Фізика

Спеціальність: Промислова фармація
Код дисципліни: 7.226.02.O.016
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Загальної фізики
Лектор: Українець Наталія Андріївна
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Метою вивчення навчальної дисципліни є одержання здобувачами освіти основ фундаментальних знань з фізики, а результатом навчання буде уміння використовувати закони фізики під час аналізу та вирішення професійних завдань.
Завдання: ЗК01. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; фахові компетентності: ФК08. Здатність використовувати положення та методи фундаментальних наук для вирішення завдань промислової фармації.
Результати навчання: ПРН01. Мати та застосовувати спеціалізовані концептуальні знання у сфері фармації та суміжних галузях з урахуванням сучасних наукових здобутків; ПРН02. Критично осмислювати наукові і прикладні проблеми у сфері фармації; ПРН03. Мати спеціалізовані знання та уміння/навички для розв’язання професійних проблем і задач, у тому числі, з метою подальшого розвитку знань та процедур у сфері фармації; ПРН08. Розробляти і реалізовувати інноваційні проекти у сфері фармації, а також дотичні міждисциплінарні проекти з урахуванням технічних, соціальних, економічних, етичних, правових та екологічних аспектів; ПРН19. Розробляти технологію виробництва лікарських засобів на основі розуміння фізичних, хімічних та/або біологічних процесів з урахуванням недоліків та ризиків.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Попередні навчальні дисципліни: Вища математика. Супутні і наступні навчальні дисципліни: Фізична та колоїдна хімія, Процеси та апарати фармацевтичного виробництва.
Короткий зміст навчальної програми: Навчальна дисципліна фізика для здобувачів освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю фармація, промислова фармація включає в себе 7 тем лекційних занять, 9 тем практичних занять, 9 лабораторних робіт у трьох навчальних лабораторіях і розрахункової роботи для студентів денної форми навчання. Результатами навчання будуть знання основних фізичних понять, явищ та законів, уміння самостійно планувати та проводити фізичний експеримент, аналізувати його результати, користуватися приладами для вимірювання механічних, термодинамічних, електричних та оптичних величин. Ці заняття охоплюють розділи фізики від механіки та молекулярної фізики до фізики атома і становлять важливу складову фундаментальної підготовки здобувачів освіти за спеціальністю фармація, промислова фармація.
Опис: Кінематика та динаміка. Елементи механіки рідин та газів. Механічні коливання і хвилі. Молекулярно-кінетична теорія ідеального газу. Основи термодинаміки. Електростатика та постійний електричний струм. Електромагнетизм. Хвильова та квантова оптика. Елементи фізики атомів і молекул та атомного ядра.
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль – виконання та захист лабораторних робіт, виконання та захист розрахункової роботи, тестовий контроль самостійної роботи. Екзаменаційний контроль – тест, перевірка розв’язання задач, усне опитування
Критерії оцінювання результатів навчання: Критерії оцінювання результатів навчання студентів Максимальна оцінка в балах за різні види навчальної активності Поточний контроль - 40 балів, у тому числі: Лабораторні роботи – 20 балів, Контроль самостійної роботи – 10 балів, Розрахунково-графічна робота – 10 балів. Екзаменаційний контроль – 60 балів, із них за письмову компоненту – 50 балів, за усну компоненту – 10 балів. Разом за дисципліну –100 балів
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: Навчально-методичне забезпечення 1. Зачек І.Р. Фізика і хімічні технології. Посібник. / І.Р. Зачек, С.І. Ющук, О.Б. Біленька. – Л.: Афіша, 2014. – 352с. 2. Фізика. Підручник. / І.Є. Лопатинський, І.Р. Зачек, Г.А. Ільчук, Б.М. Романишин. – Л.: Афіша, 2005. – 394 с. 3. Бандрівчак І.В., Баран С.Р., ..., Українець Н.А. та ін. Лабораторний практикум з фізики. Ч. 1. Лабораторія механіки та молекулярної фізики: Навчальний посібник. – Львів: Видавництво Національного університету „Львівська політехніка”, 2002. – 184 с. 4. Лабораторний практикум з фізики. Частина 1. Лабораторія механіки та молекулярної фізики: Навчальний посібник / І.В.Бандрівчак, С.Р. Баран, І.М.Бордун та ін. Видання друге, виправлене і доповнене. – Л.: Вид-во НУ „ЛП”, 2010. – 188 с. 5. Лабораторний практикум з фізики. Частина 2. Електрика і магнетизм / За ред. І.Є. Лопатинського; А.М.Андрейко, Ю.М. Білинський, В.О. Березіна та ін. – Л., Видавництво НУ „ЛП”, 2006. – 204 с. 6. Лабораторний практикум з фізики. Частина 3. Оптика та атомна фізика: Навчальний посібник / М.М.Рудка, І.Є. Лопатинський, С.О. Юр’єв та ін. – Л.: Вид-во НУ „ЛП”, 2006 р. – 264 с. 7. Лопатинський І. Є. Збірник задач з фізики: навчальний посібник / І. Є. Лопатинський, І. Р. Зачек, С. О. Юр'єв, О. Б. Біленька, Ф. М. Гончар, О. М. Горіна, Г. А. Ільчук, М. С. Каркульовська, О. В. Коломієць, І. М. Кравчук, В. І. Лобойко, Н. Т. Покладок, О. В. Рибак, М. М. Романюк, М. М. Рудка, Н. К. Товстюк, Н. А. Українець, С. І. Ющук. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2021. – 244 c. 8. Збірник задач з фізики з розв'язками: навчальний посібник / І. Є. Лопатинський, І. Р. Зачек, О. Б. Біленька, Ф. М. Гончар, О. М. Горіна, М. С. Каркульовська, А. І. Кашуба, О. В. Коломієць, І. М. Кравчук, В. І. Лобойко, О. В. Рибак, М. М. Романюк, М. М. Рудка, І. В. Семків, Н. К. Товстюк, Н. А. Українець, С. О. Юр'єв, С. І. Ющук. – Львів: ПП "Ощипок М.М.", 2020. – 260 c. 9. Збірник задач з фізики : навч. посібник. / І.Є. Лопатинський, І.Р. Зачек, С.О. Юр’єв та ін. – Л.: Вид-во НУ „ЛП”, 2016. – 244 с. 10. Андрейко А.М. та інші Збірник задач з фізики: Навч.посібник.-2-ге вид.доп. і перероб./ за ред..І.Є. Лопатинсько, А.М.Андрейка.– Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2010. –320 с. 11. Лопатинський І.Є., Зачек І.Р., Середа В.М., Крушельницька Т.Д., Українець Н.А. Збірник задач з фізики: Навчальний посібник. – Львів: Видавництво Національного університету „Львівська політехніка”, 2003. – 121с. 12. Вивчення електростатичного поля та його графічне зображення: Інструкція до лабораторної роботи № 1 (лабораторія електричних та магнітних явищ) / Укл.: Н.А. Українець, М.В. Чекайло. - Львів: Видавництво Національного університету „Львівська політехніка”, 2016. – 12с. 13. Вивчення однофазного індукційного лічильника електричної енергії: Інструкція до лабораторної роботи № 12 (лабораторія електричних та магнітних явищ) / Укл.: Н.А. Українець, М.В. Чекайло, Н.Т. Покладок. - Львів: Видавництво Національного університету „Львівська політехніка”, 2016. – 9с. 14. Методика та приклади розв’язування задач з фізики. Розділ «Постійний струм» : метод. вказівки для студентів усіх форм навчання / уклад.: О. В. Рибак, Н. А. Українець. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2018. – 15 с. 15. Розширення діапазону вимірювання амперметра і вольтметра. Інструкція до лабораторної роботи № 21 з курсу загальної фізики (лабораторія електричних та магнітних явищ) для студентів інженерно-технічних спеціальностей / В.О. Березіна, О.Б. Біленька, М.М. Романюк, Н.А. Українець – Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2019. – 18 с. 16. Біленька О.Б., Дубельт С.П., Коломієць О.В., Лобойко В.І., Романюк М.М. Методичні вказівки до розв’язування задач з курсу загальної фізики. «Електростатика». [Текст] / О.Б. Біленька, С.П. Дубельт, О.В. Коломієць, В.І. Лобойко, М.М. Романюк. – Львів.: Вид. НУ ЛП, 2014. – 36с. 17. Методичні вказівки до розв’язування задач з курсу загальної фізики «Молекулярна фізика і термодинаміка» [Текст] / М.С. Каркульовська , М.М. Романюк, О.Б. Біленька. – Львів.: Вид. НУ ЛП, 2015. – 60с. 18. Лопатинський І.Є. Задачі з фізики: Методичні вказівки. Приклади розв’язування / І.Є. Лопатинський, І.Р. Зачек, В.М. Габа та ін. – Л.: Вид-во НУ „ЛП”, 2001. – 120 с. 19. Українець Н.А., Чекайло М.В. Електронний навчально-методичний комплекс Фізика [05195] для здобувачів освіти за спеціальністю 226 Фармація, промислова фармація у ВНС НУ «ЛП». А також конспект лекцій, індивідуальні завдання для виконання розрахунково-графічної роботи, тести контролю самостійної роботи, білети екзаменаційного контролю. Рекомендована література Базова 1. І.М. Кучерук, І.Т. Горбачук, П.П. Луцик. Загальний курс фізики. [Текст] : В 3 ч. Том 1. Механіка. Молекулярна фізика і термодинаміка / І.М. Кучерук, І.Т. Горбачук, П.П. Луцик. – Київ.: Техніка, 1999. – 536с. 2. І.М. Кучерук, І.Т. Горбачук, П.П. Луцик. Загальний курс фізики. [Текст]: В 3 ч. Том 2. Електрика і магнетизм / І.М. Кучерук, І.Т. Горбачук, П.П. Луцик. – Київ.: Техніка, 2001. – 452с. 3. І.М. Кучерук, І.Т. Горбачук. Загальний курс фізики. [Текст] : В 3 ч. Том 3. Оптика. Квантова фізика / І.М. Кучерук, І.Т. Горбачук. – Київ.: Техніка, 1999. – 520с. 4. П.М. Воловик. Фізика для університетів. [Текст] / П.М. Воловик. – Київ.: Ірпінь : Перун, 2005.- 864 с. Допоміжна 1. Вайданич В.І. Фізика. Навчальний посібник. / В.І.Вайданич, Г.М.Пенцак – Л.: Національний лісотехнічний університет України, 2005.? 664 с. 2. Кушнір Р.М. Курс фізики: Навчальний посібник для студ. хім. і біолог. спец. Ч.1 Механіка. – Л.: ЛНУ ім. Ів. Франка, 2000. – 196 с. 3. Кушнір Р.М. Курс фізики: Навчальний посібник для студ. хім. і біолог. спец.Ч.2 Молекулярна фізика: – Л.: ЛНУ ім. Ів. Франка, 2000. – 148 с. Інформаційні ресурси https://vns.lpnu.ua/course/view.php?id=1583 https://www.youtube.com/channel/UCSdDqsIYf9v5UEWTNda1YBw/featured
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).