Сучасні архітектурні теорії та доктрини

Спеціальність: Містобудування
Код дисципліни: 7.191.02.O.009
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Дизайн та основи архітектури
Лектор: Д. арх, проф. Лінда Світлана Миколаївна
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Володіти знаннями основних понять, термінів і значень, мови професійного спілкування в сфері архітектури та містобудування, дотримуватись норм академічної доброчесності; Розуміти соціальну роль архітектурної діяльності, передбачати відповідальність за ефективність і наслідки прийняття рішень в галузі архітектури та містобудування з дотриманням основ професійної етики; Проводити дослідницьку та/або інноваційну діяльність, застосовувати традиційні та інноваційні методи проектування та проведення досліджень; Визначати етапи і напрями історичного розвитку явищ архітектури, критично оцінювати, досліджувати тенденції та процеси в архітектурній теорії та практиці, реконструкції та реновації архітектурно-містобудівних об’єктів, дизайні інтер’єрів; Розвивати теоретичні, типологічні підходи до вирішення проблем формування та розвитку архітектурно-містобудівного середовища на основі систематизації даних природничих, гуманітарних і технічних наук
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Технологія проектного процесу Архітектурне проектування громадської будівлі Сучасні концепції та інновації в архітектурі та містобудуванні Комплексне дослідження архітектурно-містобудівного об’єкту
Короткий зміст навчальної програми: У процесі вивчення дисципліни «Сучасні архітектурні теорії і доктрини» здобувачі другого рівня вищої освіти - магістра архітектури та містобудування, оволодівають необхідним обсягом знань про роль і місце архітектурної теорії у розвитку архітектурної діяльності загалом та її значення для розвитку суспільства, опановують види та особливості сучасних концептуальних підходів у формуванні нових архітектурних напрямків та стилів. Під час роботи над презентаціями у студентів магістратури формуються уміння самостійно аналізувати існуючі архітектурні концепції та підходи, здатність самостійно систематизувати та узагальнювати існуючий теоретичний досвіду розвитку архітектури, будувати наукові гіпотези і моделі, узагальнювати та оформлювати результати. Зміст дисципліни розроблено на основі відповідних вимог щодо підготовки магістрів архітектури та містобудування до виконання інноваційних наукових досліджень у теорії архітектури, для викладацької роботи за спеціальністю, для розроблення архітектурної частини комплексних проектів різного призначення, для роботи у сфері управління на рівні районів, міст. Значну увагу приділено термінологічній базі сучасної архітектурної теорії.
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль: проведення вибіркового усного опитування на лекціях, оцінювання презентації-виступу студента, участі у дискусії. Оцінка є сумою набраних студентом балів за поточну роботу протягом семестру. Підсумковий контроль: тестовий контроль у ВНС НУЛП, екзамен.
Рекомендована література: Електронний навчально-методичний комплекс «Сучасні архітектурні теорії і доктрини» / С.М. Лінда, О.М. Оконченко. – Львів : ВНС НУ «Львівська політехніка» (сертифікат № 03065,) https://vns.lpnu.ua/course/view.php?id=9000 Черкес Б.С., Лінда С.М. Архітектура сучасності: остання третина ХХ – початок ХХІ століть: Навчальний посібник. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. 384 с. Білоконь Ю.М., Фомін І.О. Наука і творчість в архітектурі. К.: Логос, 2006. 208 с. Габрель М.М. Просторова організація містобудівних систем. К.: Видавничий дім А.С.С., 2004. 400 с. Иконников А.В. Архитектура ХХ века: утопии и реальность. Т.І. – М.: Прогресс, 2001. 656с. Иконников А.В. Архитектура ХХ века: утопии и реальность. Т.ІІ. – М.: Прогресс, 2002. 672с. Кармазин Ю. И. Творческий метод архитектора: введение в теоретические и методические основы. Воронеж : Изд-во Воронеж. гос. ун-та, 2005. 496 с. Посацький Б.С. Простір міста і міська культура (на зламі ХХ–ХХІ ст.). Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2007. 208 с. Посацький Б.С. та ін. Архітектурний образ міста: Навчальний посібник. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2019. 140 с. Стародубцева Л. Архітектура постмодернізму. – К.:Спалах, 1998. 208. Товбич В.В., Сисойлов М.В. Архітектура: мистецтво та наука. Т. 1. Становлення та розвиток процесів і явищ архітектури. К.: Свідлер, 2007. 1020 с. Фомін І.О. Основи теорії містобудування : підруч – К. : Наук. думка, 1997. 191 с. Steel J. Architecture today. – Rhaidon Press Limited, 1997. 511p. Jenks Ch. Architecture today. – New York, 1988. 279 р.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).