Соціологія міста

Спеціальність: Містобудування
Код дисципліни: 7.191.02.M.013
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Містобудування
Лектор: Д.арх., доц. Соснова Надія Степанівна
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Розуміння основ соціології міста, зокрема: аналіз соціально-економічних та демографічних процесів, що відбуваються у міському середовищі, виявлення проблем функціонування міста і прогнозування на цій основі напрямків його розвитку.
Завдання: Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування у здобувачів освіти необхідних компетентностей: загальні компетентності: 1. Знання та розуміння предметної області та та розуміння професійної діяльності; 2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях; 3. Здатність генерувати нові ідеї, проявляти креативність та здатність до системного мислення; 4. Здатність розробляти проєкти та управляти ними; 5. Здатність проводити дослідження на відповідному рівні, мати дослідницькі навички, що виявляються у здатності вибирати належні напрями і відповідні методи їх реалізації. беручи до уваги наявні ресурси. фахові компетентності: 1. Здатність до розуміння теорії та практики містобудування: соціальної складової у плануванні міста, завдань стратегічного планування. 2. Здатність до участі в підготовці архітектурно-планувальних завдань проєктування, в організації процесу розробки стратегії проєктування з використанням даних щодо натурних обстежень, розрахунку балансу території, структури населення, мереж культурно-побутового обслуговування. 3. Здатність до наукового аналізу, розробки і обґрунтування архітектурно-містобудівних рішень з урахуванням інформації економічного та соціального характеру.
Результати навчання: Розвивати теоретичні, типологічні підходи до вирішення проблем формування та розвитку архітектурно-містобудівного середовища на основі систематизації даних природничих, гуманітарних і технічних наук. Проводити дослідницьку діяльність, застосовувати традиційні та інноваційні методи проектування та проведення досліджень Розуміти соціальну роль архітектурної діяльності, передбачати відповідальність за ефективність і наслідки прийняття рішень в галузі архітектури та містобудування з дотриманням основ професійної етики
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Попередні навчальні дисципліни: Соціологія, Сучасні концепції та інновації в архітектурі та містобудуванні. Супутні і наступні навчальні дисципліни: Архітектурне проектування , Курсовий проект за темою магістерської кваліфікаційної роботи
Короткий зміст навчальної програми: У рамках дисципліни: на рівні системи розселення вивчається: - унікальність територіальної ідентичності; на рівні міста вивчається специфіка соціальної складової у стратегії та плануванні території; аналізуються позитивні та негативні явища урбанізації та процеси глобалізації. На практичних заняттях студенти ознайомлюються з методиками комплексної оцінки існуючого стану міста, соціальних показників; з обґрунтуванням майбутніх потреб поселення і визначенням моделі перспективного розвитку. Соціальне прогнозування розвитку міста розглядається як узгодження дій стейкхолдерів у розвитку міста. Аналізуються приклади партисипативного проектування. Ведеться ознайомлення студентів з особливостями реального вирішення соціально-містобудівної проблематики розвитку міста на прикладах міст Європи, США та країн Сходу.
Опис: Лекції: 1. Історія зародження соціології міста, як галузі соціологічної науки. 2. Місто як елемент системи соціально-просторової організації суспільства. 3. Соціально-демографічна підсистема міста. 4. Влив соціально-економічних змін на містобудівні процеси. 5. Урбанізація. Субурбанізація. Джентрифікація. 6. Глобалізація. 7. Міські процеси, місто як об'єкт управління. Практичні заняття: 1. Методи соціологічного дослідження: загальна характеристика та порівняння. 2. Опитувальні методики соціологічного дослідження. 3. Картографічні методи соціологічного аналізу 4. Методи соціально-архітектурного проектування. 5. Методи соціально-архітектурного проектування (продовження). 6. SWOT-аналіз в архітектурно-соціальному плануванні. 7. Соціальна складова у конфліктології міста.
Методи та критерії оцінювання: Діагностика знань з дисципліни «Соціологія міста» проводиться як сукупна, що охоплює діагностику теоретичних знань та практичних вмінь. В якості поточного контролю є участь в дискусії під час лекцій по матеріалу, що викладається на даній лекції. Підсумковий контроль. Теоретичні знання діагностуються стандартизованим контролем із застосування тестової методики з альтернативним вибором відповідей І та ІІ рівня складності та описовими відповідями і ескізним рисунком на графічні запитання. Знання практичних методик та вміння їх застосовувати діагностуються як виконання індивідуального науково-дослідницького завдання.
Критерії оцінювання результатів навчання: Підсумковий контроль у вигляді диференційованого заліку є сумою балів за тестовою методикою, за виконання науково-дослідницького завдання та поточного контролю. Денна форма навчання: поточний контроль контрольний захід за тестовою методикою, виконання науково-дослідницького завдання.
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: Базова: 1. Соціологія міста: навчальний посібник / Л.В.Малес, В.В.Середа та ін. – Донецьк: в-во «Ноулідж», 2010. – 463 с. 2. Городяненко В.Г. Соціологія. Підручник. – К.: «Академія», 2002. 3. Тарабукін Ю.О.Соціологія міста. Курс лекцій. – К.ДАККіМ,2004. 4. Шкодовський, Ю.М. Урбаністика: підручник / Ю. М. Шкодовський, В. І. Каменський. - Х. : ХНУБА : Савчук О. О. [вид.], 2012. - 209 с. - ISBN 978-966-2562-30-9 5. Осітнянко А. П. Планування розвитку міста / А. П. Осітнянко; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. - К., 2001. - 458 c. - Бібліогр.: 34 назв. - укp. 6. ВНС. Курс «Соціологія міста». Соснова Н. Допоміжна: 6. Вебер М. Город. – Л., 1923. 7. Н.В. Панина. Технология социологического исследования. –К.: Інститут социологии НАН Украины, 2001. – 277 с. 8. З.Н.Яргина, К.К.Хачатрянц. Социальные основы архитектурного проектирования. – М., 1990. 9. Чабанюк О.Я. Регенерація житлового середовища районів багатоповерхової забудови 1970-80 рр. Дис. на здобуття наук.ст. К.арх. –Львів, 2003. 10. Walton, John. 1993. Urban Sociology: The Contribution and Limits of Political Economy.’’ In Judith Blake, ed., Annual Review of Sociology. Palo Alto, Calif.: Annual Reviews Inc. 11. Ґейл Й., 2018. Міста для людей. Переклад з англійської О. Любарської, Київ : Основи. 12. Данилов, С.М., Фоменко, О.А., 2018. Комплекс моделювання та аналізу міста як динамічної системи. НТЗ Комунальне господарство міст, №144. Харків. – С. 116 – 119. 13. Лернер, Ж., 2016. Акупунктура міста. Переклад К. Скальська. Львів : Видавництво Старого Лева.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).