хімічних процесів та хімічної інженерії, застосовувати їх при проведенні наукових досліджень та створенні інновацій. • Здійснювати пошук необхідної інформації з хімічної технології, процесів і обладнання виробництв хімічних речовин та матеріалів на їх основі, систематизувати, аналізувати та оцінювати відповідну інформацію. • Здійснювати у науково-технічній літературі, патентах, базах даних, інших джерелах пошук необхідної інформації з хімічної технології, процесів і обладнання виробництв хімічних речовин та матеріалів на їх основі, систематизувати, і аналізувати та оцінювати відповідну інформацію. • Зрозуміле і недвозначне донесення власних знань, висновків та аргументації до фахівців і нефахівців, зокрема, до осіб, які навчаються. • Управління робочими або навчальними процесами, які є складними, непередбачуваними та потребують нових стратегічних підходів. • Здатність продовжувати навчання з високим ступенем автономії.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: •Розрахунок реакторів Каталіз в органічному синтезі Промисловий каталіз Розроблення технологічних процесів органічного синтезу Проектування виробництв органічного синтезу Практика за темою МКР
Короткий зміст навчальної програми: Навчальна дисципліна «Методологія наукових досліджень» ознайомлює студентів із теоретичними засадами методології науково-дослідної діяльності. Поняття про методологію та метод наукового дослідження. Теоретичні та методологічні принципи науки. Системний підхід у наукових дослідженнях. Вибір напрямку наукового дослідження та етапи науково-дослідної роботи. Визначення предмета та об’єкта дослідження. Пошук, накопичення та обробка наукової інформації.
Опис: Методологічні та організаційні основи наукових досліджень. Організація наукових досліджень та науково-дослідних робіт. Вибір напрямку наукового дослідження та етапи науково-дослідної роботи. Пошук, накопичення та обробка наукової інформації. Основи технічної творчості. Закон розвитку та споживання технічних систем. Основні закономірності творчого процесу. Організаційні аспекти наукової діяльності. Природа статистичних рішень та перевірки гіпотез в ході наукових досліджень. Основні методи обробки статистичних даних в ході наукових досліджень в області хімії та хімічних технологій.
Методи та критерії оцінювання: Основними методами діагностики знань є: поточний (ПК) і семестровий контроль (СК), який здійснюється з навчального матеріалу, обсяг якого визначений робочою програмою дисципліни за семестр. Поточний контроль здійснюється під час лекцій і лабораторних занять з метою перевірки рівня засвоєння теоретичних і практичних знань та умінь студента. ПК проводиться у формі: письмово-усного контролю та захисту лабораторних робіт. Семестровий контроль проводиться у формі заліку (ЗК). Залік – це форма СК результатів навчання студента з навчальної дисципліни за семестр.
Критерії оцінювання результатів навчання: • Письмовий контроль (контрольна робота) - (30%) • підсумковий контроль (70 %, контрольний захід, залік): письмово-усна форма (70%)
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: 1. Конверський А.Є. Основи методології та організації наукових досліджень: Навчальний посібник. – К. – Центр учбової літератури, 2010. – 352с. 2. Шевчук Л.І. Конспект лекцій з дисципліни «Методологія та організація наукових досліджень». для студентів спеціальності 8.05130102«Хімічні технології органічних речовин» Л.: Національний університет “Львівська політехніка”, Реєстр. № 4419 від 19.09.2012р. – 90с. 3. Опейда Й.О. Методологія фізико-хімічних досліджень. – Д.:ДОННУ, 2012. -142с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).

Методологія наукових досліджень

Спеціальність: Процеси і обладнання хімічних виробництв
Код дисципліни: 7.161.09.O.004
Кількість кредитів: 5.50
Кафедра: Хімічна інженерія
Лектор: професор, д.т.н., професор Л.І.Шевчук професор, д.х.н., професор В.Я.Самарик професор, д.х.н., професор М.М.Братичак доцент, к.т.н., доцент Д.П.Кіндзера
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Мета вивчення навчальної дисципліни: набуття особою, яка навчається, компетентностей, достатніх для успішного виконання професійних обов’язків за спеціальністю 161 Хімічні технології та інженерія, ознайомлення студентів із методологією наукових досліджень, формування вміння застосовувати її у практичній діяльності, організовувати дослідницьку діяльність.
Завдання: Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у студентів компетентностей: загальні компетентності: ЗК1. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). ЗК3. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. ЗК4. Здатність працювати самостійно і в команді. ЗК5. Здатність до самоосвіти та підвищення рівня професійної кваліфікації. фахові компетентності: ФК4.Здатність використовувати сучасне спеціальне наукове обладнання та програмне забезпечення при проведенні експериментальних досліджень і здійсненні дослідно-конструкторських розробок у сфері хімічних технологій та інженерії.
Результати навчання: 1. здійснювати пошук та аналізувати інформацію необхідну для виконання наукових досліджень; 2. оперувати основними термінами і поняттями, концепціями, принципами і теоріями, що відносяться до хімії; 3. планувати та самостійно виконувати наукові дослідження; 4. вміти на практиці застосовувати методи математичної обробки даних; 5. використовувати теоретичні знання, практичні навички та уміння для оволодіння основами теорії й методів хіміко-технологічних досліджень 6. оформляти і відображати результати досліджень в наукових публікаціях і звітах.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Органічна хімія Фізична хімія Аналітична хімія Проектування хіміко-технологічних систем Хімія і технології наноматеріалів
Короткий зміст навчальної програми: Навчальна дисципліна «Методологія наукових досліджень» ознайомлює студентів із теоретичними засадами методології науково-дослідної діяльності. Методологічні та організаційні основи наукових досліджень. Організація наукових досліджень та науково-дослідних робіт. Основи технічної творчості. Основні закономірності творчого процесу. Організаційні аспекти наукової діяльності. Природа статистичних рішень та перевірки гіпотез в ході наукових досліджень. Основні методи обробки статистичних даних в ході наукових досліджень в області хімії та хімічних технологій. Поняття спостереження і експерименту, як основних методів наукового пізнання. Роль моделі в сучасному науковому пізнанні. Застосування теорії подібності та аналізу розмірностей для моделювання хіміко-технологічних процесів
Опис: Методологічні та організаційні основи наукових досліджень. Методологічні основи наукового. Організація наукових досліджень та науково-дослідних робіт. Вибір напряму наукового дослідження та етапи НДР. Пошук, накопичення та обробка наукової інформації. Основи технічної творчості. Технологія творчості. Основні закономірності творчого процесу. Організаційні аспекти наукової діяльності. Організація роботи в науковому колективі. Наукова організація та гігієна розумової праці. Моральна відповідальність вченого (етика творчості). Природа статистичних рішень та перевірки гіпотез в ході наукових досліджень. Поняття про добре і погано організовані системи. Наукова гіпотеза. Метод Поппера. Поняття про математичну гіпотезу. Критеріальні методи вирішення математичних гіпотез в хімії та хімічній технології. Основні методи обробки статистичних даних в ході наукових досліджень в області хімії та хімічних технологій. Поняття спостереження і експерименту, як основних методів наукового пізнання. Роль моделі в сучасному науковому пізнанні. Теми для самостійного вивчення: Моделювання як метод дослідження та оптимізації хіміко-технологічних процесів. Застосування теорії подібності для моделювання хіміко-технологічних процесів Рух рідин та газів через пористу структуру. методологія дослідження гідравлічного опору апаратів насадкового типу. Особливості теоретичних та експериментальних досліджень процесів фільтрування та перемішування. Теплові процеси, способи перенесення тепла. використання методів теорії подібності для дослідження теплових процесів. Тепло- та масообмінні процеси. критеріальні рівняннях конвективного тепло- та масообміну.
Методи та критерії оцінювання: При вивченні навчальної дисципліни «Методологія наукових досліджень». передбачено поточний контроль результатів навчання студентів у вигляді контрольної роботи та захисту лабораторних робіт, а також семестровий контроль у вигляді диференційованого заліку.
Критерії оцінювання результатів навчання: Поточний контроль 25 Семестровий контроль 75 Разом за дисципліну 100
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: 1. Конверський А.Є. Основи методології та організації наукових досліджень: Навчальний посібник. – К. – Центр учбової літератури, 2010. – 352с. 2. Баскаков А.Я., Туленков Н.В. Методология научного исследования: Учеб. пособие. – МАУП, 2004. – 216 с. 3. Шевчук Л.І. Конспект лекцій з дисципліни «Методологія та організація наукових досліджень». для студентів спеціальності 8.05130102«Хімічні технології органічних речовин» Львів: Національний університет “Львівська політехніка”, Реєстр. № 4419 від 19.09.2012р. –90с. 4. Журахівський А.В. Основи технічної творчості та наукових досліджень. / А.В.Журахівський, А.Я.Яцейко, Н.Б.Дьяченко // Навчальний посібник. – Л. – В-во Львіської політехніки, 2012. – 375с. 5. Основи наукових досліджень. Організація самостійної та наукової роботи студента: Навч. посібник / Я.Я.Чорненький, Н.В. Чорненька, С.Б. Рибак та ін. – К.: ВД «Професіонал», 2006. – 208 с. 6. П. Білей, М. Адамовський, Я. Ханик, Н. Довга, Л. Сорока. Методологія наукових досліджень технологічних процесів. - Львів: Видавничий дім “Панорама”, 2003. 7. Кіндзера Д.П. Конспект лекцій з дисципліни «СК.2.1. Методологія наукових досліджень» для студентів магістерського рівня галузі знань «16 Хімічна та біоінженерія» спеціальності «161 Хімічні технології та інженерія», 40с. Затверджено на засіданні кафедри хімічної інженерії. Протокол №1 від 27.08.2020 р.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).

Методологія наукових досліджень

Спеціальність: Процеси і обладнання хімічних виробництв
Код дисципліни: 7.161.09.O.005
Кількість кредитів: 5.50
Кафедра: Хімічна технологія переробки нафти та газу
Лектор: проф. Братичак М.М.
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Володіння основними фактами, концепціями, принципами, що відносяться до хімії, механізмів і принципів хімічнихї перетворень речовин Вміння застосовувати методи хімічного та фізико-хімічного аналізу Знання счасних технологій хімічних виробництв, конструкцій та принципів роботи обладнання та устаткування хімічних виробництв
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Органічна хімія Фізична хімія Аналітична хімія Хімія і технологія наноматеріалів Проектування хіміко-технологічних систем Модифікаційні процеси в полімерних технологіях
Короткий зміст навчальної програми: Методологічні та організаційні основи наукових доліджень. Організація наукових досліджень та науково-дослідних робіт Основи технічної творчості
Методи та критерії оцінювання: письмово-усний контроль (25%)
Рекомендована література: 1. Основи методології та організації наукових досліджень: Навчальний посібник. - К.: Центр учбової літератури, 2010. -352 с. 2. Журахівський А.В. Основи технічної творчості та наукових досліджень. Навчальний посібник. - Л.: В-во Львівська політехніка, 2012. -375 с. 3. Білей П., Аламовський М., Ханик Я. та ін.: Методологія наукових досліджень технологічних процесів. Л.: Панорама, 2003
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).