Урбаністична конфліктологія і партисипація (курсовий проєкт)

Спеціальність: Містобудування
Код дисципліни: 7.191.02.E.034
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Містобудування
Лектор: PhD Соломія Ігорівна Щегольська PhD Ярина Олегівна Онуфрів
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Навчити студентів формувати проектні пропозиції, щодо різних елементів міського планування, використовуючи методику співучасті громадськості (партисипації).
Завдання: У відповідності з поставленою метою, студенти в межах курсового проекту повинні виконати наступні завдання: - провести комплексний аналіз природно-ландшафтних та містобудівних умов території проектування; - провести опитування громадськості на предмет їхнього функціонально-просторового бачення вирішення простору та необхідних складових, що потрібно врахувати при його проектуванні та експлуатації; - враховуючи побажання мешканців, розробити проектну пропозицію. загальні компетентності: ЗК-02 Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. фахових компетентності: -здатність розв’язувати проблеми архітектури та містобудування у нових або незнайомих середовищах за наявності неповної або обмеженої інформації з урахуванням аспектів соціальної та етичної відповідальності; -здатність аналізувати, розробляти та впроваджувати архітектурно-містобудівні рішення з урахуванням соціально-демографічних, національно-етнічних, природно-кліматичних, інженерно-технічних чинників та санітарно-гігієнічних, безпекових, енергозберігаючих, екологічних, техніко-економічних вимог; - здатність розробляти і реалізовувати проєкти у сфері архітектури та містобудування; - здатність до проєктного моделювання і дослідження концептуальних, натурних та комп’ютерних моделей об’єктів архітектури та містобудування. фахових компетентності спеціалізації Випускник спеціалізації (Блок 191.02.01 – містобудування) повинен бути готовим до: - застосування знань комплексного дослідження архітектурно-містобудівного об’єкту в архітектурно-містобудівному проектуванні та проведенні науково-дослідницької діяльності; - застосування знань з урбаністичної конфліктології при розробці містобудівних проектів,особливо соціального спрямування; також при модернізації сформованого міського середовища та громадських просторів; - застосовувати знання містобудівного законодавства і права при: проектуванні, укладанні договорів, виконанні містобудівної документації та її проходженні на усіх етапах погодження і прийняття в експлуатацію об’єкту; укладати угоди із зарубіжними партнерами та забезпечувати їх реалізацію на підставі існуючих вимог міжнародного та національного договірного права і містобудівного законодавства; - здатність визначати територіальну організацію та оцінювати ресурсний потенціал територій щодо стану та перспектив розвитку; - здатність налагоджувати співпрацю зі споживачами на основі набутих знань та навиків партисипаційного проектування.
Результати навчання: - Розуміти і застосовувати у практичній діяльності теоретичні і практичні засади проєктування інноваційних об’єктів містобудування, житлових, громадських, промислових будівель і споруд, реконструкції і реставрації архітектурних об’єктів. методи досягнення раціонального архітектурно-планувального, об’ємно-просторового, конструктивного рішення, забезпечення соціально-економічної ефективності, екологічності, енергоефективності; - знати, розуміти та оцінювати характеристики сучасних будівельних матеріалів, виробів і технологій, враховувати їх особливості при розробці інноваційних проєктних рішень будівель і споруд, в проєктах благоустрою міських і ландшафтних територій, при реконструкції та реставрації пам’яток архітектури і містобудування - Організовувати роботу над комплексними архітектурно-містобудівними проєктами, співпрацю з замовниками та громадськістю при розробці, узгодженні і публічному обговоренні архітектурних проєктів; зрозуміло доносити власні висновки та аргументацію до фахівців і нефахівців. -Приймати ефективні рішення у сфері архітектури та містобудування, розробляти порівнювати альтернативи, враховувати обмеження, оцінювати можливі побічні наслідки та ризики; - Знати і застосовувати у практичній діяльності законодавство і нормативну базу щодо проведення досліджень та розробки архітектурно-містобудівних проєктів. - Проектувати міське середовище з врахуванням соціуму та принципів зрівноваженого розвитку; - Вирішення функціонально-ужиткових, будівельних, конструктивних, інженерних і технологічних проблем з метою забезпечення безпеки і комфорту при використанні об'єктів, в тому числі для неповносправних і маломобільних груп населення; - Застосовувати приписи, правила і технічно-будівельні процедури, економіки проектування, а також реалізації та експлуатації архітектурного об'єкта. - Здатність адаптуватись до нових ситуацій та приймати відповідні рішення; - здатність демонструвати розуміння основних екологічних засад охорони праці і безпеки життєдіяльності та їх застосування.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Архітектурне проектування Соціологія міста
Короткий зміст навчальної програми: «Партисипація» або «Співучасть» - це один з основних принципів демократизації проектного процесу, який означає відмову від професійного диктату архітектора і безпосередню участь майбутнього споживача у продукуванні архітектурного вирішення.
Опис: 1. Вступ. Основні теоретичні засади партисипаційного проектування та бюджету участі 2. Комунікація з представниками місцевого самоврядування. Вибір ділянки проектування. 3. Проведення містобудівного аналізу території проектування 4. Виконання опорного плану та схеми містобудівних обмежень 5. Збір даних на основі спілкування з громадськістю 6. Розроблення проектної пропозиції 7. Заповнення заявки на реалізацію проекту за кошт бюджету участі
Методи та критерії оцінювання: Кожний етап роботи оцінюється окремо. Семестрова оцінка є сумою всіх оцінок отриманих протягом семестру, студент складає альбом із виконаних графічних завдань протягом семестру. До заліку у ВНС завантажується 1 файл – альбом креслень відповідно до вимог у форматі *.pdf (стиснутий до розміру 5 mb). На останньому занятті проводиться захист контрольної роботи.
Критерії оцінювання результатів навчання: Передпроектні дослідження. Виконання індивідуальних завдань -30 Проектна пропозиція - 70
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: 1.ДБН Б.2.2-12:2019 Планування і забудова територій [online]. Київ: Мінрегіон України. 2. Містобудівне проєктування. Частина 1. Місто як об'єкт проєктування: підручник /за ред. Петришин ГП, Посацького БС, Ідак ЮВ. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2021. 3. Містобудівне проєктування. Ч. 2 : Проектування структурних елементів міста: підручник /за ред Петришин ГП, Посацького БС, Ідак ЮВ. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2022. 4. Місто й оновлення. Урбаністичні студії / Представництво Фонду ім.Гайнріха Бьолля в Україні; Редкол.: С.Шліпченко, В. Тимінський, А.Макаренко, Л.Малес, І.Тищенко. – К.: ФОП Москаленко О.М., 2013. – 360 с. 5. Спек Джефф, правила піщохідного міста. 101 крок до створення кращих місць. 2019. Видавництво К.: «КЕНЕКШЕНС». – 286 с. 6. Плешкановська, А. М. та Савченко, О. Д., 2019. Епохи та міста. Київ. Інститут Урбаністики, 2-е вид. Проблеми містобудівного розвитку територій: Навчальний посібник / Білоконь Ю. М. – К.: Укрархбудінформ, 2001. – 79 с. 7. Jacobs, J., 1961. The death and life of great American cities. New York: Random House. content/uploads/2017/03/ The-Death-and-Life-of-Great-American-Cities_Jane-Jacobs-Complete-book.pdf> 8. Gehl Architects, 2006.Stokholmsforsoket och stadslivet I Stokholms innerstad. Stockholm: Stockholm Stad. 9. Gehl Architects, 2007.Public Spaces, public life in. Sydney. Sydney^ City of Sydney. 2007. 10. Gehl, J., 2010. The city for people. Island Press.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).

Урбаністична конфліктологія і партисипація

Спеціальність: Містобудування
Код дисципліни: 7.191.02.E.020
Кількість кредитів: 5.50
Кафедра: Містобудування
Лектор: д.арх., проф. кафедри Містобудування Шульга Геннадій Михайлович (hennadii.m.shulha@lpnu.ua)
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: У результаті вивчення навчальної дисципліни магістр під час територіального проектування здатний уникнути конфліктної ситуації в наслідок оптимального і грамотного формування просторового середовища, що забезпечить комфортні умови життєдіяльності та контакт індивіда із іншими представниками суспільства. Метою курсу «Урбаністична конфліктологія» - є ознайомлення студентів із сутністю, структурою та типологією конфлікту, як соціального феномену; формування умінь діагностувати, прогнозувати, розв’язувати і попереджувати різноманітні конфліктні ситуації (виробничі, побутові, соціально-трудові, соціально-економічні, подружні тощо); оволодіння методиками психологічного захисту та управління емоціями під час конфлікту.
Завдання: Внаслідок вивчення навчальної дисципліни студент повинен бути здатним продемонструвати такі результати навчання: 1. Повинен знати, розуміти суть, типологію, діагностику та психологію конфліктів, функції конфліктів у суспільному розвиткові, на підвищення управлінської культури й культури людських взаємовідносин. 2. Бути здатним визначати ознаки їх прояву, види, типи, спрямованість і межі поширення конфлікту. 3. Матеріал навчальної дисципліни базується на знаннях, отриманих студентами під час вивчення історії, філософії, логіки, психології та інших наук. 4. Навчальна дисципліна "Конфліктологія" дає можливість протягом одного семестру ознайомити студентів із основними теоретичними положеннями цієї науки і таким чином підготувати їх до оволодіння знаннями з психології та етики ділового спілкування, психології управління тощо.
Результати навчання: Результати навчання даної дисципліни деталізують такі програмні результати навчання: 1. Знання основ професійно орієнтованих дисциплін спеціальності «191 Архітектура і містобудування»; 2. Знання і розуміння наукових принципів, що лежать в основі архітектури і містобудування; 3. Знання сучасних досягнень інноваційних технологій в галузі архітектури та містобудування. 4. Здатність усвідомлювати необхідність навчання впродовж усього життя з метою поглиблення набутих та здобуття нових фахових знань; 5. Здатність відповідально ставитися до виконуваної роботи, самостійно приймати рішення, досягати поставлену мету з дотриманням вимог професійної етики.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Сучасні архітектурні теорії та доктрини Основи просторового планування Містобудівне законодавство і право
Короткий зміст навчальної програми: Територіальний розвиток міста проявляється в територіальній експансії міської забудови і комунікацій на прилеглу місцевість. Територіальний «прогрес» міста, особливо великого, завжди призводить до деградації прилеглої сільської місцевості та природного середовища. Вздовж основних транспортних магістралей, далеко за адміністративні межі сучасного великого міста розростаються «язики субурбанізації» – суцільно організована територія, колишня сільська місцевість, мешканці котрої ведуть урбаністичний спосіб життя й абсолютно відірвані від традиційного культурного субстрату села. Окремою проблемою територіального «прогресу» сучасних міст є поширення так званих «котеджних містечок». У процесі накопичення й узагальнення людством наукового знання стає все очевиднішим, що концепти «розвиток» та «конфлікт» перебувають у діалектичній єдності. З одного боку, конфлікт позірно заперечує розвиток, а з іншого – є невід’ємним його атрибутом і навіть умовою.
Опис: Лекція 1. Розвиток конфліктології як науки і навчальної дисципліни Об'єкт і предмет конфліктології. Принципи і методи конфліктології. Зв'язок з іншими науками. Становлення конфліктології. Лекція 2. Природа конфлікту Конфлікт - феномен соціального явища. Структурна модель конфлікту. Функції конфліктології. Базові категорії конфліктології. Структурна модель конфлікту. Елементи структури конфлікту. Лекція 3. Динаміка конфлікту і механізми його розвитку. Об'єктивні причини конфліктів. Суб'єктивні причини конфліктів. Етапи і фази конфлікту. Лекція 4. Виникнення та розвиток конфліктів у містах. Місто – передумови виникнення конфліктних ситуацій. Місто – «суспільно-територіальна система» як просторова передумова цивілізаційних процесів. Умови виникнення конфліктів у містах. Конфліктогенність. Лекція 5. Геоконфліктологія Геоконфліктологія. Конфліктоген (конфліктогенний чинник). Методологія геоконфліктології. Міждисциплінарний характер геоконфліктології. Лекція 6. Конфліктогенність міського простору. Передумови виникнення урбоністичних конфліктів. «Прогресивний» соціально-економічний розвиток міста. Територіальна концентрація. Збалансованого просторового розвитку. Концепція сталого розвитку населених пунктів. Урбоністичні конфлікти. Конфліктогенність міського розвитку. Конфліктність ситуації у міському просторі. Типологія конфліктів. Процеси розгортання та вирішення конфлікту. Лекція 7. Міста як конфліктогенні простори Місто: теорія і реальність. Умови виникнення і розвитку конфліктів у містах. Вразливість в глобалізованому світі. Конфлікти в мегамістах. Конфлікти планування. Конфлікти у соціальній сфері. Щоденні конфлікти міського життя. Соціальний контроль і криміналітет. Конфлікти в системі «людина - довкілля». Управлінські стратегії вирішення конфліктних ситуацій. Лекція 8. Місто – «рушій прогресу і регресу» «Прогрес» та «регрес» - прояв розвитку складних систем (міста). «Вертикальні» та «горизонтальні» суперечності між різними елементами функціонально-планувальної структури міста. Лекція 9. Виникнення та розвиток конфліктів у містах Основні характеристики міста, як системи. Потенціал суспільно-геопросторового положення міста. Урбоністичні конфлікти. «Вертикальні» та «горизонтальні» суперечності між структурними елементами систем. Умови виникнення та розвитку конфліктів у містах. Конфліктогенність міського розвитку. Лекція 10. Закономірність змін суспільно-територіальної організації – основа для конфлікту Багатовимірний географічний простір. Дослідження міських конфліктів - тріада класичних методів. Система класифікації та типізації міських конфліктів. Методика дослідження конфліктогенності міського розвитку. Індекс конфліктогенності міського розвитку. Індикаторів сталості розвитку міст. Збалансований міський роозвиток. Партисипація – конфлікт. Лекція 11. Розвиток просторово-планувальної структури і соціально-територіальний конфлікт Конфліктогенність міського розвитку. Границі конфлікту. Часові границі конфлікту. Просторові границі конфлікту. Суб’єктивні границі конфлікту. Внурішньосистемні границі конфлікту. Етапи та фази конфлікту. Класифікація конфліктів. Класифікація конфліктогенів. Сфера розгортання конфлікту. Хронологічна модель і ступінь проблеми міського конфлікту. Лекція 12. Конфліктні ситуації у містах. Конфлікт в галузі архітектури. Види конфліктних ситуацій в архітектурі та містобудуванні. Законодавство. Будівельни норми. Державні стандарти. Транспортні проблеми. Проблеми екології. Лекція 13. Маргіналізація, криміналізація передмість Маргінал. Маргіналість. Злочинність. Декласація. Типи маргінальності.
Методи та критерії оцінювання: 1. Поточний контроль: розрахунково-графічна робота (30%) 2. Підсумковий контроль: диференційований залік у вигляді контрольного заходу (70%)
Критерії оцінювання результатів навчання: Розподіл балів у 100-бальній шкалі Поточний контроль (ПК) 1. Контрольна робота: Відео-презентація ………………………………………… 20 Реферат на задану тему…………………………………… 40 2. Доповідь-презентація реферату………,,……………… 40 (вказуються різні форми поточного контролю та максимальні бали за виконані завдання)
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: Базова 1. М.І. Пірен Конфліктологія: Підруник. – К.: МАУП, 2003. – 360 с. 2. Конфліктологія: Конспект лецій. Для магістрів усіх форм навчання/В.Я. Галаган, В.Ф. Орлов, О.М. Отич.- К.: ДЕТУТ, 2008. – 293 с. Допоміжна 1. Україна: основні тенденції взаємодії суспільства і природи у ХХ ст. (географічний аспект) / НАН України. Інститут географії; За ред. Л.Г. Руденка. – К.: Академперіодика, 2005. – 320 с. 2. Штадельбауер Йорг. Мегагорода как конфликтогенные пространства // Глобальный город: теория и реальность / Под ред. Н.А. Слуки. – М.: ООО «Аванглион», 2007. – С. 66–78. 3. Boulding K. E. Conflict and defense: a general theory.– New York: Harper & Brothers, 1962. – 349 p.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).