Фармацевтичне товарознавство

Спеціальність: Промислова фармація
Код дисципліни: 7.226.02.E.070
Кількість кредитів: 7.00
Кафедра: Технологія біологічно-активних сполук, фармації та біотехнологія
Лектор: доц. Журахівська Леся Романівна
Семестр: 6 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Метою дисципліни «Фармацевтичне товарознавство» є підготовка майбутніх фахівців фармацевтичної галузі до виконання професійних товарознавчих функцій, пов’язаних із забезпеченням лікувально-профілактичних закладів і населення лікарськими препаратами, медичними виробами та парафармацевтичними засобами. Це дозволить майбутнім фахівцям фармації отримати систему знань та набути практичних навичок із формування асортименту, проведення товарознавчого аналізу товарів аптечного асортименту, визначення споживчої вартості та методів оцінки основних груп медичних виробів.
Завдання: - загальні компетентності: Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях; Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій; Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.
Результати навчання: Володіти основами матеріалознавства, видами тари та методів стерилізації, пакування, маркування, транспортування готової фармацевтичної продукції на основі сучасних досягнень у галузі фармацевтичних технологій виробництва лікарських препаратів і виробів медичного призначення; Знання нормативно-технічної документації на лікарські препарати і вироби медичного призначення, що регламентують обіг аптечних товарів в Україні; Знання асортименту фармацевтичних товарів, їх руху від постачальника до споживача та документації, яка їх супроводжує; Уміння вибирати умови зберігання фармацевтичних товарів за їх фізико-хімічними властивостями, фармакологічною дією, лікарською формою та агрегатним станом.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: пререквізити: Нормативне забезпечення фармацевтичних виробництв кореквізити: Фармакологія
Короткий зміст навчальної програми: Дисципліна «Фармацевтичне товарознавство» знайомить студентів з методами класифікації та кодування фармацевтичної продукції, методами оцінки якості товарів та використанні при цьому відповідної нормативно-технічної документації на готові лікарські засоби та медичні вироби, а також надає практичних вмінь та навичок щодо прогнозування можливого впливу на якість товарів зовнішнього середовища при їх транспортуванні та зберіганні, вибору тари та упаковки і прийняття заходів, які попереджають цей вплив. При вивченні дисципліни особлива увага звертається на структуру аптечної та складської мережі, набуття практичних вмінь та навичок з оформлення документації при прийманні, зберіганні, відпуску та списуванні товарів, а також, виявленні фальсифікованих лікарських засобів при вхідному контролі та регламентації діяльності уповноваженої особи.
Опис: Поняття товар, споживчі властивості товарів та їх класифікація. Характеристика товарної інформації. Аспекти класифікації та особливості кодування товарів. Нормативна документація на готові лікарські засоби та медичні вироби. Товарознавчий аналіз товарів аптечного асортименту та товарознавчі операції. Тара, закупорювальні засоби, пакувальні матеріали для фармацевтичної продукції. Готові лікарські засоби, паковання та маркування готових лікарських засобів. Проблеми і шляхи запобігання виробництва та розповсюдження фальсифікованих лікарських засобів і медичної продукції. Товарознавчий аналіз гумових виробів та предметів догляду за хворими. Транспортна тара. Організація тарного господарства. Шовні хірургічні матеріали. Перев?язувальні матеріали та перев?язувальні засоби. Засоби і методи стерилізації, які застосовують у медицині. Фізіологічна та окулярна оптика.
Методи та критерії оцінювання: Основними методами діагностики знань є: поточний (ПК) і семестровий контроль (СК), який здійснюється з навчального матеріалу, обсяг якого визначений робочою програмою дисципліни за семестр. Поточний контроль проводиться у формі: виконання контрольної роботи, тестового експрес-контролю, письмово-усного контролю. Семестровий контроль проводиться у формі диференційованого заліку (заліку). Диференційований залік – це форма СК результатів навчання студента виключно за всіма видами робіт, передбачених програмою навчальної дисципліни.
Критерії оцінювання результатів навчання: Контрольна робота – 20 балів Тестовий-експрес контроль (№ 1,2,3 по 10 балів) - 30 балів Письмово-усний контроль – 50 балів
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: 1. І.І. Баранова, С.М. Коваленко, Д.В. Семенів та ін. Медичне та фармацевтичне товарознавство, частина І: підруч. для студентів вищ. навч. закл. - Харків: Видавництво НФАУ "Золоті сторінки", 2017. – 320 с. 2. І.І. Баранова, С.М. Коваленко, Ю.О. Безпала, Т.В. Дядюн, С.О. Мамедова. Медичне та фармацевтичне товарознавство, частина ІІ: підруч. для студентів вищ. навч. закл. - Харків: Видавництво НФАУ: Оригінал, 2016. – 304 с. : іл. 3. Б.П. Громовик, Н.Б. Ярко, І.Я. Городецька, О.М. Корнієнко, Н.Л. Ханик. Медичне і фармацевтичне товарознавство – Вінниця: Видавництво «Нова книга», 2011. – 496 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).