Інноваційні технології сушіння дисперсних, пастоподібних та листових матеріалів

Спеціальність: Процеси і обладнання хімічних виробництв
Код дисципліни: 7.161.09.E.025
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Хімічна інженерія
Лектор: к.т.н., доцент Кіндзера Діана Петрівна
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Метою курсу «Інноваційні технології сушіння дисперсних, пастоподібних та листових матеріалів» є вивчення фізичної суті, умов і законів процесу сушіння, вивчення конструкції та принципів роботи сучасного сушильного обладнання, проведення розрахунків основних типів сушильного обладнання, вибір типу сушильного обладнання зважаючи на характеристики вихідного продукту, розробка методів щодо інтенсифікації процесів сушіння. Внаслідок вивчення курсу студенти володітимуть навичками обробки, аналізу, узагальнення експериментальних і теоретичних даних, інтерпретації одержаних результатів з метою прийняття необхідних рішень щодо встановлення оптимальних параметрів процесу сушіння та їх оптимізації, а також формулювання необхідних висновків. В результаті вивчення дисципліни студенти отримують необхідні знання для формування у наукового мислення, що дозволяє об'єднати виробничу діяльність з науково-технічними розробками.
Завдання: ФКС2.1. Здатність використовувати професійно-профільні знання і практичні навички для вирішення конкретних завдань в області розрахунку, проектування інноваційних та енергозберігаючих технологій хімічних виробництв. ФКС2.2. Здатність критично аналізувати сучасні технології та формувати вимоги для розроблення інноваційних процесів хімічних виробництв. ФКС2.3. Здатність проводити наукові роботи в області дослідження інноваційних процесів хімічних виробництв.
Результати навчання: ПР1. Критично осмислювати наукові концепції та сучасні теорії хімічних процесів та хімічної інженерії, застосовувати їх при проведенні наукових досліджень та створенні інновацій. ПР2. Здійснювати пошук необхідної інформації з хімічної технології, процесів і обладнання виробництв хімічних речовин та матеріалів на їх основі, систематизувати, аналізувати та оцінювати відповідну інформацію. ПР7. Здійснювати у науково-технічній літературі, патентах, базах даних, інших джерелах пошук необхідної інформації з хімічної технології, процесів і обладнання виробництв хімічних речовин та матеріалів на їх основі, систематизувати, і аналізувати та оцінювати відповідну інформацію.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Методологія наукових досліджень Засади проектування хімічних установок Проектування енергозберігаючого та очисного обладнання для хімічних технологій
Короткий зміст навчальної програми: Курс «Інноваційні технології сушіння дисперсних, пастоподібних та листових матеріалів» спрямований на вивчення студентами спеціальності «Хімічні технології та інженерія» умов і законів процесів сушіння, вивчення конструкції та принципів роботи сучасного сушильного обладнання, проведення розрахунків основних типів сушильного обладнання, вибір типу сушильного обладнання зважаючи на характеристики вихідного продукту, розробка методів щодо інтенсифікації процесів сушіння. Внаслідок вивчення курсу студенти володітимуть навичками обробки, аналізу, узагальнення експериментальних і теоретичних даних, інтерпретації одержаних результатів з метою прийняття необхідних рішень щодо встановлення оптимальних параметрів процесу сушіння та їх оптимізації, а також формулювання необхідних висновків. В результаті вивчення дисципліни студенти отримують необхідні знання для формування у наукового мислення, що дозволяє об'єднати виробничу діяльність з науково-технічними розробками.
Опис: Сушіння як тепломасообмінний процес. Фізико-механічні характеристики дисперсних, пастоподібних та листових матеріалів. Особливості сушіння дисперсних, пастоподібних та листових матеріалів. Види сушіння: конвективний, кондуктивний, вакуумний, сублімаційний методи та метод сушіння в НВЧ-полі. Параметри вологого повітря. Знаходження основних параметрів вологого повітря на 1-х діаграмі. Матеріальний та тепловий баланси процесу сушіння. Розрахунок тепла на сушіння. Конструкції сушарок. Схеми сушильних установок. Параметри для контролю та керування.
Методи та критерії оцінювання: Семестровий контроль, усне опитування, поточний контроль, виконання практичних робіт.
Критерії оцінювання результатів навчання: Поточний контроль 30 Екзаменаційний контроль 70 Разом за дисципліну 100
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: 1. Процеси та апарати хімічної технології. Підручник: У 2ч. / Товажнянський Л.Л., Готлінська А.П., Лещенко В.О., Нечипоренко І.О., Чершишов І.С. – Харків НТУ «ХПІ», 2007. - 616с. 2. Гузик Д. В. Експериментальні випробування лабораторного стенда для дослідження процесів сушіння / Д. В. Гузик, М. П. Єршов // Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання: науково-технічний збірник. – Вип. 27. – 2018. – c. 52-60 3. Електронний навчальний посібник „Процеси та апарати хімічної технології. Частина VI.” / Укл. Атаманюк В.М.; Гузьова І.О.; Кіндзера Д.П. та ін. – НУ «Львівська політехніка». (№ Е41-220-14/2012 від 18.10.2012., http://vns.lp.edu.ua/moodle/course/view.php?id=10462) - 85 с. 4. В.П. Новіков. Обладнання технологічних процесів фармацевтичних та біотехнологічних виробництв. / М.В. Стасевич, А.О. Мілянич, І.О. Гузьова. та ін – Вінниця:Нова книга, 2012. – 408 с. 5. А.І. Дубинін. Процеси та апарати хімічної технології.: Навчальний посібник з курсового проектування. / А.І. Дубинін, Р.І. Гаврилів, І.О. Гузьова. – Львів: Видавництво Львівська політехніка, 2012. – 360 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).