Теорія містобудування (комплексне дослідження)

Спеціальність: Містобудування
Код дисципліни: 7.191.02.O.005
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Містобудування
Лектор: проф., к.арх. Петришин Галина Петрівна
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • Знати основні містобудівні теорії, етапи їхнього виникнення та формування. • Вміння аналізувати та стратегічно мислити при розв’язанні складних планувальних завдань в галузі містобудування. • Вміти досліджувати місто і містобудівні системи та пропонувати можливі напрямки їхнього розвитку використовуючи отримані теоретичні знання. • Вміти представляти результати дослідження і вивчення містобудівних систем, обґрунтувати свої висновки • Мати уявлення про актуальні теорії та концепції розвитку міста та містобудівних систем.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Основи містобудування та ландшафтна архітектура • Історія містобудування
Короткий зміст навчальної програми: Передумови та принципи періодизації теорії містобудування. Характеристика першого етапу розвитку теорії містобудування (кінець ХІХ - перша чверть ХХ століття). Характеристика другого етапу розвитку теорії і практики містобудування (1930-1950рр.). Характеристика третього етапу розвитку містобудування 1960-1980 рр. Характеристика четвертого етапу розвитку теорії містобудування 1980-2000 рр. Перспективні напрямки розвитку теорії і практики містобудування.
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль (індивідуальна графічна робота) (30%) Підсумковий контроль (контрольний захід, екзамен) (70%)
Рекомендована література: 1. Фомін І.О. Основи теорії містобудування: Підручник. – К.: Наукова думка, 1997. – 191 с. 2. Габрель М.М. Просторова організація містобудівних систем. К.: Вид. дім А.С.С., 2004. 3. Рудницький А.М. Управління міським середовищем. Навч. посібн. –К.: 1991.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).

Теорія містобудування (комплексне дослідження) (курсова робота)

Спеціальність: Містобудування
Код дисципліни: 7.191.02.O.007
Кількість кредитів: 3.50
Кафедра: Містобудування
Лектор: проф., к.арх. Петришин Галина Петрівна
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Вивчення проблем розвитку теорії містобудування, виявлення значення природних, соціально-економічних та культурологічних чинників у формуванні архітектури та містобудівних шкіл, творчості видатних архітекторів-містобудівників, що базується на вивченні світових архітектурних та містобудівних традицій, шкіл, майстрів різних культурних та історичних періодів.
Завдання: Oзнайомлення студента з розвитком основних містобудівних концепцій сучасності, спадкоємності та неперервності формування міського середовища, сьогоденних процесів та концепцій функціонування міста, застосування цих знань у реальному проектуванні. Загальні компетентності (КЗ) ЗК01. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. ЗК04. Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології. Спеціальні (фахові, предметні) компетентності (КС): ФК06. Здатність аналізувати міжнародний та вітчизняний досвід, збирати, накопичувати і використовувати інформацію, необхідну для розв’язання задач дослідницького та інноваційного характеру у сфері архітектури та містобудування. ФК08. Здатність розробляти завдання на архітектурно- містобудівне проєктування, організовувати процес проєктування з використанням даних щодо натурних обстежень, містобудівного аналізу та розрахунку об’єкту проєктування. ФК11. Здатність критично осмислювати проблеми архітектури та містобудування. ФКС1.1. Застосування знань комплексного дослідження архітектурно-містобудівного об’єкту в архітектурно-містобудівному проектуванні та проведенні науково-дослідницької діяльності; ФКС2.1. Комплексного дослідження архітектурно-містобудівного та ландшафтного об’єкту задля застосування отриманих результатів в прийнятті проектного рішення;
Результати навчання: • Знати основні містобудівні теорії, етапи їхнього виникнення та формування. • Вміння аналізувати та стратегічно мислити при розв’язанні складних планувальних завдань в галузі містобудування. • Вміти досліджувати місто і містобудівні системи та пропонувати можливі напрямки їхнього розвитку використовуючи отримані теоретичні знання. • Вміти представляти результати дослідження і вивчення містобудівних систем, обґрунтувати свої висновки • Мати уявлення про актуальні теорії та концепції розвитку міста та містобудівних систем.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Основи містобудування та ландшафтна архітектура • Історія містобудування
Короткий зміст навчальної програми: Передумови та принципи періодизації теорії містобудування. Характеристика першого етапу розвитку теорії містобудування (кінець ХІХ - перша чверть ХХ століття). Характеристика другого етапу розвитку теорії і практики містобудування (1930-1950рр.). Характеристика третього етапу розвитку містобудування 1960-1980 рр. Характеристика четвертого етапу розвитку теорії містобудування 1980-2000 рр. Перспективні напрямки розвитку теорії і практики містобудування.
Опис: 1
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль (індивідуальна графічна робота) (30%) Підсумковий контроль (контрольний захід, екзамен) (70%)
Критерії оцінювання результатів навчання: 100 бальна система оцінювання
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: 1. Фомін І.О. Основи теорії містобудування: Підручник. – К.: Наукова думка, 1997. – 191 с. 2. Габрель М.М. Просторова організація містобудівних систем. К.: Вид. дім А.С.С., 2004. 3. Рудницький А.М. Управління міським середовищем. Навч. посібн. –К.: 1991.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).