Технологія і застосування лікувально-косметичних засобів та дієтичних добавок

Спеціальність: Промислова фармація
Код дисципліни: 7.226.02.E.061
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Технологія біологічно-активних сполук, фармації та біотехнологія
Лектор: Федорова Олена Валеріївна
Семестр: 7 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: ознайомлення студентів з існуючими методами виготовлення лікувально-косметичних засобів, з інгредієнтами, що входять до їх складу, підготовка спеціалістів для роботи на хіміко-фармацевтичних підприємствах.
Завдання: Здатність розв’язувати комплексні задачі фармацевтичної галузі у професійній діяльності, освіті та науці з урахуванням економічного стану, загальнолюдських цінностей та особистісних, суспільних і виробничих інтересів Здатність знання та розуміння предметної області та розуміння фаху; здатність навчатися, сприймати набуті знання в предметній області та інтегрувати їх із уже наявними.
Результати навчання: Уміння спілкуватись, включаючи усну та письмову комунікацію українською та іноземною мовами; Здатність до використання різноманітних методів, зокрема сучасних інформаційних технологій, для ефективного спілкування на професійному та соціальному рівнях.. Здатність усвідомлювати необхідність навчання впродовж усього життя з метою поглиблення набутих та здобуття нових фахових знань; Здатність нести відповідальність за виконану роботу, самостійно приймати рішення, досягати поставленої мети з дотриманням вимог професійної етики.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Фармацевтична хімія Органічна хімія Аналітична хімія Біологічна хімія Аптечна технологія ліків
Короткий зміст навчальної програми: Дисципліна «Технологія і застосування лікувальних косметичних засобів» знайомить студентів із загальною характеристикою шкіри ті її придатків, функціями шкіри, правилами догляду за шкірою, раціональним використанням лікувально-косметичних засобів при патологічних станах, спеціальними засобами для догляду за шкірою, рецептурою їх виготовлення
Опис: Розділ 1. Будова шкіри та її придатків. Розділ 2. Морфологія та фізіологія волосся. Розділ 3. Методи визначення стану шкіри та волосся. Розділ 4. Первинні та вторинні морфологічні елементи шкіри. Розділ5.Основні інгредієнти лікувально-косметичних препаратів. Розділ 6.Основні патології шкіри. Захворювання сальних залоз. Виготовлення кремів. Рецептура. Таксування Інфекційні бактеріальні дерматози. Виготовлення паст. Рецептура. Таксування Алергійні захворювання шкіри. Виготовлення бовтанок. Рецептура. Таксування Грибкові захворювання шкіри. Виготовлення мазей. Рецептура. Таксування Практична ароматерапія. Виготовлнення композицій. Рецептура. Таксування Нетрадиційні методи лікування. Основи рефлексотерапії. Вивчення основних активних крапок. Таксування Захворювання волосся. Виготовлення препаратів. Рецептура. Таксування. Розділ 7. Основні патології волосся. Розділ8. Основи ароматерапії.
Методи та критерії оцінювання: Основними методами діагностики знань є: поточний (ПК) і семестровий контроль (СК), який здійснюється з навчального матеріалу, обсяг якого визначений робочою програмою дисципліни за семестр. Поточний контроль здійснюється під час лекцій і лабораторних занять з метою перевірки рівня засвоєння теоретичних і практичних знань та умінь студента. ПК включає:
Критерії оцінювання результатів навчання: Письмово-усний контроль – 70 балів Звіт з лабораторних робіт – 20 балів Виконання контрольної роботи – 10 балів
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: Матеріали у Віртуальному навчальному середовищі «Львівської політехніки»: «Технологія та застосування лікувально косметичних засобів»/ Укладач: Федорова О.В – (віддалений ресурс - http://vns.lpnu.ua/course/view.php?id=2812 2. Технологія та застосування лікувально косметичних засобів: Конспект лекцій для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація» / Укладач: Федорова О.В. – Львів: Видавництво кафедри ТБСФБ НУ «ЛП», 2010, -122 с.. 3. Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу «Технологія та застосування лікувально косметичних засобів» для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 226 Фармація, промислова фармація / Укладач: Федорова О.В. – Львів: Видавництво кафедри ТБСФБ НУ «ЛП», 2015, -26 с. 4. Федорова О. В. Технологія та застосування лікувально-косметичних засобів: навчальний посібник / О. В. Федорова, Р. О. Петріна, Н. Л. Заярнюк, В. В. Гавриляк, А. О. Милянич, В. П. Новіков. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2019. – 244 c.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).