Перша долікарська допомога

Спеціальність: Промислова фармація
Код дисципліни: 7.226.02.E.057
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Технологія біологічно-активних сполук, фармації та біотехнологія
Лектор: доц. Журахівська Леся Романівна
Семестр: 6 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Мета вивчення навчальної дисципліни «Перша долікарська допомога» полягає у забезпеченні студентам здобуття базових знань щодо встановлення невідкладних станів, методів їх оцінювання, правильного вибору комплексу найпростіших заходів та їх почерговість при наданні першої долікарської допомоги, що виконуються на місці отримання ушкодження переважно у вигляді само- і взаємодопомоги, а також усунення чинників, що загрожують життю потерпілого в даний момент і запобігання розвитку тяжких ушкоджень.
Завдання: - загальні компетентності: Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
Результати навчання: Знання основ антисептики та асептики, основних клінічних ознак та симптомів патологічних станів, різних видів ушкоджень та токсичних станів організму людини. Вміти надавати долікарську допомогу при різних типах ушкоджень організму, кваліфіковано проводити реанімаційні заходи, забезпечити правильне і швидке транспортування хворих і потерпілих. Здатність відповідально ставитись до виконуваної роботи, самостійно приймати рішення, досягати поставленої мети з дотриманням вимог професійної етики.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: пререквізити: Основи клінічної фармації кореквізити: Фармакологія
Короткий зміст навчальної програми: Дисципліна «Перша долікарська допомога» знайомить студентів з основами асептики та антисептики, поняттям реаніматологія та реанімаційними заходами, термінальними станами організму, видами ушкоджень (в тому числі, вогнепальні рани) та гострими патологічними станами організму, класифікацією кровотеч та методами тимчасової зупинки кровотеч, хімічними, термічними та променевими опіками, відмороженням, екзогенною та ендогенною інтоксикацією організму, травмами центральної та периферичної нервової системи (черепно-мозкові травми, пошкодження опорно-рухового апарату), методами їх оцінювання та об’ємом допомоги, методиками надання невідкладної долікарської допомоги.
Опис: Основи асептики та антисептики. Поняття реаніматологія та реанімаційні заходи, термінальні стани організму. Види ушкоджень та гострі патологічні стани організму. Класифікація кровотеч та методи тимчасової зупинки кровотеч. Хімічні та термічні опіки, обмороження, ураження електричним струмом та променеві опіки, надання невідкладної допомоги при вказаних ушкодженнях. Екзогенна та ендогенна інтоксикація організму. Поранення і травматичні ушкодження, невідкладна допомога, лікувальна та транспортна іммобілізація. Травми центральної та периферичної нервової системи (черепно-мозкові травми, пошкодження опорно-рухового апарату), методи їх оцінювання та об’єм допомоги, методики надання невідкладної долікарської допомоги.
Методи та критерії оцінювання: Основними методами діагностики знань є: поточний (ПК) і семестровий контроль (СК), який здійснюється з навчального матеріалу, обсяг якого визначений робочою програмою дисципліни за семестр. Поточний контроль проводиться у формі: виконання контрольної роботи, тестового експрес-контролю, письмово-усного контролю. Семестровий контроль проводиться у формі диференційованого заліку (заліку). Диференційований залік – це форма СК результатів навчання студента виключно за всіма видами робіт, передбачених програмою навчальної дисципліни.
Критерії оцінювання результатів навчання: • поточний контроль: контрольна робота – 20 балів, тестовий-експрес контроль (№ 1,2,3,4,5,6 по 5 балів) - 30 балів; • підсумковий контроль - 50 балів ( контрольний захід, залік): письмово-усна форма.
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: 1. Основи невідкладної домедичної допомоги: навч. посіб. / Л. Р. Журахівська, Н. Г. Марінцова, Р. Т. Конечна, Н. В. Поліш. - Львів: Галич-прес, 2023. – (рекомендовано методичною комісією – Рекомендовано Науково-методичною радою Національного університету «Львівська політехніка» (протокол No 67 від 22 лютого 2023 р.) – 212 с. 2. Основи медичних знань: навч. посіб. / Віра Будзин, Оксана Гузій. – Львів: ЛДУФК, 2018. -148 с. 3. Екстрена та невідкладна медична допомога. За редакцією проф. М.І.Шведа, Тернопіль ТДМУ: «Укрмедкнига», 2018. – 448 с. 4. Я.І.Федонюк, В.С.Грушко Основи медичних знань та долікарська допомога Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2012. – 728 с. 5. О.М. Кіт, О.Л. Ковальчук, І.С. Сардинець, А.О. Боб Перша долікарська допомога Тернопіль: ТДМУ «Укрмедкнига» 2008. 335 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).