Захист магістерської кваліфікаційної роботи

Спеціальність: Процеси і обладнання хімічних виробництв
Код дисципліни: 7.161.09.O.021
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Хімічна інженерія
Лектор: Державна екзаменаційна комісія
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Захист проектного або науково-дослідного завдання за напрямком "Процеси і обладнання хімічних виробництв"
Завдання: ЗК2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
Результати навчання: ПР5. Вільно спілкуватися державною та іноземною мовами усно і письмово для обговорення і презентації результатів професійної діяльності, досліджень та проектів. КОМ1. Зрозуміле і недвозначне донесення власних знань, висновків та аргументації до фахівців і нефахівців, зокрема, до осіб, які навчаються. АіВ3. Здатність продовжувати навчання з високим ступенем автономії.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Всі дисципліни освітньої програми
Короткий зміст навчальної програми: Магістерська кваліфікаційна робота – це кваліфікаційна робота студента другого (магістерського) рівня вищої освіти, призначена для об'єктивного контролю ступеня сформованості в студента компетентностей вирішувати задачі діяльності, передбачені освітньо-професійною програмою зі спеціальності 161 Хімічні технології та інженерія.
Опис: Магістерська кваліфікаційна робота включає такі розділи: 1 Науково-теоретичні основи. 2 Технологічна частина. 3 Економічна частина. Висновки. Список використаних джерел літератури. Анотація. Додатки.
Методи та критерії оцінювання: • актуальність і мета роботи; • наукова новизна отриманих результатів; • методи досліджень; • обсягом проведених досліджень; • оформлення магістерської кваліфікаційної роботи. Підсумковий контроль (усна форма 100%).
Критерії оцінювання результатів навчання: Усне опитування, оцінювання магістерської кваліфікаційної роботи екзаменаційною комісією
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: Література за темою магістурської кваліфікаційної роботи
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).