Теплотехнічне обладнання хімічних виробництв

Спеціальність: Процеси і обладнання хімічних виробництв
Код дисципліни: 7.161.09.E.024
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Хімічна інженерія
Лектор: к.т.н., доцент Костів Ірина Світозарівна
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Підготовка кваліфікованих фахівців в хімічних виробництв, надання інформації з проектування, конструювання, організації виробництва, експлуатації, функціонування, діагностики та ремонту теплотехнічного обладнання, формування особистості фахівця, здатного вирішувати типові та складні завдання та проблеми виробничого характеру, забезпечити основними знаннями, вміннями, навичками, необхідними для подальшої професійної діяльності.
Завдання: Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у студентів компетентностей: загальні компетентності: ЗК1. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). ЗК3. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. ЗК4. Здатність працювати самостійно і в команді. ЗК5. Здатність до самоосвіти та підвищення рівня професійної кваліфікації. фахові компетентності: ФК1. Здатність досліджувати, класифікувати та аналізувати показники якості хімічної продукції, технологічних процесів і обладнання хімічних виробництв. ФК2. Здатність організовувати і управляти хіміко-технологічними процесами в умовах промислового виробництва та в науково-дослідних лабораторіях з урахуванням соціальних, економічних, та екологічних аспектів. ФК3. Здатність використовувати результати наукових досліджень і дослідно-конструкторських розробок для вдосконалення існуючих та/або розробки нових технологій і обладнання хімічних виробництв. ФК4. Здатність використовувати сучасне спеціальне наукове обладнання та програмне забезпечення при проведенні експериментальних досліджень і здійсненні дослідно-конструкторських розробок у сфері хімічних технологій та інженерії. ФК5. Здатність використовувати основні закономірності проходження хіміко-технологічних процесів для їх розрахунку та проектування. ФК6. Здатність організувати роботу виробничого підрозділу і управляти технологічними процесами хімічних виробництв відповідно до вимог техніки безпеки та охорони праці
Результати навчання: 1. Освоєння методів розрахунку технологічного обладнання 2. Вихідні дані та алгоритм розрахунку основних апаратів хімічних виробництв 3. Розрахунок та підбір основних деталей хімічних апаратів 4. Освоєння проектування основного обладнання 5. Освоєння проектування допоміжного обладнання 6. Вибір оптимального обладнання за техніко-економічними показниками.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Переквізити: Фізика Вища математика Засади проектування хімічних установок. Теплотехніка. Спецобладнання хімічних виробництв. Процеси та апарати хімічних виробництв Розрахунок і конструювання машин та апаратів хімічних виробництв Кореквізити: Основи проектування хімічних виробництв Спецобладнання хімічних виробництв Засади проектування хімічних установок.
Короткий зміст навчальної програми: В межах навчальної дисципліни розглядаються основні матеріали для розуміння і аналізу сукупності фізико-хімічних процесів, процесів спалювання палива, теплообміну та аеродинамічних умов, які протікають в спеціальних теплових установках при виробництві хімічних та силікатних матеріалів. Освоюються методи теплотехнічного розрахунку теплових установок і основи їх проектування, обґрунтування та регулювання теплових режимів печей, розуміння ролі конструкції теплових установок та їх вузлів в найбільш ефективній реалізації технологічних задач, здійснюється підбір основного і комплектуючого обладнання теплових установок, аналізу і оцінки їх експлуатаційних показників.
Опис: Сукупність фізико-хімічних процесів. Процеси спалювання палива. Процеси теплообміну та аеродинамічних умов, які протікають в спеціальних теплових установках при виробництві хімічних та силікатних матеріалів. Методи теплотехнічного розрахунку теплових установок. Обґрунтування вибору та регулювання теплових режимів печей. Роль конструкції теплових установок та їх вузлів в найбільш ефективній реалізації технологічних задач. Підбір основного і комплектуючого обладнання теплових установок. Аналіз і оцінка експлуатаційних показників основного і комплектуючого обладнання теплових установок.
Методи та критерії оцінювання: Основними методами діагностики знань є: поточний (ПК) і семестровий контроль (СК), який здійснюється з навчального матеріалу, обсяг якого визначений робочою програмою дисципліни за семестр. Поточний контроль здійснюється під час лекцій і лабораторних занять з метою перевірки рівня засвоєння теоретичних і практичних знань та умінь студента. ПК проводиться у формі: письмово-усного контролю та захисту лабораторних робіт. Семестровий контроль проводиться у формі екзамену (ЕК). Екзамен – це форма СК результатів навчання студента з навчальної дисципліни за семестр.
Критерії оцінювання результатів навчання: Методи оцінювання Попередній контроль, біжучий контроль, підсумковий контроль (екзамен) Критерії оцінювання: Практичні заняття - 10 Виконання індивідуальних завдань - 20 Екзаменаційний котроль - 60 (письмова компонента), 10 (усна компонента)
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: 1.Сидоров Ю.І. Каталог основної і допоміжної хімічної апаратури. / Сидоров Ю.І., Влязло Р.Й. – Львів: ДУ ”ЛП”, 1999.- 140 с. 2. Сахаров О.С., Щербина В.Ю., Гондлях А.В., Сівецький В.І. САПР Інтегрована система моделювання технологічних процесів і розрахунку обладнання хімічної промисловості: Навчальний посібник — К. : ТОВ «Поліграф Консалтінг», 2006. — 156 с. 3. Щербина В.Ю., Сахаров О.С., Сівецький В.І., Васильченко Г. М., Чжан Юлін: Математичне моделювання вихрових процесів в запічних теплообмінниках обертових печей. — К. : НТУУ «КПІ», 2006. — 137 с. 4.Атлас схем та технологій з дисципліни “Основи маловідходних технологій” / Укл. С.Х. Авраменко, В.М.Гуляєв, О.Д. Горбунов; ДДТУ. – Дніпродзержиськ, 2007. – 82 с 5. Ратушняк Г.С., Люлюк О.Г. Технічні засоби очищення газових викидів. Вінниця. ВНТУ. 2005, 159 с. 6. Технологія процесів окиснення. Збірник технологічних схем. / Укл. Реутський В.В., Івасів В.В., Іващук О.С.; НУ «ЛП». – Львів, 2009. – 33 с. 7. Дубинін А.І., Гаврилів Р.І., Гузьова І.О. Процеси та апарати хімічної технології. Навчальний посібник з курсового проектування. / Дубинін А.І. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2012. – 360 с. 8. Теоретичні та експериментальні дослідження теплоелектричного та механічного стану високотемпературних агрегатів [Текст] : моногр. / 18 А. Я. Карвацький, Є. М. Панов, С. В. Кутузов та ін. — К. : НТУУ «КПІ», 2012. — 352 c.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).