Вступ до фаху та історія промислової фармації

Спеціальність: Промислова фармація
Код дисципліни: 7.226.02.O.005
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Технологія біологічно-активних сполук, фармації та біотехнологія
Лектор: доцент, к.х.н. Паращин Жанна Дмитрівна
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Метою даного курсу є ознайомлення студентів з історією зародження та розвитку медицини від найдавніших часів, виникненням спочатку примітивних, а потім більш складних лікарських форм, технологічних прийомів виробництва лікарських засобів і досягнень науки та техніки, що дозволили удосконалити виробництво ліків.
Завдання: - ЗК02. Знання та розуміння предметної області; розуміння професійної діяльності. - ЗК08. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку фармації, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя. - ФК07. Здатність виконувати нормативні вимоги у галузі охорони здоров’я щодо державного регулювання обігу лікарських засобів впродовж усіх стадій їх життєвого циклу.
Результати навчання: ПРН01. Мати та застосовувати спеціалізовані концептуальні знання у сфері фармації та суміжних галузях з урахуванням сучасних наукових здобутків. ПРН02. Критично осмислювати наукові і прикладні проблеми у сфері фармації. ПРН07. Збирати необхідну інформацію щодо розробки та виробництва лікарських засобів, використовуючи фахову літературу, патенти, бази даних та інші джерела; систематизувати, аналізувати й оцінювати її, зокрема, з використанням статистичного аналізу. ПРН08. Розробляти і реалізовувати інноваційні проєкти у сфері фармації, а також дотичні міждисциплінарні проєкти з урахуванням технічних, соціальних, економічних, етичних, правових та екологічних аспектів. ПРН09. Формулювати, аргументувати, зрозуміло і конкретно доносити до фахівців і нефахівців, у тому числі, до здобувачів вищої освіти інформацію, що базується на власних знаннях та професійному досвіді, основних тенденціях розвитку світової фармації та дотичних галузей.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: 1.Історія 2.Філософія 3.Фізика 4.Неорганічна хімія 5.Органічна хімія 6.Мікробіологія
Короткий зміст навчальної програми: Дисципліна «Вступ до фаху та історія промислової фармації» є необхідним компонентом освіти при формуванні у студента природничо-наукового мислення в процесі навчання і освіти. В курсі дисципліни «Вступ до фаху та історія промислової фармації» студенти вивчають історичні особливості, причини і наслідки створення або виникнення різних галузей медицини і паралельного розвитку фармації, а також технологічних прийомів виготовлення лікарських форм. У результаті вивчення цієї дисципліни студент набуває відповідних знань, умінь, навичок та компетентностей, необхідних для проведення заходів щодо створення лікарських форм та вирішення практичних завдань із забезпечення якості лікарських препаратів. Однією з важливих задач дисципліни є вміння розробляти профілактичні заходи, спрямовані на оздоровлення умов життя і праці людини. Професійна гігієна є науковою основою профілактичної медицини та вiдiграє важливу роль в процесi пiдготовки спецiалiстiв, зокрема фармацевтів.
Опис: Лекція 1. Історія медицини. Вступ. Зародження медицини. Медицина первіснообщинного ладу. Медицина рабовласницького суспільства. Медицина Китаю, Єгипту, Індії, Александрії, Стародавньої Греції, Стародавнього Риму Лекція 2. Медицина епохи феодалізму. Медицина Візантії, арабських народів Лекція 3. Медицина часів пізнього Середньовіччя та зародження капіталізму в Європі. Боротьба зі схоластикою в медицині. Падуанська школа. Розвиток анатомії. Лекція 4. Розвиток анатомії.. Відкриття кровообігу. Уїльям Гарвей. Розвиток хірургії та акушерства. Ятрофізика. Початок вивчення тонкої будови організму. Перші видатні праці, що стосуються професійних захворювань і патологічної анатомії. Лекція 5. Медицина допромислового капіталізму (ХVII-XVIIIст.).Лейденська школа. Розвиток теоретичної та клінічної медицини в Англії. Медицина в Німеччині. Гомеопатія. Лекція 6. Заснування Паризької хірургічної академії. Лікарі – матеріалісти. Лекція 7. Медицина в період промислового капіталізму та імперіалізму. Відкриття клітини. Целюлярна патологія. Розвиток бактеріології. Проблема імунітету. Лекція 8. Клінічна медицина. Хірургія в 19-20 ст. Знеболювання. Лекція 9. Історія фармації. Фармація найдавніших часів. Виготовлення примітивних лікарських форм в Єгипті та Стародавній Греції. Лекція 10. Фармація часів Середньовіччя. Давні фармакопеї арабських народів. “Канон медичної науки” Ібн Сіни, “Фармакогнозія” Біруні, перші аптеки. Вплив відкриттів алхіміків на розвиток фармації. Лекція 11. Фармація в 17-19 ст. Вплив досягнень науки і техніки на розвиток фармації. Синтез лікарських субстанцй і введення їх у лікарські форми. Будівництво перших фармацевтичних заводів. Лекція 12. Розвиток фармації на Галичині. Стан аптекарської справи в 13-15 ст. Перші приватні аптеки Львова, видатний діяч Галичини Ян Алембек. Лекція 13. Сподвижники фармацевтичної науки на Галичині: Т. Торосевич, родина Зінткевичів, П. Міколяш.
Методи та критерії оцінювання: Основними методами діагностики знань є: поточний (ПК) та семестровий (СК) контролі, які здійснюються з навчального матеріалу, обсяг якого визначений робочою програмою дисципліни за семестр. Поточний контроль здійснюється під час лекцій і практичних занять з метою перевірки рівня засвоєння теоретичних і практичних знань та умінь студента. ПК проводиться у формі виконання і захисту індивідуальної роботи, контрольної роботи та експрес-опитування на практичних заняттях. ПК на практичних заняттях проводиться з метою виявлення готовності студента до занять у таких формах: а) вибіркове усне опитування перед початком занять; б) фронтальне стандартизоване опитування за картками, тестами протягом 5-10 хв.; в) фронтальна перевірка виконання індивідуальних завдань; д) оцінка активності студента у процесі занять, внесених пропозицій, оригінальних рішень, уточнень і визначень, доповнень попередніх відповідей і т. ін. Семестровий контроль проводиться у формі заліку (письмової залікової контрольної роботи) або підсумкового тесту. Контрольні запитання, що виносяться на семестровий контроль поділяються на: а) тестові завдання – вибрати вірні відповіді; б) проблемні – створення ситуацій проблемного характеру; в) питання-репліки – виявити причинно-наслідкові зв’язки; г)питання репродуктивного характеру – визначення практичного значення.
Критерії оцінювання результатів навчання: Поточний контроль - 40 балів (30 балів поточні контрольні роботи, 2 х 5 - 10 балів індивідуальна робота ) Підсумкова контрольна робота - 60 балів
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: 1.Методичні вказівки до виконання практичних робіт 2.Конспект лекцій 3.Презентації 4. Матеріали у Віртуальному навчальному середовищі «Львівської політехніки»: Вступ до фаху та історія промислової фармації: електронний навчально-методичний комплекс/ Уклад. Паращин Ж.Д. – (віддалений ресурс: https://vns.lpnu.ua/course/view.php?id=1573 Базова 1. Шегедин М.Б., Мудрик Н.О. Історія медицини та медсестринства – Тернопіль “Укрмедкнига”, 2003, 327 с. 2. Верхратський С.А., Заблудовський П.Ю. Історія медицини. — К.: Вища шк., 2001. - 431 с.. 3. Думка М.С. Про медицину скіфів. – К.: Держмедвидав, 1980, 113 с. 4. Вершкова І.В., Крикля В.В., Мартинова О.В., Горяча Л.О. Організація та економіка фармації: навчальний посібник. Харків: НФаУ "Золоті сторінки",. 2014. 5. Сятиня В.Я. Фармація: сьогоднішнє, прийдешнє, минуле. – Львів, “Каменяр”, 1997, 259 с. 6. Бенюх Н. Історія фармації Галичини (XIII – XX). – Львів, 1999, 215 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).