Промислова фармація

8.226.02.02 Промислова фармація
Кваліфікація: Магістр промислової фармації
Рік вступу: 2023
Форма навчання: денна
Тривалість програми: 4 years and 10 months
Інститут: Інститут хімії та хімічних технологій
Кількість кредитів: 300
Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: Cьомий рівень НРК (другий цикл РК ЄПВО, сьомий рівень ЄРК)
Галузь знань: Охорона здоров'я
Особливі умови вступу: повна загальна середня освіта, або на базі освітньо-професійного ступеня фаховий молодший бакалавр, освітнього ступеня молодший бакалавр, освітньо-кваліфікаційного рівня, молодший спеціаліст зі спеціальності 226 Фармація, промислова фармація, магістр спеціальностей галузі знань 22 Охорона здоров’я, заклад вищої освіти має право визнати та перезарахувати не більше ніж 60 кредитів ЄКТС, отриманих в межах попередньої освітньої програми.
Конкретні механізми визнання попереднього навчання: За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація, яка проводиться Львівською політехнікою.
Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації, вимоги щодо виконання навчальної програми: Атестація випускника завершується видачею документів встановленого зразка про присудження йому ступеня магістра з присвоєнням кваліфікації: магістр з фармації, промислової фармації.
Характеристика освітньої програми: Освітня програма магістра передбачає теоретичну, практичну та науково-дослідну підготовку; а також науково-дослідницький модуль, що включає збір та опрацювання матеріалів за темою магістерського дослідження; підготовку тез на студентські наукові конференції; підготовку наукових статей; написання наукових доповідей, повідомлень, курсових робіт; узагальнення результатів власного наукового дослідження у формі магістерської кваліфікаційної роботи, використовуючи наукову навчальну базу кафедри та можливість брати участь у проєктах та програмах кафедри у співпраці з вітчизняними та зарубіжними науково-дослідними установами для поглибленого вивчення та дослідження у сфері синтезу нових та відомих лікарських субстанцій, виробництва готових фармацевтичних препаратів для подальшої роботи у фармацевтичній галузі.
Програмні результати навчання: ПРН01. Мати та застосовувати спеціалізовані концептуальні знання у сфері фармації та суміжних галузях з урахуванням сучасних наукових здобутків. ПРН02. Критично осмислювати наукові і прикладні проблеми у сфері фармації. ПРН03. Мати спеціалізовані знання та уміння/навички для розв’язання професійних задач, у тому числі, з метою подальшого розвитку знань та процедур у сфері фармації. ПРН04. Вільно спілкуватися державною та англійською мовами усно і письмово для обговорення результатів діяльності, презентації наукових досліджень та інноваційних проєктів. ПРН05. Оцінювати та забезпечувати якість та ефективність діяльності у сфері фармації. ПРН06. Розробляти і приймати ефективні рішення з розв’язання складних/комплексних задач фармації особисто та за результатами спільного обговорення; формулювати цілі власної діяльності та діяльності колективу. ПРН07. Проводити мета-аналіз інформаційних джерел щодо розробки та виробництва лікарських засобів: фахових публікацій, патентів, баз даних та інш. ПРН08. Розробляти і реалізовувати інноваційні проєкти у сфері фармації та міждисциплінарні проєкти. ПРН09. Формулювати, аргументувати, зрозуміло і конкретно доносити до фахівців і нефахівців інформацію, що базується на професійному досвіді, тенденціях розвитку світової фармації та дотичних галузей. ПРН10. Забезпечувати якість продукції фармацевтичної промисловості, розробляти інтегровані системи якості з урахуванням міжнародних стандартів та фармацевтичної системи якості. ПРН11. Застосовувати сучасні підходи до фармацевтичної розробки та реалізовувати трансфер технологій. Оцінювати біофармацевтичні фактори. ПРН12. Застосовувати інноваційні технології та вимоги належної виробничої практики при виробництві активних фармацевтичних інгредієнтів та готових лікарських засобів. ПРН14. Розробляти та застосовувати документацію фармацевтичного підприємства. ПРН15. Досліджувати стабільність активних фармацевтичних інгредієнтів і лікарських засобів, встановлювати терміни придатності та умови зберігання.
Академічна мобільність: Національна та міжнародна кредитна мобільність здійснюється на основі двосторонніх договорів між НУ «Львівська політехніка» та вищими навчальними закладами в Україні та інших країнах.
Практика/стажування: Практичну частину навчання студенти мають можливість реалізувати на базі науково-дослідних закладів та установ згідно з угодою про співпрацю та Законом України «Про вищу освіту» в контексті академічної мобільності.
Керівник освітньої програми, контактна особа: Заярнюк Наталія Леонідівна, к. фарм. н., доцент кафедри ТБСФБ
Професійні профілі випускників: Випускники спеціалізації мають достатню кваліфікацію для професії 2224.1 Наукові співробітники (фармація) та викладання профільних дисциплін у закладах фахової передвищої та вищої освіти на відповідних посадах.
Доступ до подальшого навчання: Здобуття третього (освітньо-наукового /освітньо-творчого) рівня
Інші особливості програми: Практичну частину навчання студенти мають можливість реалізувати на базі науково-дослідних закладів та установ згідно з угодою про співпрацю та Законом України «Про вищу освіту» в контексті академічної мобільності. Магістри готуються для організаційно-управлінської, інвестиційної та науково-дослідної діяльності, для підготовки викладацького та наукового резерву закладів вищої освіти, науково-дослідних установ у сфері промислової фармації, а також створення науково-технічного потенціалу промислової фармації.