Фармацевтична хімія

Спеціальність: Промислова фармація
Код дисципліни: 7.226.02.O.029
Кількість кредитів: 7.00
Кафедра: Технологія біологічно-активних сполук, фармації та біотехнологія
Лектор: Доцент Болібрух Лілія Дмитрівна
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Оволодіння компетентностями необхідними для оцінки якості лікарських речовин під час виконання професійних завдань спеціаліста фармації. Забезпечення набуття комплексу знань з хімічної структури, номенклатури, джерел та способів добування, хімічних, фізичних та інструментальних методів контролю якості лікарських речовин, взаємозв’язку «хімічна структура – біологічна дія», зберігання та застосування АФІ в медичній практиці. Набуття знань про основні положення Державної Фармакопеї України та іншої аналітичної нормативної документації (АНД), щодо якості лікарських речовин. Забезпечення обґрунтованого використання хімічних, фізичних та інструментальних методів аналізу для проведення ідентифікації, випробувань на чистоту та кількісного визначення лікарських речовин.
Завдання: Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у студентів: Загальних компетентностей: 1. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях; 2. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями; 3. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел; 4. Відповідальність за якість виконуваної роботи. Фахових компетентностей: 1. Здатність використовувати ґрунтовні знання з загальної, неорганічної, аналітичної та фізико-колоїдної хімії в обсязі, необхідному для засвоєння загально-інженерних та професійно-орієнтованих дисциплін; 2. Вміння користуватись нормативно-технічною документацією, необхідною для здійснення інженерної діяльності в галузі фармації та промислової фармації та здатність оформлювати технічну документацію при розробці проекту фармацевтичного виробництва; 3. Здатність обирати і використовувати відповідне обладнання, інструменти та методи для реалізації та контролю фармацевтичних виробництв; 4. Здатність організовувати власну роботу та роботу підлеглих.
Результати навчання: Внаслідок вивчення навчальної дисципліни студент повинен бути здатним продемонструвати такі результати навчання: • знати хімічну будову лікарських речовин, джерела та методи їх одержання, закономірності взаємозв’язку між хімічною будовою та фармакологічними властивостями, методи ідентифікації та кількісного визначення, умови зберігання та застосування; • знати основні положення загальних статей ДФУ, наказів та інших чинних нормативних документів МОЗ України щодо виготовлення, контролю якості та відпуску лікарських засобів; • вміти користуватися нормативною, довідковою та науковою літературою для вирішення професійних завдань.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: пререквізити: • Біологічна хімія • Аналітична хімія кореквізити: • Хімія і технологія лікарських субстанцій • Технологія препаратів з природної сировини
Короткий зміст навчальної програми: Дисципліна про хімічну будову та властивості лікарських речовин, яка забезпечує оволодіння здобувачами освіти значного обсягу теоретичних знань та практичних навичок, щодо проведення контролю якості субстанцій та лікарських засобів, взаємозв’язок будови та властивостей активних фармацевтичних інгредієнтів (АФІ). Предметом вивчення навчальної дисципліни є знання про джерела та способи добування лікарських речовин, їх фізичні та хімічні властивості, залежність фізичних, хімічних та фармакологічних властивостей від складу та будови молекул лікарських речовин, методи контролю якості лікарських засобів, умови зберігання та застосування їх у медичній практиці.
Опис: Неорганічні лікарські препарати. Препарати галогенів, йоду, галідів. Препарати перекису гідрогену. Препарати сполук нітрогену, арсену та бісмуту. Препарати сполук бору, магнію, кальцію та барію. Препарати сполук купруму, аргентуму та феруму. Методи ідентифікації та кількісного визначення, зберігання та застосування. Органічні лікарські препарати. Аліфатичні сполуки. Галогенпохідні вуглеводнів. Спирти та їх ефіри. Альдегіди та їх похідні. Солі карбонових кислот. Уретани та уреїди. Гідроароматичні сполуки. Властивості, реакції ідентифікації та методи кількісного визначення, зберігання та застосування. Ароматичні сполуки. Феноли. Похідні ароматичних кислот. Похідні ПАБК. Похідні ПАСК. Похідні амідів сульфанілової кислоти. Гетероциклічні сполуки. Похідні фурану, піразолу, піридину, піримідину. фенотіазину. Алкалоїди тропану, бензилізохіноліну, морфінану, пурину. Ідентифікація. Кількісне визначення. Вуглеводи і глікозиди. Гормони. Стероїдні гормони. Андрогенні гормони. Гестагенні гормони. Антибіотики ароматичного ряду. Антибіотики гетероциклічного ряду. Пеніциліни. Цефалоспорини. Антибіотики-глікозиди. Методи аналізу, зберігання та застосування.
Методи та критерії оцінювання: Основними методами діагностики знань є: поточний (ПК) і семестровий контроль (СК), який здійснюється з навчального матеріалу, обсяг якого визначений робочою програмою дисципліни за семестр. Поточний контроль здійснюється під час лекцій і практичних занять з метою перевірки рівня засвоєння теоретичних і практичних знань та умінь здобувача. ПК проводиться у формі: письмово-усного контролю та захисту практичних робіт. Семестровий контроль проводиться у формі іспиту. Іспит – це форма СК результатів навчання аспіранта виключно за всіма видами робіт, передбачених програмою навчальної дисципліни.
Критерії оцінювання результатів навчання: • письмові звіти з лабораторних робіт, тестовий контроль– 30 балів; • підсумковий контроль - 70 балів ( контрольний захід, іспит): письмово-усна форма.
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: 1. М.Туркевич, О.Владзімірська, Р. Лесик. Фармацевтическая химия. Вінниця «Нова книга», 2003. -464 с. 2. За заг.редакцією проф.. Безуглого П.О. Фармацевтична хімія. Вінниця «Нова книга». 2008. -544с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).