Менеджмент у виробництві

Спеціальність: Процеси і обладнання хімічних виробництв
Код дисципліни: 7.161.09.O.012
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Маркетинг і логістика
Лектор: к.е.н., доц. Таранський Ігор Петрович
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Метою викладання курсу “Менеджмент у виробництві” є формування навичок дослідження та оцінки впливу механізму та методик управління діяльністю підприємства на ефективність його діяльності.
Завдання: Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування у здобувачів освіти компетентностей: Інтегральна компетентнгість (ІНТ): Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та проблеми хімічних технологій та інженерії або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій і характеризується невизначеністю умов і вимог. Загальні компетентності (ЗК): - Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. - Здатність працювати самостійно і в команді. Фахові компетентності (ФК): Здатність організовувати і управляти хіміко-технологічними процесами в умовах промислового виробництва та в науково-дослідних лабораторіях з урахуванням соціальних, економічних, та екологічних аспектів.
Результати навчання: Оцінювати технічні і економічні характеристики результатів наукових досліджень, дослідно-конструкторських розробок, технологій та обладнання хімічних виробництв Організовувати свою роботу і роботу колективу в умовах промислового виробництва, проектних підрозділів, науково-дослідних лабораторій, визначати цілі і ефективні способи їх досягнення, мотивувати і навчати персонал. Розробляти та реалізовувати проекти в сфері хімічних технологій та дотичні до неї міждисциплінарні проекти з урахуванням соціальних, економічних, екологічних та правових аспектів. Зрозуміле і недвозначне донесення власних знань, висновків та аргументації до фахівців і нефахівців, зокрема, до осіб, які навчаються. Відповідальність за внесок до професійних знань і практики та/або оцінювання результатів діяльності команд та колективів.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Попередні - Економіка, організація і управління хімичним підприємством Наступні - Виконання магістерської кваліфікаційної роботи
Короткий зміст навчальної програми: Вивчення курсу « Менеджмент у виробництві» передбачає надання студентам знань про: Вступ у виробничий менеджмент. Принципи виробничого менеджменту. Методи виробничого менеджменту. Функції та процес менеджменту. Організаційні структури управління підприємством. Управління ресурсами в умовах хімічного виробництва. Управління технічними ресурсами підприємства. Управління матеріальними ресурсами підприємства. Управління трудовими ресурсами підприємства. Управління інвестиціями підприємства.
Опис: ВСТУП У ВИРОБНИЧИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ПРИНЦИПИ ВИРОБНИЧОГО МЕНЕДЖМЕНТУ МЕТОДИ ВИРОБНИЧОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ФУНКЦІЇ ТА ПРОЦЕС МЕНЕДЖМЕНТУ ОРГАНІЗАЦІЙНІ СТРУКТУРИ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ УПРАВЛІННЯ РЕСУРСАМИ В УМОВАХ ХІМІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА. УПРАВЛІННЯ ТЕХНІЧНИМИ РЕСУРСАМИ ПІДПРИЄМСТВА УПРАВЛІННЯ МАТЕРІАЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ ПІДПРИЄМСТВА УПРАВЛІННЯ ТРУДОВИМИ РЕСУРСАМИ ПІДПРИЄМСТВА УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЯМИ ПІДПРИЄМСТВА
Методи та критерії оцінювання: 1. Поточний контроль роботи студента: - оцінювання знань студентів на практичних заняттях (оцінювання виконання ситуаційних вправ та завдань під час заняття; оцінювання участі в дискусіях, підведеннях підсумків з питань, що розглядаються на практичному занятті); - оцінювання виконання контрольних робіт (правильність обчислень, коректність висновків та рекомендацій; правильність, повнота та лаконічність відповіді під час захисту роботи) – для студентів заочної форми навчання. 2. Екзаменаційний контроль: оцінювання знань студентів на екзамені, що передбачає письмову та усну компоненту. Письмова компонента: завдання 1-го рівня – тести; завдання 2-го рівня – розкрити зміст поняття, дати визначення, встановити його характерні ознаки; завдання 3-го рівня – розв’язати задачі чи дати відповідь на ситуаційну вправу. Усна компонента: усне опитування.
Критерії оцінювання результатів навчання: Поточний контроль (30%): робота на практичних заняттях. Підсумковий контроль (70%, екзамен – письмова (55%) та усна (15%) компоненти).
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: Таранський І.П. Електронний навчально-методичний комплекс «Менеджмент у виробництві» / І.П.Таранський (Електронний ресурс).- Режим доступу: https://vns.lpnu.ua/course/view.php?id=2060 Таранський І.П. Конспект лекцій з курсу «Менеджмент у виробництві» / І.П.Таранський (Електронний ресурс).- Режим доступу: https://vns.lpnu.ua/pluginfile.php/594904/mod_resource/content/2/Конспект%20лекцій%20з%20курсу%20Менеджмент%20у%20виробництві%202017.pdf Таранський І.П. Методичні вказівки до практичних занять з курсу «Менеджмент у виробництві» / І.П.Таранський (Електронний ресурс).- Режим доступу: https://vns.lpnu.ua/pluginfile.php/594902/mod_resource/content/Практичні%20Менеджмент%20у%20виробництві%202017.pdf Таранський І.П. Методичні вказівки для контрольних робіт з курсу «Менеджмент у виробництві» / І.П.Таранський (Електронний ресурс).- Режим доступу: https://vns.lpnu.ua/mod/quiz/view.php?id=495951 1. Андрушків Б.М., Кузьмін О.Є. Основи менеджменту. – Львів, “Світ”, 2015 – 289 с. 2. Балабанова Л.В. Організація праці менеджера: Підручник. – К.: Професіонал, 2017. – 416 с. 3. Дикань Н.В., Борисенко І.І. Менеджмент: Навч. посібн. – К.: Знання, 2018. – 389 с. – (Вища освіта XXІ століття). 4. Кабушкин Н.И. Основы менеджмента, Минск, БГКУ, 1996. – 285 с. 5. Кузьмін О.Є., Мельник О.Г. Основи менеджменту: Підручник. – К.: «Академвидав», 2003. – 416 с. 6. Менеджмент: теорія та практика. – Тарнавська Н.П., Пушкар Р.М., Тернопіль.: “Карт - бланш”, 2017 . – 456 с. 7. Скрипко Т.О., Ланда О.О. Менеджмент: Навч. посібн.- К.: Центр навчальної літератури, 2016. – 176. 8. Фінансовий менеджмент: Підручник /Кер. кол. авт. і наук. ред. проф. А.М. Піддєрьогін. – К.: КНЕУ, 2015. – 536 с. 9. Шегда А.В. Менеджмент. Підручник. – К.: Знання, 2004. – 687 с. 10. Юргутіс І.А. , Кравчук І.І. Основи менеджменту: Навч. посібник. – К.: освіта, 2018. – 256 с. Допоміжна 1. Белінський П.І. Менеджмент виробництва та операцій: підручник для вузів. – К.: Знання, 2016. – 431 с. 2. Василенко В.О., Ткаченко Т.І. Виробничий менеджмент: Навч.посібн. Вид. 2-ге, виправл. і доп. /За ред. В.О.Василенка. – Київ: Центр навчальної літератури, 2015. – 532 с. 3. Крушельницька О. В. Управління матеріальними ресурсами: Навч. посібник. – К.: Кондор, 2013. – 162 с. 4. Производственный менеджмент. / под ред. С.Д. Ильенкова. – М.: ЮНИТИ, 2010. – 584 с. 5. Ревенко Н.Г. Управління ресурсами на промислових підприємствах в умовах перехідного періоду. Монографія. – К. Редакція “Бюлетень вищої атестаційної комісії України”, 2018. – 256с. 6. Савельєва В.С., Єськов О.Л. Управління персоналом: Навч. посібник. – К.: ВД «Професіонал», 2015. – 336 с. 7. Управління ресурсами підприємства: Навч. посіб./ Під ред. Ю. М. Воробйова і Б.І. Холода. – Київ: «Центр навчальної літератури», 2014. – 288 с. Віртуальне навчальне середовище Національного університету «Львівська політехніка» [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://vns.lpnu.ua Офіційний портал Верховної Ради України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу. http://zakon3.rada.gov.ua/ Державна науково-технічна бібліотека України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.gntb.n-t.org Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.lsl.lviv.ua Інтернет-портал для управлінців [Електронний ресурс]. – Режим доступу. www.management.com.ua
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).