Фізичне виховання, частина 2

Спеціальність: Промислова фармація
Код дисципліни: 7.226.02.O.012
Кількість кредитів: 1.50
Кафедра: Фізичне виховання
Лектор: проф. Корягін Віктор Максимович ст. викладач Гребінка Галина Ярославівна ст. викладач Безгребельна Олена Петрівна ст. викладач Світлик Василь Володимирович ст. викладач Хрипач Артем Геннадійович
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Фізичне виховання як навчальна дисципліна забезпечує укріплення здоров’я студентів, отримання загальнолюдських та спеціальних знань, формування вмінь та навичок, необхідних для дотримання успішного виконання функціональних обов’язків обраної професії. В процесі вивчення дисципліни студенти оволодівають теоретичними та методичними положеннями сучасної системи фізичного виховання. Їх підготовка на практичних заняттях спрямована на розв’язання завдань загальної фізичної та професійно-прикладної фізичної підготовки фахівців з напряму усіх спеціальностей, що викладаються у Національному університеті «Львівська політехніка».
Завдання: Досягнення мети і розв’язання завдань фізичного виховання студентів забезпечується за допомогою двох взаємозалежних компонентів: обов’язкового базового, що формує основи фізичної культури особистості фахівців відповідного рівня освіти і елективного, що спирається на базовий і доповнює його з урахуванням професійної фізичної підготовки, індивідуальних мотивів, інтересів і потреб, стану здоров’я. Навчальний матеріал кожного з компонентів реалізується через розділи програми: практична, методична підготовка, контроль за рівнем фізичної та рухової підготовленості студентів. Після закінчення навчального курсу студенти засвоюють предмет на наступних рівнях підготовленості.
Результати навчання: студент повинен знати: 1. Основи здорового способу життя та впливу фізичного виховання на вдосконалення форм і функцій організму людини. 2.Основи методики використання найбільш ефективних засобів та напрямків раціональної рухової активності. 3. Важливіші вимоги до оздоровлення організму та напрямки фізичного вдосконалення на основі національної та нетрадиційної фізичної культури. 4. Основи професійно-прикладної фізичної підготовки. 5. Вправи загального та спеціального фізичного розвитку людини. 6. Комплекси спеціальних вправ оздоровлення та розвитку фізичних якостей. 7. Спортивні досягнення українських та інших видатних спортсменів на міжнародній арені. 8. Простіші правила суддівства та техніку безпеки при виконанні фізичних вправ та участі у змаганнях. студент повинен вміти: 1. Застосовувати на практиці найбільш ефективні методи, засоби та вправи, регулювати фізичне навантаження для забезпечення вимог оздоровчої рухової активності. 2. Виконувати вправи, які передбачені відповідними відомчими нормативами професійно-прикладної фізичної підготовки. 3. Проводити щоденні заняття з фізичного виховання у різноманітних умовах та формах. 4. Контролювати власний фізичний стан за суб’єктивними відчуттями та простими функціональними тестами (ЧСС у стані спокою, при навантаженні та відновлені, оцінювання маси тіла, індекс Руф’є, проба Штанге).
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Пререквізит: Загальна фізична культура • Кореквізит: Спорт для всіх
Короткий зміст навчальної програми: Розкрити значення фізичного виховання у забезпеченні соматичного, психічного й соціального здоров’я людини. Вимоги предмету передбачають формування знань про необхідність регулярних і систематичних занять фізичними вправами, корекцію та оптимізацію їхнього застосування у навчальному процесі для забезпечення високого рівня соматичного здоров'я студентів. У дисципліні відводиться значне місце розвитку та контролю за руховим та фізичним розвитком студентів. Як навчальна дисципліна фізичне виховання є складовою частиною навчання та професійної підготовки, засобом оптимізації фізичного і фізіологічного стану студентів у процесі професійної підготовки. Навчальний матеріал спрямований на формування у студентів вмінь оцінювання здоров’я за показниками власного фізичного та функціонального стану.
Опис: Тема 1. Загальна і спеціальна фізична підготовка. 1. Загальна і спеціальна витривалість. 2. Швидкісна підготовка. 3. Силова підготовка. 4. Спритність. 5. Гнучкість. Тема 2. Технічна підготовка. 1. Оволодіння технікою оздоровчої та спортивної ходьби (довжина і частота кроків, швидкість пересування, робота рук, постановка ніг, дихання при ходьбі, фізичне навантаження контроль та оцінка фізичного стану). 2. Оволодіння технікою оздоровчого бігу та бігу на витривалість. (довжина та частота кроків, швидкість бігу, робота рук, постановка ніг, дихання при бігу, фізичне навантаження, контроль та оцінка фізичного стану). Тема 3.Визначення фізичної та технічної підготовленості студентів. 1. Оцінювання вихідного рівня розвитку студентів за вправами і нормативами загальної та спеціальної фізичної підготовленості.
Методи та критерії оцінювання: • Поточний контроль: (48%): відвідування практичних занять. • Підсумковий контроль: (52%): виконання залікових вимог.
Критерії оцінювання результатів навчання: Тестування фізичної підготовки здобувачів вищої освіти-100 балів Вимоги до заліку 1.Практичні заняття з фізичного виховання (за одне заняття 2.5 бали) – 37,5 балів. 2.Фізична підготовка – 15-25 балів - Виконання індивідуальних завдань з усуненням недоліків у фізичній підготовленості – 5 балів. - Виконання практичних нормативів по залах – за одне завдання - 5 балів - Оволодіння вмінням плавати – 10 балів. - Участь у позанавчальних спортивно-масових і фізкультурно-оздоровчих заходах (змагання на першість навчальних груп, інститутів Львівської політехніки, Дні здоров’я, спортивні свята, тижні видів спорту, спортивні вечори , тощо) – 5 балів. - Доповідь на студентській науковій конференції з проблем фізичного виховання та спорту, підготовка рефератів з фізичного виховання та спорту – 10 балів
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: 1. Волков В. Л. Розвиток фізичних здібностей студентів у системі фізичної підготовки : [монографія] / В. Л. Волков. – К. : Освіта України, 2011. – 420 с. 2. Грибан В. Г. Валеологія : навч. посіб. / В. Г. Грибан. – К. : ЦУЛ, 2008. – 213 с. 3. Карпова І. Б. Фізична культура та формування здорового способу життя / І. Б. Карпова, В. Л. Корчинський, А. В. Зотов. – К. : КНЕУ, 2005. – 104 с. 4. Присяжнюк С. І. Фізичне виховання / С. І. Присяжнюк. – К. : ЦУЛ, 2008. – 502 с. 1. Волков В. Л. Основи теорії та методики фізичної підготовки студентської молоді: навч. посіб. / В. Л. Волков. – К. : Освіта України, 2008. – 256 с. 2. Глазирін І. Д. Основи диференційованого фізичного виховання : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / І. Д. Глазирін. – Черкаси : Відлуння-Плюс, 2006. – 352 с. 3. Грибан Г. П. Методична система фізичного виховання студентів: навч. посібник / Г. П. Грибан. – Житомир: Вид-во «Рута», 2014. – 306 с. 4. Державні тести та нормативи оцінки фізичної підготовленості населення України : постанова Кабінету Міністрів України від 09.12.2015 р., №1045. – К., 2015. – 31 с. 5. Дубогай О. Д. Фізичне виховання і здоров’я : навч. посібник / О. Д. Дубогай, Н. Н. Завидівська, та інш. – К. : УБС НБУ, 2012. – 270 с. 6. Іващенко Л. Я. Самостійні заняття фізичними вправами / Л. Я. Іващенко, Н. П. Страшко. – К. : Здоров’я, 2008. – 160 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).