Основи теорії масопередачі

Спеціальність: Процеси і обладнання хімічних виробництв
Код дисципліни: 7.161.09.E.026
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Хімічна інженерія
Лектор: к.т.н., Гнатів З.Я.
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: освоєння студентами теорії і практичних навиків чисельного моделювання процесів масообміну, з врахуванням явищ перенесення енергії маси та імпульсу, основних процесів хімічної технології, а також застосування пакетів прикладних програм, зокрема ANSYS і SOLIDWORKS для вирішення складних технологічних задач. Надання студентам знань про основні функціональні можливості сучасних комп’ютерних програмних комплексів для моделювання масообмінних процесів, методику їх використання та методику обробки результатів з метою оптимізації хіміко-технологічних процесів.
Завдання: Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування у здобувачів освіти компетентностей: Здатність використовувати професійно-профільні знання і практичні навички в галузі обчислювальної математики (математичної статистики) для статистичної обробки експериментальних даних і математичного моделювання хімічних і хіміко-технологічних процесів та проектування обладнання хімічних технологій. Здатність виконувати комп’ютерне моделювання та симуляцію роботи технологічного обладнання для розробки і проектування хімічного обладнання, а також моделювання основних процесів хімічної технології, їх аналізу та оптимізації. Здатність ефективно використовувати системи автоматизованого проектування та інженерної підготовки і проводити наукові роботи в галузі комп’ютерного моделювання та конструкторської підготовки хімічних процесів та обладнання.
Результати навчання: Здійснювати пошук необхідної інформації з хімічної технології, процесів і обладнання виробництв хімічних речовин та матеріалів на їх основі, систематизувати, аналізувати та оцінювати відповідну інформацію Зрозуміле і недвозначне донесення власних знань, висновків та аргументації до фахівців і нефахівців, зокрема, до осіб, які навчаються Здатність використання сучасних інформаційних технологій для ефективно спілкування на професійному та соціальному рівнях Управління робочими або навчальними процесами, які є складними, непередбачуваними та потребують нових стратегічних підходів Відповідальність за внесок до професійних знань і практики та/або оцінювання результатів діяльності команд та колективів Здатність продовжувати навчання з високим ступенем автономії
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Попередні навчальні дисципліни: Фізика Вища математика Фізична хімія Процеси та апарати хімічної технології Машини та апарати хімічних виробництв Основи автоматизованого проектування обладнання хімічних виробництв Супутні і наступні навчальні дисципліни: Чисельне моделювання гідромеханічних процесів Чисельне моделювання теплообмінних процесів Чисельне моделювання теплових процесів Методологія фізичного моделювання хіміко-технологічних процесів
Короткий зміст навчальної програми: Вступ. Основні поняття та визначення. Мета і завдання курсу. Молекулярна дифузія. Дифузія стаціонарна і нестаціонарна. Квазістаціонарна дифузія. Визначення коефіцієнтів молекулярної дифузії. Рівняння дифузії і нерозривності. Рівняння руху середовища. Рівняння балансу маси і енергії для міжфазної границі. Дифузійний пограничний шар і рівняння пограничного шару під час масообміну. Турбулентна дифузія. Експериментальне дослідження турбулентної дифузії. Коефіцієнт турбулентної дифузії. Диференційні рівняння дифузії. Критерії подібності, числа Шмідта і Прандтля. Молекулярні і молярні потоки перенесення. Диференціальне рівняння перенесення маси, імпульсу та енергії. Лінійні закони перенесення. Масообмін між рідиною і твердим тілом. Властивості тонких плівок рідини. Стікаючі плівки рідини. Каплі і бульбашки. Стаціонарне випаровування каплі. Диференціальне рівняння тепло- і масоперенесення. Масоперенесення крізь пористе середовище. Структурні характеристики капілярно-пористих тіл. Термодинамічні характеристики вологоперенесення. Потенціал вологоперенесення. Термоградієнтний коефіцієнт.Масообмін під час висушування вологих матеріалів. Диференційні рівняння дифузії для циліндра скінчених розмірів та кулі. Стефанівський потік. Вплив масовіддачі на інтенсивність теплопередачі на одній поверхні. Вплив температури на міжфазній границі на масоперенесення.
Опис: Вступ. Основні поняття та визначення. Мета і завдання курсу. Молекулярна дифузія. Дифузія стаціонарна і нестаціонарна. Квазістаціонарна дифузія. Визначення коефіцієнтів молекулярної дифузії. Рівняння дифузії і нерозривності. Рівняння руху середовища. Рівняння балансу маси і енергії для міжфазної границі. Дифузійний пограничний шар і рівняння пограничного шару під час масообміну. Турбулентна дифузія. Експериментальне дослідження турбулентної дифузії. Коефіцієнт турбулентної дифузії. Диференційні рівняння дифузії. Критерії подібності, числа Шмідта і Прандтля. Диференціальне рівняння тепло- і масоперенесення. Диференціальне рівняння волого перенесення під час сушіння. Критерії подібності. Граничні умови першого, другого і третього роду. Масоперенесення крізь пористе середовище. Структурні характеристики капілярно-пористих тіл.
Методи та критерії оцінювання: Виконання лабораторних робіт, усне опитування, виконання індивідуального науково-дослідного завдання та розрахунково-графічної роботи (30 %), екзаменаційна робота (письмова компонента - 60 %, усна компонента - 10%)
Критерії оцінювання результатів навчання: Основними методами діагностики знань є: поточний (ПК) і семестровий контроль (СК), який здійснюється з навчального матеріалу, обсяг якого визначений робочою програмою дисципліни за семестр. Поточний контроль здійснюється під час лекцій і лабораторних занять з метою перевірки рівня засвоєння теоретичних і практичних знань та умінь студента. ПК проводиться у формі: письмово-усного контролю та захисту лабораторних робіт. Семестровий контроль проводиться у формі екзамену (ЕК). Екзамен – це форма СК результатів навчання студента з навчальної дисципліни за семестр.
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: Рекомендована література Базова Література до теоретичного курсу: 1. Гартман Т.Н. Основы компьютерного моделирования химико-технологических процессов: Учебное пособие для вузов./ Т.Н Гартман. Т.В. Клушин. – М. ИКЦ. «Академкнига», 2006.- 416 с ил. 2. Бруяка В.А. Инженерный анализ в ANSYS Workbench ч.1: Учеб. пособие./ В.А. Бруяка, В.Г. Фокин, Е.А. Солдусова, Н.А. Глазунова, И.Е. Адеянов.- Самара: Самар.гос. тех. ун-т, 2010.-271 с ил. 3. Бруяка В.А. Инженерный анализ в ANSYS Workbench ч.2: Учеб. пособие./ В.А. Бруяка, В.Г. Фокин, Е.А., Я.В. Кураева - Самара: Самар.гос. тех. ун-т, 2013.- 149 с ил. 4. Чигарев А.В., Кравчук А.С., Смалюк А.Ф., Ansys для инженеров. Справочное пособие. М.: Машиностроение, 2004. 5. Каплун А.Б., Морозов Е.М., Олферьева М.А., ANSYS в руках инженера. М.: Едиториал УРСС, 2004 Література до лабораторних занять. 1. Басов К.А., Графический интерфейс комплекса ANSYS. М.: Изд-во ДМК пресс, 2006. 2. Басов К.А., ANSYS. Справочник пользователя. М.: Изд-во ДМК пресс, 2006. 3. Басов К.А., ANSYS в примерах и задачах. М.: Изд-во КомпютерПресс, 2002 – 225 с ил. 4. Югов В.П. Решение задач теплообмена./В.П. Югов, Москва, 2001,110 с. Допоміжна 1. Иродов И.Е., Основные законы механики. М.: Высш. шк., 1997. 2. Андреева Е.Г., Шамец С.П., Колмогоров Д.В., Конечно-элементный анализ стационарных магнитных полей с помощью программного пакета Ansys. Омск: ОмГТУ, 2002. 3. Кучеряев Б.В., Механика сплошных сред. М.: МИСИС, 2000.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).