Охорона праці та цивільний захист

Спеціальність: Промислова фармація
Код дисципліни: 7.226.02.O.053
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Цивільна безпека
Лектор: доцент Токарєва М.О.
Семестр: 9 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Мета вивчення навчальної дисципліни та результати навчання: - формування знань і вмінь з правових та організаційних питань охорони праці, гігієни праці та виробничої санітарії, техніки безпеки та пожежної безпеки у магістрів в галузі охорони здоров'я; - формування у студентів здатності творчо мислити, вирішувати складні проблеми інноваційного характеру й приймати продуктивні рішення у сфері цивільного захисту об’єктів господарювання та територій з урахуванням особливостей майбутньої професійної діяльності.
Завдання: Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування у здобувачів освіти компетентностей: Фахові компетентності: ФК03.Здатність розв’язувати проблеми фармації у нових або незнайомих середовищах за наявності неповної або обмеженої інформації з урахуванням аспектів соціальної та етичної відповідальності. ФК11. Здатність здійснювати трансфер технології і проваджувати технологічні процеси промислового виробництва лікарських засобів відповідно до вимог належної виробничої практики. Навички здійснення безпечної діяльності. фахові компетентності спеціальності: Оцінка і контроль умов безпеки праці на робочому місці; Впровадження організаційних і технічних заходів з метою поліпшення безпеки праці; Розробка та проведення заходів щодо усунення причин нещасних випадків, аварій і професійних захворювань; Оцінка і прогнозування негативних наслідків природних і техногенних надзвичайних ситуацій; Надання допомоги та консультацій працівникам з практичних питань професійної безпеки.
Результати навчання: У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач освіти повинен бути здатним продемонструвати такі результати навчання: знати: • нормативно-правове забезпечення та організацію роботи з охорони праці та цивільного захисту на підприємстві; • заходи та засоби поліпшення стану виробничого середовища; • засоби та заходи підвищення електробезпеки на підприємстві; • засоби та заходи системи попередження пожеж на галузевих об’єктах • методи прогнозування негативних наслідків природних і техногенних НС. вміти: • визначити коло своїх обов’язків за напрямом професійної діяльності з урахуванням вимог професійної безпеки; • оцінити та контролювати відповідність умов праці встановленим нормативно-правовим актам; • визначити першочергові заходи та засоби поліпшення стану виробничого середовища та умов праці; • розробити технічні рішення щодо поліпшення стану виробничого середовища; • розробити пропозиції щодо зниження напруженості праці; • розробити технічні рішення щодо підвищення електробезпеки; • визначити фактори пожежної небезпеки; • визначити склад сил, засобів і ресурсів для подолання наслідків НС; • здатність приймати рішення з питань професійної безпеки. Програмні результати навчання: ПРН01. Мати та застосовувати спеціалізовані концептуальні знання у сфері фармації та суміжних галузях з урахуванням сучасних наукових здобутків. ПРН02. Критично осмислювати наукові і прикладні проблеми у сфері фармації. ПРН03. Мати спеціалізовані знання та уміння/навички для розв’язання професійних проблем і задач, у тому числі з метою подальшого розвитку знань та процедур у сфері фармації. ПРН05. Оцінювати та забезпечувати якість та ефективність діяльності у сфері фармації. ПРН06. Розробляти і приймати ефективні рішення з розв’язання складних/комплексних задач фармації особисто та за результатами спільного обговорення; формулювати цілі власної діяльності та діяльності колективу з урахуванням суспільних і виробничих інтересів, загальної стратегії та наявних обмежень, визначати оптимальні шляхи досягнення цілей. ПРН09. Формулювати, аргументувати, зрозуміло і конкретно доносити до фахівців і нефахівців, у тому числі до здобувачів вищої освіти інформацію, що базується на власних знаннях та професійному досвіді, основних тенденціях розвитку світової фармації та дотичних галузей. ПРН11. Застосовувати сучасні підходи до фармацевтичної розробки складу лікарського засобу, оптимальної лікарської форми, технології виробництва, фасування, пакування, маркування та реалізовувати трансфер технологій. Визначати та оцінювати біофармацевтичні фактори, які впливають на ефективність, безпеку та якість лікарських засобів. ПРН15. Досліджувати стабільність активних фармацевтичних інгредієнтів і лікарських засобів, встановлювати терміни придатності та умови зберігання, забезпечувати належні умови зберігання на виробництві.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити: Моделювання і проєктування фармацевтичних виробництв в системі GMP
Короткий зміст навчальної програми: Навчальна дисципліна «Охорона праці та цивільний захист» об’єднує систему знань і навиків з охорони праці (ОП) під час виконання професійних обов’язків та заходів цивільного захисту (ЦЗ) персоналу об’єктів господарювання і населення при загрозі і виникненні надзвичайних ситуацій (НС). Дисципліна покликана сформувати у майбутніх фахівців знання, навики і вміння щодо функціонування системи, стану і проблем безпеки праці в галузі, а також їх захисту під час їх експлуатації в надзвичайних ситуаціях природного і техногенного характеру згідно з чинними законодавчими та іншими нормативно-правовими актами. Навчальна дисципліни «Охорона праці та цивільний захист» передбачає вивчення питань охорони праці та цивільного захисту відповідно до особливостей професійної діяльності майбутніх фахівців. Виклад дисципліни включає питання виробничої санітарії, безпеки праці та пожежної безпеки. Тематика матеріалу з цивільної безпеки пов’язана з прогнозуванням негативних наслідків надзвичайних ситуацій і забезпеченням заходів захисту об’єктів господарювання в зонах природних і техногенних надзвичайних ситуацій.
Опис: Основні законодавчі та нормативні акти з охорони праці. Соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності. Розслідування нещасних випадків профзахворювань та аварій на виробництві. Характеристика умов праці. Шкідливі та небезпечні чинники. Природне та штучного освітлення приміщень та робочих місць. Електромагнітне випромінювання від приладів та техніки, вплив на організм людини. Іонізуючі випромінювання, методи захисту. Властивості іонізуючих випромінювань. Технічні захисні засоби забезпечення електробезпеки. Однофазне, двофазне включення людини в електричну мережу. Надання першої допомоги у разі потрапляння людини під напругу. Причини загорань та вибухів на підприємствах галузі. Вогнестійкість будівельних конструкцій. Пожежний зв’язок та сигналізація. Шляхи евакуації. Способи та засоби гасіння пожеж. Кількісна оцінка ризику. Поняття про надзвичайні ситуації, їх класифікація і причини виникнення. Джерела соціальних небезпек людини та породжені ними фактори.
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль – (40 балів). Виконання обов’язкових лабораторних робіт та їх захист у вигляді тестування ВНС. Виконання індивідуальних практичних занять, написання розрахунково-графічної роботи. Підсумковий контроль – (60 балів, семестровий іспит); письмова та усна компонента.
Критерії оцінювання результатів навчання: Формою семестрового контролю навчальної дисципліни «Охорона праці та цивільний захист» є семестровий екзамен. Відповідно, семестрова оцінка виставляється як сумарна оцінка результатів поточного контролю усіх видів обов’язкових робіт, передбачених робочою програмою навчальної дисципліни та написанням семестрового екзамену згідно вибраного білету, а саме: -max 50 балів за письмову компоненту згідно екзаменаційного білету. Структура білету включає ІІІ рівні складності. (І рівень складається із 8 тестових питань, кожне питання оцінюється у 2 бали, тести на достовірність твердження; ІІ рівень складається із 8 тестових питань, кожне з яких оцінюється у 3 бали, з вибором однієї правильної відповіді; ІІІ рівень складності складається із 2 описових питань, які оцінюються у 5 балів кожне, на які студент повинен дати грунтовну відповідь. -max 10 балів – усна компонента, згідно якої викладач спілкується із студентом та оцінює його знання. -max 10 балів за виконання практичних робіт (max 10 балів за роботу, з яких 6 балів - за правильність виконання індивідуального завдання, 4 бали за систематичність роботи та рівень знань, продемонстрований в усних відповідях); -max 10 балів за виконання розрахунково-графічної роботи (max 4 балів за правильність виконання розрахункової частини, max 5 балів за правильність виконання ілюстративного матеріалу та формулювання висновків, max 1 бал за дотримання вимог щодо оформлення та структури роботи). -max 20 балів за виконання лабораторних робіт (max 5 балів за роботу, причому оцінці підлягають результати виконання, дотримання вимог щодо оформлення і захист робіт шляхом тестування у ВНС);
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: 1. Ю.Г. Сукач, А.О. Рогуля, О.Ф. Бабаджанова, М.О. Токарєва. Цивільний захист: навчальний посібник – Львів: КП «Палітурник», 2022. – 306 с. 2. О. Г. Левченко, О. В. Землянська, Н. А. Праховнік, В. В. Зацарний. Безпека життєдіяльності та цивільний захист: підручник – Київ: Каравела, 2021. – 268 с. 3. Запорожець О.І. Основи охорони праці : підручник, 2-ге видання. Київ : ЦУЛ, 2018. 264 с. ISBN 978-617-673-423-9. 4. Одарченко М.С. Основи охорони праці : підручник / М.С. Одарченко, А.М. Одарченко, В.І. Степанов, Я.М. Черненко. Харків : Стиль-Издат. 2017. 334 с. 5. Березуцький В. В. Ризик орієнтований підхід в охороні праці / В. В. Березуцький. – Saarbrucken : LAP Lambert Academic Publishing, 2019. 108 с. 6. Основи професійної безпеки та здоров’я людини : підручник / В. В. Березуцький [та ін.] ; під ред. проф. В. В. Березуцького. Харків : НТУ “ХПІ”, 2018. 553 с. 7. Цивільна оборона та цивільний захист: Підручник. - 3-тє вид., стер. Затверджено МОН / Стеблюк М.І. - К., 2013. - 487 с. 8. Грибан В.Г., Негодченко О.В. Охорона праці : навч.посіб., 2-е вид. Київ : ЦНЛ. 2019. 280 с. ІSBN 978-966-364-832-3. 9. Вовк Ю. Я. Охорона праці в галузі. Навчальний посібник / Ю. Я. Вовк, І. П. Вовк – Тернопіль: ФОП Паляниця В.А. – 2015. – 172 с. 10. Варивода К. С., Горденко С. І. Цивільний захист : підручник. Переяслав (Київ. обл.) : Домбровська Я. М., 2020. 596 с. 11 Васійчук В.О., Гончарук В.Є., Дацько О.С., Качан С.І., Козій О.І., Ляхов В.В., Мохняк С.М., Петрук М.П., Романів А.С., Скіра В.В. Цивільний захист: Конспект лекцій для студентів всіх спеціальностей і форм навчання – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2011.- 208 с. 12 Васійчук В.О., Гончарук В.Є., Качан С.І., Мохняк С.М. Основи цивільного захисту: Навч. посібник / Львів, 2010.- 384 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).