Фармакологія з основами фармакокінетики

Спеціальність: Промислова фармація
Код дисципліни: 7.226.02.O.035
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Технологія біологічно-активних сполук, фармації та біотехнологія
Лектор: Доцент Болібрух Лілія Дмитрівна
Семестр: 5 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Дисципліна “Фармакологія” є спеціальним курсом, що викладається для студентів спеціальності 226 Фармація, промислова фармація. Вона має своєю метою ознайомити студентів з класифікацією лікарських засобів з врахуванням їх фармакологічної дії, клінічним застосуванням, короткими даними про патогенез захворювань, для лікування яких використовуються певні групи лікарських засобів, фармакодинамікою основних груп лікарських препаратів, їх фармакотерапевтичними та побічними ефектами, а також підготувати студентів до виробничо-технологічної діяльності.
Завдання: Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у студентів: Загальних: 1. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях 2. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями 3. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел 4. Відповідальність за якість виконуваної роботи. Фахових: 1. Здатність використовувати ґрунтовні знання з загальної, неорганічної, аналітичної та фізико-колоїдної хімії в обсязі, необхідному для засвоєння загально-інженерних та професійно-орієнтованих дисциплін. 2. Вміння користуватись нормативно-технічною документацією, необхідною для здійснення інженерної діяльності в галузі фармації та промислової фармації та здатність оформлювати технічну документацію при розробці проекту фармацевтичного виробництва. 3. Здатність обирати і використовувати відповідне обладнання, інструменти та методи для реалізації та контролю фармацевтичних виробництв. 4. Здатність організовувати власну роботу та роботу підлеглих.
Результати навчання: Внаслідок вивчення навчальної дисципліни студент повинен бути здатним продемонструвати такі результати навчання: • знати закономірності фармакокінетики найбільш важливих для практичної медицини лікарських препаратів; • знати класифікацію, фармакологічні властивості, застосування, механізми дії, шляхи введення, всмоктування, розподілу, метаболізму та виведення лікарських засобів, побічну дію, покази і протипокази до їх призначення; • знати фармакокінетику ліків з метою прогнозування їх дії на організм людини та попередження побічної дії; • вміти користуватися нормативною, довідковою та науковою літературою для вирішення професійних завдань.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: пререквізити: • Фармацевтична хімія • Анатомія та фізіологія • Фармакокінетика кореквізити: • Технологія і застосування лікувальних косметичних засобів • Хімія і технологія лікарських препаратів • Фармакотерапія
Короткий зміст навчальної програми: Дисципліна «Фармакологія» формує у студентів сучасні уявлення про фармакодинаміку і фармакокінетику основних груп лікарських засобів. У результаті вивчення цієї дисципліни студент набуває відповідних знань, умінь, навичок та компетентностей, необхідних для організації діяльності підприємств фармацевтичної промисловості та вирішення практичних завдань із забезпечення якості.
Опис: Загальні аспекти фармакокінетики і фармакодинаміки. Регулятори аферентної інервації. Регулятори функцій центральної нервової системи. Наркотичні та ненаркотичні анальгетики. Седативні засоби. Регулятори еферентної інервації. Речовини, що стимулюють та регулюють функції серцево-судинної системи. Речовини, що регулюють функції системи крові. Основи хіміотерапії. Засоби, що впливають на функції органів дихання. Жовчогінні засоби.
Методи та критерії оцінювання: Основними методами діагностики знань є: поточний (ПК) і семестровий контроль (СК), який здійснюється з навчального матеріалу, обсяг якого визначений робочою програмою дисципліни за семестр. Поточний контроль здійснюється під час лекцій і практичних занять з метою перевірки рівня засвоєння теоретичних і практичних знань та умінь здобувача. ПК проводиться у формі: письмово-усного контролю та захисту практичних робіт. Семестровий контроль проводиться у формі іспиту. Іспит – це форма СК результатів навчання аспіранта виключно за всіма видами робіт, передбачених програмою навчальної дисципліни.
Критерії оцінювання результатів навчання: • письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування, практичні заняття, контрольна робота – 40 балів; • підсумковий контроль - 60 балів (контрольний захід, іспит): письмово-усна форма.
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: 1. Скакун М.П., Посохова К.А. Фармакологія.// Тернопіль. Укрмедкнига. 2003. - 740с. 2. Дроговоз С.М. Фармакологія.// Харків. Видавничий центр «ХАІ». 2008. -479с. 3. Болібрух Л.Д., Кричковська А.М., Марінцова Н.Г., Губицька І.І., Журахівська Л.Р., Стасевич М.В., Новіков В.П. Основи фармакології.// Львів, «Тріада плюс». 2010. -238 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).