Контроль якості лікарських засобів

Спеціальність: Промислова фармація
Код дисципліни: 7.226.02.O.049
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Технологія біологічно-активних сполук, фармації та біотехнологія
Лектор: Доцент Болібрух Лілія Дмитрівна
Семестр: 8 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Підготовка спеціалістів для роботи у фармацевтичній промисловості, ознайомлення із загальними принципами контролю якості лікарських речовин, особливостями цього контролю для різноманітних груп лікарських речовин і окремих препаратів, а також з положеннями та інструкціями про Державну інспекцію з контролю якості лікарських засобів та інструкціями про порядок контролю якості лікарських засобів під час оптової та роздрібної торгівлі.
Завдання: Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування у здобувачів освіти: Загальних компетентностей: ЗК2. Здатність знання та розуміння предметної області та розуміння фаху; здатність навчатися, сприймати набуті знання в предметній області та інтегрувати їх із уже наявними. Фахових компетентностей: ФКС3. Здатність застосовувати знання про сучасні методи контролю якості фармацевтичної продукції; здатність до проведення за наданою методикою якісного та кількісного аналізу сировини, напівпродуктів та готової фармацевтичної (в т.ч. ветеринарної та лікувально-косметичної) продукції.
Результати навчання: ПРН2 УМС2. Уміння застосовувати вимоги діючого законодавства України щодо контролю якості лікарських засобів, знання з сучасних систем контролю якості лікарських засобів, систем управління якістю на фармацевтичних заводах. ПРН3 КОМ1. Уміння спілкуватись, включаючи усну та письмову комунікацію українською та іноземною мовами. ПРН4 КОМ2. Здатність використовувати різноманітні новітні методи, зокрема, сучасні інформаційні технології для ефективного спілкування на професійному та соціальному рівнях. ПРН5 АіВ2. Здатність усвідомлювати необхідність навчання впродовж усього життя з метою поглиблення набутих та здобуття нових фахових знань. ПРН6 АіВ3. Здатність відповідально ставитись до виконуваної роботи, самостійно приймати рішення, досягати поставленої мети з дотриманням вимог професійної етики.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Супутні і наступні навчальні дисципліни: Моделювання і проектування хіміко-фармацевтичних підприємств в системі GMP Промислова технологія фармацевтичних виробництв Промислове обладнання хіміко-фармацевтичних підприємств
Короткий зміст навчальної програми: Представлено матеріал щодо основних завдань та функцій Державної інспекції з контролю якості лікарських засобів, функції та обов’язки відділу контролю якості, проведення вхідного контролю якості лікарських засобів в аптеках, організація проведення контролю якості у суб’єктів господарської діяльності, які займаються оптовою торгівлею лікарськими засобами. Наведено підстави для заборони (зупинення) та вилучення з обігу лікарських засобів на території України, процедуру заборони (зупинення) та вилучення з обігу лікарських засобів на території України.
Опис: Історія створення сучасної системи контролю якості лікарських засобів в Україні. Концепція належних фармацевтичних практик (GXP) і їх роль в забезпеченні якості на всіх етапах життєвого циклу лікарських засобів. Нормативно-правова база забезпечення якості лікарських засобів в Україні та Європейському Союзі. Валідація. Cтандартизація лікарських засобів в Україні. Державна Фармакопея України – головний стандарт фармацевтичної галузі. Критерії якості ліків. Державний контроль якості лікарських засобів. Державна система забезпечення якості лікарських засобів. Державна служба України з лікарських засобів, функції та повноваження. Реєстрація лікарських засобів. Ліцензування лікарських засобів в ЄС. Система фармаконагляду в Україні. Сертифікація фармацевтичної продукції та систем якості в Україні.
Методи та критерії оцінювання: Основними методами діагностики знань є: поточний (ПК) і семестровий контроль (СК), який здійснюється з навчального матеріалу, обсяг якого визначений робочою програмою дисципліни за семестр. Поточний контроль здійснюється під час лекцій і лабораторних занять з метою перевірки рівня засвоєння теоретичних і практичних знань та умінь студента. ПК проводиться у формі: виконання контрольної роботи, письмово-усного контролю та захисту лабораторних робіт. Семестровий контроль проводиться у формі диференційованого заліку (заліку). Диференційований залік – це форма СК результатів навчання студента виключно за всіма видами робіт, передбачених програмою навчальної дисципліни.
Критерії оцінювання результатів навчання: Письмово-усний контроль – 50 балів Захист лабораторних робіт – 20 балів Виконання контрольної роботи – 30 балів
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: 1. Нормативні акти з організації роботи аптечних та хіміко-фармацевтичних підприємств. Т.З. Реалізація та контроль лікарських засобів в Україні.// Тернопіль, Укрмедкнига, 2003 р. 2. Настанова 42-3.1:2004. Настанови з якості. Лікарські засоби. Фармацевтична розробка. - Київ, 2004. – 16 с. 3. Настанова СТ-Н МОЗУ 42-4.0:2010 Лікарські засоби. Належна виробнича практика / М. Ляпунов, О. Безугла, О. Соловйов та ін. – Київ: МОЗ України, 2010. – 169 с. 4. Настанова 42-01-2003 Лікарські засоби. Технологічний процес. Документація. – К.: МОРІОН. – 2003. – 42 с. 5. Державна Фармакопея України. – Х.: РІРЕГ, 2001. – 556 с.; Доповнення 1, 2004. – 520 с.; Доповнення 2, 2008. – 617 с.; Доповнення 3, 2009. – 280 с. ; Доповнення 4, 2011. – 540 c. 3. 6. Закон України «Про лікарські засоби» № 123/96-ВР від 4.04.96.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).