Фізіологія з основами анатомії

Спеціальність: Промислова фармація
Код дисципліни: 7.226.02.O.018
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Технологія біологічно-активних сполук, фармації та біотехнологія
Лектор: доцент Комаровська-Порохнявець Олена Зорянівна
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Мета вивчення навчальної дисципліни полягає у забезпеченні студентам здобуття базових знань, розумінь і компетентностей щодо основ цитології, гістології, ембріології, анатомічної будови організму людини, органів і систем органів, а також фізіологічних закономірностей функціонування людського організму.
Завдання: ЗК05. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт. ЗК08. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку фармації, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя. ФК01. Здатність інтегрувати знання та розв’язувати складні задачі фармації/промислової фармації у широких або мультидисциплінарних контекстах. ФК10. Здатність реалізовувати всі етапи фармацевтичної розробки лікарських засобів та оформлювати результати розробки та досліджень лікарських засобів у форматі матеріалів реєстраційного досьє.
Результати навчання: ПРН01. Мати та застосовувати спеціалізовані концептуальні знання у сфері фармації та суміжних галузях з урахуванням сучасних наукових здобутків. ПРН02. Критично осмислювати наукові і прикладні проблеми у сфері фармації. ПРН03. Мати спеціалізовані знання та уміння/навички для розв’язання професійних проблем і задач, у тому числі, з метою подальшого розвитку знань та процедур у сфері фармації. ПРН08.Розробляти і реалізовувати інноваційні проекти з урахуванням технічних, соціальних, економічних, етичних, правових та екологічних аспектів. К1. Зрозуміле і недвозначне донесення власних знань, висновків та аргументації до фахівців і нефахівців, зокрема, до осіб, які навчаються. АВ3. Здатність продовжувати навчання з високим ступенем автономії.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити: - Вступ до фаху та історія промислової фармації - Органічна хімія Кореквізити: - Промислова мікробіологія та санітарія - Біологічна хімія та молекулярна біологія - Фармакологія з основами фармакокінетики - Перша долікарська допомога
Короткий зміст навчальної програми: Дисципліна «Фізіологія з основами анатомії» формує у студентів сучасні явлення про основи цитології, гістології, ембріології, анатомічної будови організму людини, органів і систем органів (опорно-рухова система, органи дихання, травлення, сечостатеві органи, ендокринна, кровоносна і нервова системи, аналізатори), а також фізіологічних закономірностей функціонування людського організму. У результаті вивчення цієї дисципліни студент набуває вміння обґрунтувати взаємозалежність між анатомічною будовою і фізіологічною функцією органів людини та відповідних навичок та компетентностей, необхідних для роботи на підприємствах медико-біологічної промисловості.
Опис: Методи анатомічних та фізіологічних досліджень. Рівні структурної і функціональної організації організму людини. Основні принципи регуляції фізіологічних функцій. Основи цитології, гістології і ембріології. Загальна фізіологія людини. Анатомія і фізіологія систем органів людини. Нервова система. Вища нервова діяльність. Аналізатори. Ендокринна система. Опорно-рухова система. Органи дихання. Серцево-судинна система. Травна система. Видільна система. Статева система.
Методи та критерії оцінювання: Основними методами діагностики знань є поточний і семестровий контроль, який здійснюється на основі навчального матеріалу, обсяг якого визначений робочою програмою дисципліни за семестр. Поточний контроль проводиться у формі: письмово-усного експрес-контролю та оцінювання роботи студента на лабораторних заняттях. Семестровий контроль проводиться у формі диференційованого заліку.
Критерії оцінювання результатів навчання: Поточний контроль - 60 балів: - письмово-усний експрес-контроль – 20 балів - звіти лабораторних робіт – 20 балів - контрольна робота – 20 балів Семестровий контроль: контрольний захід – 40 балів
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: 1. Фізіологія з основами анатомії людини: Підручник для студ. вищ. навч. закладів/ Л.М. Малоштан, О.К. Рядних, Г.П. Жегунова та ін. – Х.: Вид-во НФаУ: Золоті сторінки, 2003. – 432 с. 2. Анатомія та фізіологія з патологією: підручник / Я.І. Федонюка, К.С. Волков, В.Д. Волошин та ін.– Тернопіль: ТМНУ, 2021. – 676 с. 3. Філімонов В.І. Фізіологія людини: Підручник. – К.: Медицина, 2021. – 488 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).