Засади проєктування хімічних установок, частина 2

Спеціальність: Процеси і обладнання хімічних виробництв
Код дисципліни: 7.161.09.O.013
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Хімічна інженерія
Лектор: Гузьова Ірина Олександрівна
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: РН1 (ПР2. Здійснювати пошук необхідної інформації з хімічної технології, процесів і обладнання виробництв хімічних речовин та матеріалів на їх основі, систематизувати, аналізувати та оцінювати відповідну інформацію.) РН2 (ПР4. Оцінювати технічні і економічні характеристики результатів наукових досліджень, дослідно-конструкторських розробок, технологій та обладнання хімічних виробництв.) РН3 (ПР5. Вільно спілкуватися державною та іноземною мовами усно і письмово для обговорення і презентації результатів професійної діяльності, досліджень та проектів.) РН4 (ПР7. Здійснювати пошук необхідної інформації з хімічної технології у науково-технічній літературі, патентах, базах даних, інших джерелах, процесів і обладнання виробництв хімічних речовин та матеріалів на їх основі, систематизувати, і аналізувати та оцінювати відповідну інформацію.) РН5 (КОМ1. Зрозуміле і недвозначне донесення власних знань, висновків та аргументації до фахівців і нефахівців, зокрема, до осіб, які навчаються.) РН6 (КОМ2. Здатність використання сучасних інформаційних технологій для ефективно спілкування на професійному та соціальному рівнях.) РН7 (АіВ1. Управління робочими або навчальними процесами, які є складними, непередбачуваними та потребують нових стратегічних підходів.)
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Попередні навчальні дисципліни Процеси та апарати хімічних технологій Основи проектування хімічних виробництв Математичне моделювання хіміко-технологічних процесів Супутні і наступні навчальні дисципліни Чисельне моделювання хімічних реакторів
Короткий зміст навчальної програми: В межах навчальної дисципліни «Проектування хіміко-технологічних систем» вивчаються основні принципи моделювання хіміко-технологічних систем (ХТС), задачі проектування та синтезу ХТС. Основна увага приділяється використанню універсальної моделюючої програми ChemCAD для моделювання ХТС. Вивчаються методи розрахунку та способи представлення їх у вигляді графіків, матриць, таблиць, як ХТС в цілому, так і окремих її елементів. Результатом вивчення даної дисципліни є опанування методів проектування та моделювання ХТС на сучасному рівні.
Методи та критерії оцінювання: Основними методами діагностики знань є: поточний (ПК) і семестровий контроль (СК), який здійснюється з навчального матеріалу, обсяг якого визначений робочою програмою дисципліни за семестр. Поточний контроль здійснюється під час лекцій і лабораторних занять з метою перевірки рівня засвоєння теоретичних і практичних знань та умінь студента. ПК проводиться у формі: письмово-усного контролю та захисту лабораторних робіт. Семестровий контроль проводиться у формі екзамену (ЕК). Екзамен – це форма СК результатів навчання студента з навчальної дисципліни за семестр.
Рекомендована література: Базова 1. CHEMCAD и CC-BATCH. User Manual and Training Guide. Chemstations Inc. – 2005. – 115 с. 2. Numerical modeling of chemical technological processes using Chemcad simulation software: Textbook / І. Huzova, A. Nagurskyy, V. Atamanyuk. – Lviv: Publising House of Lviv Polytechnic, 2021. – 140 с. 3. CHEMCAD User Guide Version 7 4. CHEMCAD User Guide Version 8 Допоміжна 1. . Електронний навчально-методичний комплекс із дисципліни «Проектування хіміко-технологічних систем» для студентів магістерського рівня вищої освіти за спеціальністю 161 “Хімічні технології та інженерія” (укладач Гузьова І.О. реєстр. номер № Е41-214-213/2019 від 08.05.2019 р.) Сертифікат № 02800 https://vns.lpnu.ua/course/view.php?id=6043 9. Інформаційні ресурси https://www.youtube.com/watch?v=1rgz3Az-Hjo https://www.youtube.com/watch?v=n8aKdKdWoYQ https://www.youtube.com/watch?v=sYbrpnonmSg https://www.youtube.com/watch?v=ttbfnbvRCd4 https://www.youtube.com/watch?v=ZjObCom_lu0 https://www.youtube.com/watch?v=ezIFU22wHmo https://www.youtube.com/watch?v=XqNq4rLegeg https://www.youtube.com/watch?v=IgowkvM6gPo
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).