Іноземна мова за професійним спрямуванням, частина 3

Спеціальність: Промислова фармація
Код дисципліни: 7.226.02.O.025
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Іноземні мови
Лектор: Закаулова Ю.В., Жорняк Н.Є.
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Мета вивчення навчальної дисципліни полягає у формуванні у студентів комунікативної компетенції, яка необхідна для спілкування у знайомих ситуаціях, які зустрічаються в загальному мовному контексті.
Завдання: Загальні компетентності: ЗК5 - Здатність працювати в міжнародному контексті. ЗК6. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). ЗК7. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. ЗК8. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу ЗК9. Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології. ЗК11. Здатність спілкуватися іноземною мовою. ЗК12. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел ЗК14. Здатність до міжособистісної взаємодії, повага до різноманітності та багатокультурності ЗК15. Здатність працювати як автономно, так і у команді. Фахові компетентності: • лінгвістична, що являє собою рівень володіння мовними нормами та здатність продемонструвати мовленєві уміння; • соціолінгвістична, що передбачає здатність тих, що вивчають іноземну мову, продукувати й розпізнавати стиль мовлення відповідно до конкретної комунікативної ситуації; • прагматична, що зумовлює володіння мовцем знаннями мовного та паралінгвістичного характеру та його здатність використовувати ці знання для впливу на співбесідника у процесі іншомовної комунікації.
Результати навчання: Внаслідок вивчення навчальної дисципліни студент повинен бути здатним продемонструвати такі результати навчання: -використовувати понятійний апарат соціології в освітній, дослідницькій та інших сферах професійної діяльності. -застосовувати положення соціологічних теорій та концепцій до дослідження соціальних змін в Україні та світі. -вільно спілкуватися державною та іноземною / іноземними мовами усно і письмово з професійних питань. -ефективно виконувати різні ролі (зокрема організатора, комунікатора, критика, генератора ідей, виконавця тощо) у команді в процесі вирішення фахових задач. -вміти використовувати інформаційно-комунікаційні технології у процесі пошуку, збору та аналізу соціологічної інформації. -вміти розробляти програму соціологічного дослідження. оволодіти навичками збору соціальної інформації з використанням кількісних та якісних методів. -презентувати результати власних досліджень для фахівців і нефахівців. -концептуальні наукові та практичні знання. -поглиблені когнітивні та практичні уміння/навички, майстерність та інноваційність на рівні, необхідному для розв’язання складних спеціалізованих задач і практичних проблем у сфері професійної діяльності або навчання. -донесення до фахівців і нефахівців інформації, ідей, проблем, рішень, власного досвіду та аргументації. -збір, інтерпретація та застосування даних. -спілкування з професійних питань, у тому числі іноземною мовою, усно та письмово. -спроможність нести відповідальність за вироблення та ухвалення рішень у непередбачуваних робочих та/або навчальних контекстах.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити: Іноземна мова за професійним спрямування ч.2 Кореквізити: Фахова іноземна мова.
Короткий зміст навчальної програми: Програма навчальної дисципліни “Іноземна мова за професійним спрямуванням” укладена для студентів усіх спеціальностей, які володіють мовою на рівні, який відповідає В1 за ЗЄР (Загально - європейські рекомендації щодо навчання та викладання сучасних мов). В результаті успішного навчання за програмою даного курсу очікується підвищення рівня володіння мовою до В1+В2, який є перехідним між рубіжнім та просунутим рівнями незалежного користувача мовою. Курс має практичне спрямування, надаючи студентам можливості набуття загальної професійної комунікативної компетенції у користуванні англійською мовою. Навчання здійснюється шляхом інтеграції мовленнєвих умінь та мовних знань в рамках знайомого загально-тематичного і ситуативного контексту відповідно до певної академічної та професійної сфери діяльності студентів. Самоосвіта вважається невід’ємною частиною даного навчального курсу, і особлива увага у програмі приділяється самостійній роботі студентів
Опис: Тематика курсу: Методи дослідження. Етика наукових досліджень. Академічна доброчесність. Культура професійного спілкування. Соціальна взаємодія. Соціальний контроль. Соціальні інститути. Самоідентифікація.
Методи та критерії оцінювання: Методи оцінювання знань: -усне та фронтальне опитування; -письмове опитування; -вибіркове усне опитування; -виступи на практичних заняттях; -тести; -оцінка активності; -оцінювання внесених пропозицій, оригінальних рішень, уточнень і визначень; тощо. Залік/ екзамен -усне опитування; -тестовий контроль.
Критерії оцінювання результатів навчання: Поточний контроль: аудіювання, монологічне та діалогічне мовлення, * Критерії оцінювання на практичному занятті Аудіювання – Повне розуміння аудіо-матеріалів; студент демонструє самостійність і здатність до адекватного сприйняття інформації й здатність відтворити, перекласти, запам’ятати цей матеріал, виконати супровідні усні чи письмові завдання. Читання – студент демонструє знання значної частини прочитаного матеріалу; факти використовуються правильно, наявна термінологічна коректність, можливі невеликі неточності; студент демонструє розуміння тексту, самостійність та критичність мислення, вміння аналізувати, аргументовано доводити свою позицію, логічно й послідовно викладати матеріал. Студент розуміє і може пояснити іноземної мовою значення більшості слів у тексті, знає їхній переклад, може використовувати активний словник підчас обговорення прочитаної інформації. Мовлення – студент демонструє здатність висловлюватись на обрану тему, використовуючи відповідні лексико-граматичні конструкції, вільно спілкуватися і доводити свою точку зору за допомогою мовних засобів, вступати у тематичні дискусії. Письмо – студент володіє достатнім рівнем знань щодо граматики і має достатню лексичну базу для правильного викладення своєї думки письмово. Важливі логічність, стислість, правильність викладу відповідно до вимог щодо написання того чи іншого виду письмової роботи (есе, лист, розширена анотація. тощо). ** Критерії оцінювання усного виступу (презентації) Презентація підготовлена відповідно до запропонованої теми та згідно з самостійно розробленим студентом планом із дотриманням технічних вимог щодо оформлення презентації. Демонструє глибоке та всебічне знання та розуміння матеріалу, інформація подана чітко, вичерпно із застосуванням аналітичного підходу та додаткового фактологічного і концептуального матеріалу до обраної теми; Доповідь повна, комплексна, з всебічним висвітленням запропонованих у плані питань, вичерпна, чітка, логічна, аргументована, з послідовним викладом змісту, власним баченням розв’язання проблеми • Підсумковий контроль: екзамен 55. Поточний контроль: аудіювання, монологічне та діалогічне мовлення, читання, письмо. • Підсумковий контроль: екзамен (15- поточний контроль; 40 - самостійна робота + 45-контрольний захід). Максимальна оцінка в балах - 100
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: Англійська мова: 1. Behning, A. Intercultural communication: An Overview. – Berlin, 2017. 2. Stone Philip, Hartmann Rudi, Seaton Tony (eds.) The Palgrave handbook of dark tourism studies. – New York: Palgrave Macmillan, 2018. — 806 p. 3. Кострицька С.І., Зуєнок І.І., Швець О.Д, Поперечна Н.В. Англійська мова для навчання і роботи: підручник для студ. вищ. навч. закл.: у 4 т. Т. 1. Спілкування в соціальному, академічному та професійному середовищах = English for Study and Work: Coursebook in 4 books.Book 1 Socialising in Academic and Professional Environment/ С.І. Кострицька, І.І. 2.Зуєнок, О.Д. Швець, Н.В. Поперечна; М-во освіти і науки України, Нац. гірн. ун-т. – Дніпропетровськ : НГУ, 2015. – 162 с. 4. Azar, B.S (1999) Understanding and Using English Grammar. New York: Pearson Education – 437p. 5. Comfort, J. (1996) Effective Telephoning. Oxford: OxfordUniversity Press. – 126 p. 6. Convery I., Corsane G., Davis P. Making Sense of Place, Multidisciplinary Perspectives. – Boydell & Brewer, 2012. — 350 p. 7. Ellis, M. and Nina O’Driscoll (1992) Socialising. Longmann. – 129 p. 8. Evans, V. (2005) Round Up 6. English Grammar Book.Longman. 9. Getting on in English (Upper Intermediate). За ред. І.Байбакової, О.Гасько, М.Федоришина, Львів – 2009. 10. Murphy R., English Grammar in Use. CEF Level: B1 Intermediate - B2 High Intermediate. Cambridge University Press. 11 Quick Placement Test (2001) Oxford: OxfordUniversity Press. – 26 p. 12. British Association of Social Workers . The Code of Ethics for Social Work. Birmingham, 2014. – 14 p 13. Social Work : An introductory Textbook / ed. by Y. Roland. – New Dehli, 2013. - 172 p. 15. Електронний навчально-методичний комплекс «Іноземна мова за професійним спрямуванням, ч.3», Сертифікат №04043. Укладачі Шайнер А.І., Кушка Б.Г., Цимбрило С.М., Дмитрук В.А. Адреса розміщення:https://vns.lpnu.ua/course/view.php?id=12118 16. Dictionaries. Німецька мова: 1. Збірник вправ і завдань з німецької мови (базовий рівень А2) = Aufgaben und Ubungen zum Wortschatz und zur Grammatik der Deutschen Sprache (Grundstufe A2) : навч. посіб. / С. В. Дружбяк [та ін.] ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2018. - 267 с. 2. Німецька мова: для студентів ф-тів інозем. мов : навч. посіб. / С. Солдатова, І. Гоштанар ; [Херсон. держ. ун-т] = Deutsch : Lehrwerk fur Studenten der Fremdsprachenfakultaten / S. Soldatova, I. Goshtanar. - Херсон : ХДУ, 2013. - 208 с. 3. Німецька мова для початківців: навч. посіб. для студентів ВНЗ / О. Кудіна, Т. Феклістова. - 4-е вид. - Вінниця : Нова Книга, 2018. - 517 с. 4. Німецька мова для початківців: навч. посіб. для студентів ВНЗ / О. Кудіна, Т. Феклістова. - 2-е вид., допов., доопрац. - Вінниця : Нова Книга, 2014. - 517 с. 5. KommunikativesDeutsch. RedaktionelleLeitung: Dr. V. Sadoroshnyj, Dr. Th. Seifert, Dr. F. Spitzner, M. Vesna. Lviv, 1998. 6. ВеснаМ. Українсько-німецькийрозмовник. Растр-7, Львів – 2010. 7. Sprich richtig aus- Практичнізавдання з розвиткуфонетичнихнавичок з німецькоїмовидлястудентів І-ІІ курсівусіхспеціальностей, Львів 2004. 8. Lernziel Deutsch- Deutsch alsFremdsprache- MaxHueber Verlag- 1998 9. Becker, Braunert, Eisfeld. Dialog Beruf I. Max Hueber- Verlag, 1997. 10. Netzwerk. Deutsch als Fremdsprache. (A1, A2) / Stefanie Dengler, Paul Rusch, Helen Schmitz, Tanja Sieber. – Munchen: Klett-Langenscheidt Verlag, 2018. - 168 c. 11. Sicher Aktuell. Deutsch als Fremdsprache. (B1,B2) / Michaela Perlmann-Balme, Susanne Schwalb, Magdalena Matussek. – Muncehn: Hueber Verlag, 2019. – 118 c. 12. Stalb H. Deutsch fur Studenten. Verlag fur Deutsch, 1995. 13. Електронний навчально-методичний комплекс «Іноземна мова за професійним спрямуванням (німецька), ч.1» Сертифікат № 00816 Укладачі Смеречинська О. В., Драпалюк Г. С., Пиндик Н. І. Адреса розміщення: http://lp.edu.ua/course/view.php?id=11222 Номер та дата реєстрації: Е41-185-84/2014 від 03.06.2014 р. 14. Dictionaries. Французька мова: 1. Бабкіна М.І. Збірник граматичних завдань з французької мови: Навчальний посібник для студентів вищих технічних навчальних закладів / М.І.Бабкіна. – 3-тє вид., переробл. і доповн. Львів: – ЗУКЦ, 2015. – 260 с. 2. Бабкіна М.І. Ділова кореспонденція: Навчальний посібник з французької мови для студентів вищих технічний навчальних закладів / М.І. Бабкіна. – Львів: ЗУКЦ, ПП НВФ БІАРП, 2012. – 152 с. 3. Попова И.Н., Козакова Ж.О. Французькамова- 21-ше вид., виправлене. Х,: ТОВ « Нестор АкадемікПаблішерз», 2008.- 576 с. 4. Даутель К. Французька граматика коротко і легко . К.: Методика,2011. – 192с 5.ДучинС. English+Le fran?ais.- Суми: ИТД « Университетская книга», 2006.-508с. 6.Boular?s M., Grand-Cl?ment O. Conjugaison progressive du fran?ais. CLE Internatonal, 2000-223p. 7.Gr?goire M, Thi?venaz O. Grammaire progressive du fran?ais. CLE International, 2002-255p. 8. Mes pas vers la France. Мої кроки до Франції: підручник з французької мови для розвитку розмовних навичок (В1, В2) / М.І.Бабкіна, О.С.Білик, М.З.Джура, І.М.Ключковська, Б.Г.Кушка; за ред. І.М.Ключковської. – Львів: ВД “Панорама”, 2017. – 252 c. 9.Miquel C. Vocabulaire progressif du fran?ais. CLE International, 2001-192p. 10. Parizet M.-L. DELF B2 : 200 exercices / Marie-Louise Parizet. – CLE international, 2013. – 192 p. 11. Електронний навчально-методичний комплекс “Збірник граматичних завдань з французької мови” Укладач: Бабкіна М.І. – Адреса розміщення: http: // vns.lp.edu.ua / modle / course / view.php?id=10768. 12.Dictionaries.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).