Практика за темою магістерської кваліфікаційної роботи

Спеціальність: Містобудування
Код дисципліни: 7.191.02.O.016
Кількість кредитів: 10.50
Кафедра: Містобудування
Лектор: проф., к.арх. Петришин Галина Петрівна Асистент Білоус Олена
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Метою практики за темою магістерської праці є засвоєння отриманих в процесі навчання загальних і фахових компетенцій і вміння їх застосовувати для виконання конкретних завдань.
Завдання: Завданням практики за темою магістерської праці є набуття і розвиток навичок науково-дослідної праці (теоретичні та емпіричні методи збору та узагальнення інформації) та формулювання висновків щодо застосування зібраної інформації у магістерській праці.
Результати навчання: 1.знати основні поняття теоретичних та емпіричних досліджень у галузі містобудування; 2.знати основні методи збору інформації про містобудівні об’єкти; 3. знати принципи узагальнення інформації про містобудівні об’єкти і формулювати висновки; 4. вміти застосовувати теоретичні методи дослідження; 5. вміти застосовувати емпіричні методи дослідження; 6. вміти представити узагальнені висновки дослідження у тестовій і графічній формі ;
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Архітектурне проектування
Короткий зміст навчальної програми: Опрацювання теоретичних основ – наукових, літературних, нормативних джерел та згідно теми Обгрунтування принципів за закономірностей у плануванні об’єкту (згідно завдання на проектування) Концептуальні положення планування об’єкту (згідно завдання на проектування) Оформлення матеріалів практики та завантаження у ВНС Підготовка презентації результатів роботи (Power Point)
Опис: Опрацювання теоретичних основ – наукових, літературних, нормативних джерел та згідно теми Обгрунтування принципів за закономірностей у плануванні об’єкту (згідно завдання на проектування) Концептуальні положення планування об’єкту (згідно завдання на проектування) Оформлення матеріалів практики та завантаження у ВНС Підготовка презентації результатів роботи (Power Point)
Методи та критерії оцінювання: Підсумковий контроль у вигляді диференційованого заліку за 100-бальною шкалою оцінювання.
Критерії оцінювання результатів навчання: Письмова доповідь (80%) Усна доповідь (20%)
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: 1. Містобудування : метод. вказівки до виконання магістерської кваліфікаційної роботи для студентів ОПП «Містобудування» спеціальності «Архітектура та містобудування» // ГП Петришин, ЮВ Ідак. - Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2021. 2. Кушніренко М.М. Методи передпроектного аналізу в містобудуванні: Навч. посібн. –К.: 1996. 3. Містобудівне проєктування. Частина 1. Місто як об'єкт проєктування: підручник /за ред. Петришин ГП, Посацького БС, Ідак ЮВ. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2021. 4. Містобудівне проєктування. Ч. 2 : Проектування структурних елементів міста: підручник /за ред Петришин ГП, Посацького БС, Ідак ЮВ. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2022. 5. Петришин Г. П. Історичні архітектурно-містобудівні комплекси: наукові методи дослідження [ навч. пос. ] / Петришин Г. П., Іваночко У. І., Ідак Ю. В., Топилко С.І., Бойко Х.С., Соснова Н.С., Олешко О.П., Гнесь Л.Б.– Львів : Львівська політехніка, 2006. – 212 с. 6. Посацький Б.С. Основи урбаністики. Територіальне і просторове планування. Навч. Посібник. 2- видання, доповнене. - Львів: Вид-во НУ «ЛП», 2011.- 368с. 7. Посацький Б.С., 2010. Основи урбаністики. Територіальне і просторове планування: навчальний посібник. Видавництво Національного університету «Львівська політехніка». 8. Посацький Б.С.,Король Є. І,, Кознарська Г.Є., 2019. Архітектуринй образ міста: навчальний посібник. Львів: Вид-во Національного університету «Львівська політехніка». 9. Посацький Б.С. Основи урбаністики. Територіальне і просторове планування. Навч. Посібник. - Львів: Вид-во НУ «ЛП», 2010.- 344с. 10. Тимохін В.О. Основи містобудування. Навч. посібн. –К.: 1996. 11. Фомін І.О. Основи теорії містобудування: Підручник.-К.:Наукова думка, 1997. 7. Навчально-методичне забезпечення 12. Містобудування : метод. вказівки до виконання магістерської кваліфікаційної роботи для студентів ОПП «Містобудування» спеціальності «Архітектура та містобудування» // ГП Петришин, ЮВ Ідак. - Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2021. 13. Кушніренко М.М. Методи передпроектного аналізу в містобудуванні: Навч. посібн. –К.: 1996. 14. Містобудівне проєктування. Частина 1. Місто як об'єкт проєктування: підручник /за ред. Петришин ГП, Посацького БС, Ідак ЮВ. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2021. 15. Містобудівне проєктування. Ч. 2 : Проектування структурних елементів міста: підручник /за ред Петришин ГП, Посацького БС, Ідак ЮВ. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2022. 16. Петришин Г. П. Історичні архітектурно-містобудівні комплекси: наукові методи дослідження [ навч. пос. ] / Петришин Г. П., Іваночко У. І., Ідак Ю. В., Топилко С.І., Бойко Х.С., Соснова Н.С., Олешко О.П., Гнесь Л.Б.– Львів : Львівська політехніка, 2006. – 212 с. 17. Посацький Б.С. Основи урбаністики. Територіальне і просторове планування. Навч. Посібник. 2- видання, доповнене. - Львів: Вид-во НУ «ЛП», 2011.- 368с. 18. Посацький Б.С., 2010. Основи урбаністики. Територіальне і просторове планування: навчальний посібник. Видавництво Національного університету «Львівська політехніка». 19. Посацький Б.С.,Король Є. І,, Кознарська Г.Є., 2019. Архітектуринй образ міста: навчальний посібник. Львів: Вид-во Національного університету «Львівська політехніка». 20. Посацький Б.С. Основи урбаністики. Територіальне і просторове планування. Навч. Посібник. - Львів: Вид-во НУ «ЛП», 2010.- 344с. 21. Тимохін В.О. Основи містобудування. Навч. посібн. –К.: 1996. 22. Фомін І.О. Основи теорії містобудування: Підручник.-К.:Наукова думка, 1997. 8. Рекомендована література Законодавчі та нормативні акти 1. ДБН Б.2.2-12:2019 "Планування і забудова територій". 2. ДБН Б.1.1-15:2012. Склад та зміст генерального плану населеного пункту. 3. ДСП 173-96. Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів. 4. ДБН В.2.3-5:2018. Вулиці та дороги населених пунктів. 5. ДСТУ Б Б.1.1-17:2013. Умовні позначення графічних документів містобудівної документації. 6. Земельний кодекс України, 2007 http://kodeksy.org.ua/zem/index.htm 7. Водний кодекс України, 2008 http://kodeksy.org.ua/vodn/index.htm Навчально-методична література (з фондів бібліотеки НУЛП, вул. Професорська) 1. Габрель М.М. Просторова організація містобудівних систем. К.: Вид. дім А.С.С., 2004. 2. Гел Йен. Міста для людей.2020. К.: КЕНЕКШЕНС, - 280с 3. Джейн Джекобс, Смерть и жизнь больших американских городов, 2015. М. : Новое издательство. – 510 с. 4. Кучерявий В.О. Урбоекологія: Підручник.- Львів: Світ, 1999. 5. Лернер, Жайме. Акупунктура міста [Текст] / Жайме Лернер; з португ. пер. Катерина Скальська. - Львів : Видавництво Старого Лева, 2017. – 154. 6. Містобудування. Довідник проектувальника: вид. друге, доп./ [За заг. ред. Д-ра архіт. Т.Ф.Панченко]. – К.: Укрархбудінформ, 2006 р. – 192 с. 7. Плешкановська А. М. Функціонально-планувальна оптимізація використання міських територій.: Моногр. / А. М. Плешкановська. – К. : Ін-т Урбаністики, 2005. – 191 с. 8. Плешкановська А.М. , Савченко О.Д., 2019. Епохи та міста. Київ : Інститут урбаністики. 9. Посацький Б.С. Простір міста і міська культура (на зламі ХХ-ХХІ ст..). – Львів: Вид-во НУ „ЛП”, 2007. 10. Русанова І В., 2016. Формування функціонально-планувальної структури моноцентричних агломерацій 60-80-их рр. ХХ століття. (на прикладі Львівської агломерації). Львів : Растр-7. 11. Семикіна, О. В. Регіональна архітектура: навч. посіб. для студентів, які навчаються за спец. 191 "Архітектура та містобудування" / О. В. Семикіна ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. - Київ : КНУБА, 2019. - 128 с. : рис. - Бібліогр.: 128с. 12. Сміт М.Л.,2020. Міста. Перші 6000 років. Київ : КМ-БУКС 13. Спек Джефф, правила піщохідного міста. 101 крок до створення кращих місць. 2019. Видавництво К.: «КЕНЕКШЕНС». – 286 с. 14. Стратегії Урбаністичного Майбутнього Києва. Представництво Фонду ім. Г. Бьолля в Україні, 2011 ISBN 978-966-2214-03-3 15. Флорида Р., 2019. Криза урбанізму. Чому міста роблять нас нещасними. Київ : Всесвіт. 9. Інтернет-джерела 1. New Urbanism: Featured Books [Електронний ресурс] http://www.newurbanism.org/newurbanism/featuredbooks.html 2. Sustainable urban development: Professional Practice [Електронний ресурс] https://www.asla.org/sustainableurbandevelopment.aspx 3. MAXWAN ARCHITECTS + URBANISTS. – Режим доступу : http://www.maxwan.com/ 4. West 8 Urban Design & Landscape Architecture. – Режим доступу : http://www.west8.nl/ 5. Public Urbanism Personal Architecture. – Режим доступу : http://pu-pa.eu/ 6. Bjarke Ingels Group. – Режим доступу : http://www.big.dk/#projects 7. Comission for Architecture and Built Environment [CABE]. – Режим доступу : http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20110118095356/http://www.cabe.org.uk/
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).