Містобудування

8.191.00.02 Містобудування
Кваліфікація: Магістр з архітектури та містобудування
Рік вступу: 2022
Форма навчання: денна
Тривалість програми: 1,5 року
Інститут: Інститут архітектури та дизайну
Кількість кредитів: 90 кредитів ЄКТС
Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: Cьомий рівень НРК (другий цикл РК ЄПВО, сьомий рівень ЄРК)
Галузь знань: Архітектура та будівництво
Особливі умови вступу: Абітурієнт повинен мати державний документ встановленого зразка про вищу освіту першого рівня (бакалавра), а також пройти творчий конкурс
Конкретні механізми визнання попереднього навчання: За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація, яка проводиться Львівською політехнікою.
Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації, вимоги щодо виконання навчальної програми: Повне виконання освітньої програми та захист магістерської кваліфікаційної роботи
Характеристика освітньої програми: Освітньо-професійна програма базується на загальновідомих положеннях та результатах сучасних наукових досліджень з теорії архітектури та містобудування, архітектурного проектування, ландшафтної архітектури, районного планування і орієнтує на актуальні спеціалізації, в рамках яких можлива подальша професійна та наукова кар’єра.
Програмні результати навчання: -уміння використовувати історико-архівні матеріали, проводити натурні обстеження природніх умов та містобудівних обмежень; -проводити аналіз опорного плану, функціонального використання території, цінності і капітальності забудови, транспортного обслуговування; -визначати конфліктні точки, вузли і ситуації у місті, які підлягають вирішенню; -розуміти концепцію архітектурно-планувального і просторового вирішення генерального плану міста та використовувати її для ДПТ території; -формувати сельбищні, виробничі та ландшафтно-рекреаційні території міста; -розміщувати у планувальній структурі громадські споруди, заклади культурно-побутового обслуговування, промислові та комунально-складські об’єкти; -проектувати вулично-дорожню мережу та вирішувати мережу паркування, автостоянок та гаражів; -розробляти благоустрій та озеленення територій; -вирішувати архітектурно-планувальну та об’ємно-просторову композицію фрагментів забудови; -розраховувати техніко-економічні показники проекту. -аналізувати глобальні тренди та тенденції у містобудуванні; -оцінити можливості розвитку окремих сегментів міської структури; - використовувати партисипативні підходи до проектування; -випробувати доцільність застосування певних технічних вирішень до виконання поставлених завдань; -визначити перспективність проектованих містобудівних вирішень; -застосовувати антропоцентричне міркування та проекологічні підходи; -розуміти континуїтет містобудівного розвитку та значення об’єктів, які підлягають охороні; -базувати свої рішення на енергоощадних технологіях. - здатність адаптовуватись до нових ситуацій та приймати відповідні рішення; - здатність усвідомлювати необхідність навчання впродовж усього життя з метою поглиблення набутих та здобуття нових фахових знань; - здатність відповідально ставитися до виконуваної роботи, самостійно приймати рішення, досягати поставлену мету з дотриманням вимог професійної етики; - здатність демонструвати розуміння основних екологічних засад охорони праці і безпеки життєдіяльності та їх застосування.
Академічна мобільність: На основі двосторонніх договорів між Національним університетом «Львівська політехніка» та університетами України або вищими навчальними закладами зарубіжних країн-партнерів. Участь у програмах мобільності (ERASMUS, SOCROTES)
Практика/стажування: Програма передбачає практику за темою магістерської кваліфікаційної роботи обсягом 6 кредитів
Керівник освітньої програми, контактна особа: Професор, к.арх. Галина Петрівна Петришин, e-mail: halyna.p.petryshyn@lpnu.ua
Професійні профілі випускників: Підготовлений фахівець має можливість працевлаштуватись у проектних бюро з архітектурного та містобудівного проектування та районного планування; підрозділах управління загальнодержавного рівня та місцевого самоврядування і адміністрації (департамент архітектури та містобудування, департамент розвитку міста, департамент міського господарства та озеленення міста); установах охорони історичного середовища; науково-дослідних інститутах та дослідницько-прогностичних центрах; підприємствах комунального господарства; будівельних організаціях.
Доступ до подальшого навчання: Здобуття третього (освітньо-наукового /освітньо-творчого) рівня
Інші особливості програми: Програма реалізовується українською мовою та частково англійською мовою