Органічна хімія

Спеціальність: Промислова фармація
Код дисципліни: 7.226.02.O.011
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Органічна хімія
Лектор: Будішевська Ольга Григорівна
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Мета вивчення навчальної дисципліни та результати навчання • Вивчення основ сучасної теорії хімічної будови органічних речовин та її зв’язку з реакційною здатністю та властивостями речовин. Вивчення механізмів реакцій перетворення органічних речовин та особливостей перебігу найважливіших реакцій. 1. Ознайомлення з методами одержання, хімічними властивостями і використанням основних класів органічних речовин, зокрема, тих, що складають основу більшості фармацевтичних препаратів. 2. Ознайомлення з основними принципами сучасної класифікації та номенклатури органічних сполук. Опанування знаннями про основні класи органічних речовин, застосування органічних речовин у народному господарстві. 3. Вивчення загальних принципів оцінки хімічних властивостей органічних сполук, покладених в основу синтезу і аналізу органічних речовин, зокрема, реакцій, які покладені в основу фармакопейних методів ідентифікації лікарських речовин. 4. Ознайомлення з технікою безпеки у хімічній лабораторії, з технікою основних методів виділення і очищення, вибраних методів синтезу, вивчення властивостей і встановлення будови органічних речовин. 5. Опанування знаннями про практичні аспекти органічної хімії, шляхи і методи використання її досягнень у фармацевтичній та інших галузях господарства. 6. Опанування знаннями у галузі будови, одержання і властивостей тих класів сполук, які складають основу більшості фармацевтичних препаратів – таких, як похідні аліфатичних та ароматичних вуглевонів, гетероциклічні сполуки, циклопарафіни, вуглеводи, жири, мила, воски, пептиди та білки, амінокислоти, терпеноїди, алкалоїди тощо.
Завдання: Завдання навчальної дисципліни відповідно до освітньої програми Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування у здобувачів освіти компетентностей: загальні компетентності: 1. ЗК6: Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 2. ЗК 10: Потенціал до подальшого навчання. фахові компетентності: 1. Здатність використовувати ґрунтовні знання з загальної, неорганічної, органічної, аналітичної та фізико-колоїдної хімії, хімічних та фізико-хімічних методів аналізу складу речовин в обсязі, необхідному для засвоєння фахових дисциплін.
Результати навчання: Результати навчання відповідно до освітньої програми У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач освіти повинен бути здатним продемонструвати такі результати навчання: 1. Знати основні принципи сучасної класифікації та номенклатури органічних сполук. 2. Основи теорій хімічної будови, реакційної здатності та перебігу хімічних реакцій органічних сполук 3. Знати основні класи органічних синтетичних і природних сполук, особливості їх хімічної будови та її вплив на хімічні властивості, зокрема тих, що використовуються у фармації. 4. Знати основні методи одержання органічних сполук, зокрема тих, що використовуються у фармації або використовуються для синтезу лікарських речовин. 5. Знати основні методи виділення, очищення та ідентифікації органічних сполук. 6. Знати будову та хімічні властивості тих класів органічних сполук, які вивчаються у подальших спецкурсах «Методи органічного синтезу» «Біологічна хімія та молекулярна біологія», «Фармацевтична хімія», «Хімія і технологія лікарських субстанцій». У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач освіти повинен бути здатним продемонструвати такі програмні результати навчання: РН1 Знання з загальної та неорганічної, органічної, фізичної та колоїдної, хімічних та фізико-хімічних методів аналізу складу речовин в обсязі, необхідному для засвоєння фахових дисциплін. РН2 Базові знання в галузі природничих наук та інженерії, необхідні для освоєння професійно-орієнтованих дисциплін. РН3 Уміння працювати з літературними джерелами та інформаційними ресурсами. РН4 Уміння спілкуватись, включаючи усну та комунікацію українською та іноземною мовами
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Супутні і наступні навчальні дисципліни: 1. Біологічна хімія та молекулярна біологія 2. Фармацевтична хімія 3. Хімія і технологія лікарських субстанцій
Короткий зміст навчальної програми: Анотація навчальної дисципліни Курс «Хімія 2 (органічна хімія)» присвячений вивченню основ сучасної теорії хімічної будови органічних речовин, зв’язку хімічної будови з реакційною здатністю та властивостями речовин, вивченню механізмів перетворення органічних речовин та особливостей перебігу найважливіших реакцій, вивченню основних принципів сучасної класифікації та номенклатури органічних сполук, також методів одержання, хімічних властивостей і використання основних класів органічних речовин, зокрема, тих, що складають основу більшості фармацевтичних препаратів.
Опис: Короткий зміст навчальної програми Навчальна програма дисципліни «Хімія 2 (органічна хімія) викладається для студентів спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація» галузь знань 22 «Охорона здоров’я». У навчальній програмі визначено мету та завдання навчальної дисципліни, вказано перелік необхідних попередніх та супутніх і наступних навчальних дисциплін, наведена анотація навчальної дисципліни, її опис, описані методи діагностики знань та критерії оцінювання результатів навчання студентів, наведений перелік навчально-методичного забезпечення і рекомендована література, наведена електронна адреса електронних інформаційних ресурсів. Курс «Хімія 2 (органічна хімія)» присвячений вивченню основ сучасної теорії хімічної будови органічних речовин, зв’язку хімічної будови з реакційною здатністю та властивостями речовин, вивченню механізмів перетворення органічних речовин та особливостей перебігу найважливіших реакцій, вивченню основних принципів сучасної класифікації та номенклатури органічних сполук, також методів одержання, хімічних властивостей і використання основних класів органічних речовин, зокрема, тих, що складають основу більшості фармацевтичних препаратів. Навчальна програма дисципліни «Хімія 2 (органічна хімія)» містить такі розділи: Тема 1. Теоретичні основи будови та реакційної здатності органічних сполук. Тема 2. Аліфатичні насичені вуглеводні. Тема 3. Аліфатичні ненасичені вуглеводні. Тема 4. Галогенопохідні аліфатичних вуглеводнів. Тема 5. Аліфатичні спирти, етери, тіоли. Тема 6. Аліфатичні альдегіди і кетони. Тема 7. Аліфатичні карбонові кислоти та їхні похідні. Тема 8. Аліфатичні нітрогеновмісні сполуки. Тема 9. Елементорганічні сполуки . Тема 10. Сполуки зі змішаними функціями. Тема 11. Аліциклічні сполуки. Тема 12. Ароматичні вуглеводні ряду бензену, їх галогено-, нітро-, сульфопохідні, аміни, азо- та діазосполуки. Тема 13. Ароматичні оксигеновмісні сполуки. Тема 14. Багатоядерні ароматичні сполуки. Тема 14. Багатоядерні ароматичні сполуки. Тема 14. Поняття про алкалоїди. Поняття про терпени, терпеноїди, стероїди. Поняття про нуклеїнові кислоти.
Методи та критерії оцінювання: Методи діагностики знань: 1. Поточний контроль: колоквіуми. 2. Семестровий контроль: екзамен.
Критерії оцінювання результатів навчання: Критерії оцінювання результатів навчання студентів 1 семестр (екзамен) Поточний контроль (ПК): Колоквіум 1 10 балів Колоквіум 2 10 балів Колоквіум 3 10 балів Колоквіум 4 10 балів Колоквіум 5 10 балів Разом за ПК 50 балів Семестровий контроль (СК): екзамен: Письмова компонента 40 балів Усна компонента 10 балів Разом за СК 50 балів Разом за дисципліну 100 балів Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: За 100 бальною шкалою Університету та за національною шкалою: 88-100 балів «відмінно»; 87-71 балів - «добре»; 70-50 балів - «задовільно»; 26-49 балів - «не задовільно»; 0-25 балів – «Не атестований».
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: Навчально-методичне забезпечення 1. Ю.О.Ластухін, С.А.Воронов. Органічна хімія. Вид. “Центр Європи”. 2004 р. 2. Будішевська О.Г. Електронний навчально-методичний комплекс, що використовується для забезпечення навчальної дисципліни «Хімія 2 (органічна хімія)» для студентів спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація» 2021. -(https://vns.lpnu.ua/course/view.php?id=12310 ) 3. С.А.Воронов, В.А.Дончак, А.М.Когут Органічна хімія. Вид. Львівської політехніки.-2021.- 486 с. 4. Дончак В.А., Панченко Ю.В., Воронов С.А. Очистка речовин методами перегонки з водяною парою, фракційною та вакуумною перегонкою // Методичні вказівки. Львів: Видавн.НУ “Львівська політехніка”. 2007. 5. Панченко Ю.В., Васильєв В.П., Воронов С.А. Якісний елементний аналіз та визначення найважливіших констант органічних речовин // Методичні вказівки. Львів: Видавн.НУ “Львівська політехніка”. 2007. 6. Панченко Ю.В., Васильєв В.П., Токарєв В.С. Одержання та вивчення властивостей насичених, ненасичених та ароматичних вуглеводнів // Методичні вказівки. Львів: Видавн.НУ “Львівська політехніка”. 2006. 7. Воронов С.А., Будішевська О.Г. Аліфатичні кисневмісні сполуки // Методичні вказівки. Львів: Видавн.НУ “Львівська політехніка”. 2004. 8. Воронов С.А., Будішевська О.Г. Сполуки зі змішаними функціями. Гідроксикислоти, вуглеводи // Методичні вказівки. Львів: Видавн.НУ “Львівська політехніка”. 2005. 9. Воронов С.А., Будішевська О.Г. Амінокислоти. Білки // Методичні вказівки. Львів: Видавн.НУ “Львівська політехніка”. 2005. 10. Воронов С.А., Будішевська О.Г. Ароматичні вуглеводні та їх галогено-, нітро-, сульфопохідні // Методичні вказівки. Львів: Видавн.НУ “Львівська політехніка”. 2005. 11. Воронов С.А., Будішевська О.Г. Ароматичні кисневмісні сполуки // Методичні вказівки. Львів: Видавн.НУ “Львівська політехніка”. 2005. 12. Воронов С.А., Будішевська О.Г. Гетероциклічні сполуки // Методичні вказівки. Львів: Видавн.НУ “Львівська політехніка”. 2005. 13. Глубіш П.А. Органічний синтез. Частина 1 і 2.-К., 1997. 14. Літковець О.К., Носан В.М., Клим М.І. Стереохімія органічних сполук.-Львів, ДУЛП. 1996. 15. Літковець О.К., Похмурська М.В. Полимерні сполуки. ДУЛП. 1996. 16. Л.А.Казицына, Н.Б.Куплетская Применение УФ-, ИК- и ЯМР-спектроскопии в органической химии .-М: Изд. «Высшая школа».-1971.- 264 с. Рекомендована література Базова 17. Домбровський В.І., Найдан В.М. Органічна хімія.-К.; вищ.шк.,1992. 18. Нейланд О.Е. Органическая химия.- М.: «Высшая школа».-1990. 19. Терней А. Современная органическая химия (в двох книгах). Пер. с англ.,- М.: Мир. 1981. 20. Моррисон Р., Бойд Р. Органическая химия. -М.: Мир. 1974. 21. Сайкс П. Механизми органических реакций. -М.: Химия. 1991. 22. Пучін В.О., Літковець О.К., Носан В.М. та ін. Індивідуальні синтези з лабораторного практикуму з органічної хімії. ДУЛП. 1980. 23. Пучін В.О., Літковець О.К., Федорова В.О. та ін. Органічний синтез.-Львів, ЛПІ. 1977. 24. Літковець О.К., Носан В.М., Клим М.І. Функціональний хімічний та спектральний аналіз органічних сполук.-Львів, ЛПІ. 1987. 25. Воронов С.А., Ластухін Ю.О. Синтези карболанцюгових полімерів.-Львів. ЛПІ. 1989. Допоміжна • Черних В.П., Зименковський Б.С., Гриценко І.С. Органічна хімія (у трьох книгах).-Харків, “Основа”. 1996. • Літковець О.К., Похмурська М.В. Полимерні сполуки. ДУЛП. 1996. • Органикум. Практикум по органической химии. В 2-х томах.-М.: 1992. Інформаційні ресурси Електронний навчально-методичний комплекс, що використовується для забезпечення навчальної дисципліни «Хімія 2 (органічна хімія)» для студентів спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація» - 2021- за посиланням http://vns.lpnu.ua/course/view.php?id=12310 .
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).