Сучасні концепції в архітектурі та містобудуванні

Спеціальність: Містобудування
Код дисципліни: 7.191.02.O.004
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Містобудування
Лектор: канд. арх. доц. Гнесь Людмила Богданівна
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Виклад сучасних концепцій у архітектурі та містобудуванні, зокрема, дослідження природи та закономірностей утворення та еволюції концепцій, аналіз змін, що відбуваються у міському середовищі. Результатом навчання є пізнання основ концептуальної творчості та прогнозування на цій основі актуальних напрямів містобудівного та інноваційного розвитку.
Завдання: Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування у здобувачів освіти необхідних компетентностей: інтегральна компетентність – здатність розв’язувати задачі дослідницького та/або інноваційного характеру у сфері архітектури та містобудування загальні компетентності: - Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. - Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. - Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології. - Прагнення до збереження навколишнього середовища. -Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів). - Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності. - Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності). Фахові компетентності: - Здатність інтегрувати знання та розв’язувати складні задачі архітектури та містобудування у широких або мультидисциплінарних контекстах. - Здатність розв’язувати проблеми архітектури та містобудування у нових або незнайомих середовищах за наявності неповної або обмеженої інформації з урахуванням аспектів соціальної та етичної відповідальності. - Здатність аналізувати, розробляти та впроваджувати архітектурно-містобудівні рішення з урахуванням соціально-демографічних, національно-етнічних, природно-кліматичних, інженерно-технічних чинників та санітарно-гігієнічних, безпекових, енергозберігаючих, екологічних, техніко-економічних вимог. - Здатність продовжувати навчання з високим ступенем автономії. - Здатність аналізувати міжнародний та вітчизняний досвід, збирати, накопичувати і використовувати інформацію, необхідну для розв’язання задач дослідницького та інноваційного характеру у сфері архітектури та містобудування. - Здатність критично осмислювати проблеми архітектури та містобудування.
Результати навчання: У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач освіти повинен бути здатним продемонструвати такі програмні результати навчання: - Мати спеціалізовані концептуальні знання, що включають сучасні наукові здобутки у сфері архітектури та містобудування і є основою для оригінального мислення та проведення досліджень. - Мати спеціалізовані уміння/навички розв’язання проблем, необхідні для проведення досліджень та/або провадження інноваційної діяльності у сфері архітектури та містобудування з метою розвитку нових знань та процедур. - Забезпечувати гармонізацію об’єктів архітектури і предметного середовища, зокрема із застосуванням принципів і методів теорії дизайну архітектурного середовища, екстер’єру та інтер’єру будівель. - Знати і застосовувати у практичній діяльності законодавство і нормативну базу щодо проведення досліджень та розробки архітектурно-містобудівних проєктів. - Аналізувати міжнародний та вітчизняний досвід щодо проєктування об’єктів архітектури та містобудування.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: 1.Архітектурне проектування. 2. Сучасні архітектурні теорії та доктрини 3. Наукові основи формування архітектурного середовища
Короткий зміст навчальної програми: Дисциплін ознайомлює з розвитком основних містобудівних, архітектурних та інноваційних концепцій сучасності, спадкоємності та неперервності формування міського середовища, сьогоденних процесів та концепцій функціонування міста, застосування цих знань у реальному проектуванні. Становлення та розвиток концепцій у містобудуванні ХХ-ХХІ ст., розуміння концептуальних засад у різних формах сучасного містобудування, їх пов’язаність між собою, а також з пластом теоретичних знань та практичних реалізацій. Особливості становлення урбаністичних ідей та концепцій на протязі ХХ-ХХІ століть, процеси становлення глобальних концепцій сталого розвитку територій, глобалізації та урбаністичному дискурсу ХХ ст. Сучасні концепції урбанізації, агломерування та глобалізації, їх періодизація та етапи розвитку. Глобальні концепції сталого розвитку населених пунктів та територій. Концепції "розумного міста та їх реалізація. Концепції модернізації міського середовища та громадських просторів. Концепції збереження традиційного середовища міст та інтеграції їх історичної спадщини. Сучасні європейські концепції просторового розвитку.
Опис: 1. Загальна характеристика розвитку містобудівних процесів та концепцій на кінець ХІХ ст. Передумови та принципи містобудівної періодизації. Ранні стадії та історичні етапи розвитку концепцій формування поселень. Загальні тренди розвитку міст у кінці ХІХ-поч.ХХст. 2. Становлення містобудівних концепцій початку ХХ ст. (1900-1920рр.) Концепції "міста майбутнього" Т. Фріча (1896), "міста-саду" Е. Говарда (1898), "передмістя-саду" Р. Енвіна (1907) та їх реалізація в Європі та світі на початку ХХ ст. Ландшафтні концепції кінця ХІХ-поч. ХХст. 3.Урбаністичні концепції міжвоєнного періоду ХХст (1920-1939рр). "П'ять відправних точок сучасної архітектури" (1920), "Сучасне місто на 3млн. жителів" (1922), "До архітектури" (1923), "План "Вуазен" (1925), СІАМ (1928), "Місто Сонця" (1930), "Афінська Хартія" (1933) – як кроки до формування Ле Корбюзьє концепції нової урбаністики ХХ ст. 4. Концепції у містобудуванні середини ХХ ст. (1940-1975рр). Нові містобудівні концепції повоєнної реконструкції Лондона П.Аберкомбі. Три фази будівництва нових міст в Великобританії між 1947-1970 роками та новий концептуальний каркас їх планувальної організації. 5.Концепції у містобудуванні кінця ХХ ст. (1975-2000рр). "Смерть нової архітектури" - становлення та визначення концепцій постмодерну. Концепції організації простору і міста в роботах Robert Venturi, Aldo Rossi т.і. Характеристика мови та концепцій постмодернізму в творах Чарльза Дженкса. 6. Концепції у містобудуванні початку ХХІ ст. (2000-2015рр). План розвитку Парижа та його периферії, нові сади, площа Республіки, міські проекти – знакова архітектура. Принципи і концепції оновлення та розвитку району Дефанс в Парижі. Активізація громадських просторів району, його територіальний і функціональний розвиток. 7. Глобальне місто. Сучасні концепції процесів урбанізації, агломерування та глобалізації. Динаміка росту чисельності мешканців у світі, структури рівня урбанізації країн та територіальне розміщення та структура людності міст світу. Метрополія та метрополізація 8. Стале місто. Глобальні концепції сталого розвитку населених пунктів та територій. Концепція сталого розвитку – становлення, розвиток, майбутнє парадигми. Головні принципи концепції та "Керівні принципи сталого просторового розвитку Європейського континенту" (2000). Навколишнє середовище Європи: стан та перспективи (2010). 9. Розумне місто. Концепції "Smart city" та їх реалізація. Концепція "розумного міста" – глобальні тренди становлення, просторова локалізація в Європі та світі. 10 базових принципів "розумного міста". Моделі, технології, індикатори та рейтинги "розумних міст" світу. Топ 10 за версією TDS 10. Публічне місто. Сучасні концепції модернізації міського середовища та публічних просторів. Традиційне середовище та громадські простори сучасного міста, поняття, проблеми та концепції їх розвитку. 11. Історичне місто. Концепції збереження традиційного середовища та інтеграції історичної спадщини міст. 12. Європейське місто. Сучасні європейські концепції просторового розвитку. Європейські хартії міст І та ІІ (1992, 2008), філософія, мета та структура. Короткий виклад принципів. Керівні принципи сталого просторового розвитку Європейського континенту (2000), програма посилення єдності регіонів. 13. Урбаністичний дискурс ХХст. 14. Місто майбутнього. Архітектура та містобудування у ХХІ ст.
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль – тести. Підсумковий контроль - виконання розрахунково-графічної роботи, залік.
Критерії оцінювання результатів навчання: Разом за дисципліну 100 б. Поточний контроль Тестування: засвоєння матеріалу лекцій – max 25 балів Підсумковий контроль Розрахунково-графічна робота – max 75 балів
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: 7. Навчально-методичне забезпечення 1. Сучасні концепції містобудування: конспект лекцій для студентів Інституту архітектури / Ю.І. Криворучко, Є.А. Воронич – Львів, Видавництво Львівської політехніки, 2014, 104с. 2. Черняк І.Я. Курс "Сучасні концепції та інновації в архітектурі та містобудуванні. ВНС НУ "ЛП". . Рекомендована література 1. Architecture in Europe Since 1968: Memory and Invention. Alexander Tzonis. Thames & Hudson 1997/ ISBN 978-0500279489 2. Christopher Alexander A Pattern Languarge: Towns, Bildengs, Construction. Oxford University Press. NY. 1977. ISBN 978-0-19-501919-3 3. Csaky, Moritz. Das Gedachtnis der Stadte: kulturelle Verflechtungen - Wien u. die urbanen Milieus in Zentraleuropa / Moritz Csaky. - Wien[etc.] : Bohlau, 2010. - 417 S. - Бібліогр.: с. 369-407. - ISBN 978-3-205-78543-9 4. General Theory of Urbanism. Duany Plater-Zyberk & Company, 2014 5. Historic Cities and Sacred Sites: Cultural Roots for Urban Futures [Text] / ed. I. Serageldin [etc.] ; World Bank, The Government of Denmark, UNESCO. - Washington, D.C. : World Bank, 2001. - xix, 420 p.: ill. - ISBN 0-8213-4904-X 6. Lewis Mumford. The Culture of Cities. Harvest Books. 1970 ISBN 978-0156233019 7. Lynch, Kevin. A Theory of Good City Form. MIT Press. 1981 ISBN 0-262-12085-2 8. Metropolis now!/ed. R. K. Biswas. - Wien ; New York : Springer, 2000. - 239 p.: ill. - ISBN 3-211-83496-6 9. Pluta, Katarzyna. Przestrzenie publiczne miast europejskich: projektowanie urbanistyczne / Katarzyna Pluta. - Warszawa : Oficyna wydawnicza Politechniki Wroclawskiej, 2012. - 295 s. : il. - Бібліогр.: с. 277-288. - ISBN 978-83-7814-044-3 10. Procesy urbanizacji i przeksztalcenia miast w Polsce: praca zbirowa / Polskie t-wo socjologiczne, Sekc. socjologii miasta ; pod red. Bohdana Jalowieckiego i Ewy Kaltenberg-Kwiatkowskiej. - Wroclaw[etc.] : Wydaw. Polskiej Akad. Nauk, 1988. - 285 s. : rys., tab. - Бібліогр. в кінці ст. - 520 прим. - ISBN 83-04-02938-3 11. Баранцев, Павло Павлович. Міста України в контексті процесу глобалізації: [дослідження] / Баранцев П. П. - К. : НОМУРО, 2012. - 103 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 79-80. - 800 прим. - ISBN 978-966-97213-0-3 12. Білоконь Ю.М. Наука і творчість в архітектурі. К. Логос. 2006 – 208с. 13. Верменич Я. В. Історична урбаністика в Україні: теорія містознавства і методика літочислення. — К.: Інститут історії України НАН України, 2011. — 306 с. 14. Геоурбаністика: навч. посіб. / О. Л. Дронова ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ : Київський університет, 2014. - 419 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 408-417. - 150 прим. - ISBN 978-966-439-767-1 15 Дида, Ірина Андріївна. Українська архітектура і природа. Роль і місце природи в українській архітектурі: навч. посібник для студ. та аспірантів базових напрямів "Архітектура" і "Мистецтво" / І. А. Дида ; Національний ун-т "Львівська політехніка". - Л. : Видавництво Національного ун-ту "Львівська політехніка", 2007. - 128 c.: іл. - 16. Дубинський, Володимир Петрович. Теорія та критика сучасної архітектури (кінець ХІХ - ХХ - початок ХХІ сторіч.): навч. посіб. для студ. архіт. спец. вищ. навч. закл. / В. П. Дубинський, М. Л. Мухортов ; Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. - Х. : ХНУМГ, 2013. - 344 с. : кольор. іл. - Бібліогр.: с. 342-344. - 500 прим. - ISBN 978-966-695-295-3 17. Єжов, Валентин Іванович. Сучасна архітектура радянської доби (1917-1991 рр.): рекомендації та бібліогр. довідник для студ. архіт. фак. / В. І. Єжов, А. О. Пучков ; Київський держ. технічний ун-т будівництва і архітектури. - К. : 1998. - 32 с. 18. Казаков, Геннадій Вікторович. Сучасна світова архітектура: підручник / Казаков Г. В. - Л. : Растр-7, 2010. - 620 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 583-594. - 700 прим. - ISBN 978-966-2004-40-3 19. Криворучко О. Ю. Сучасна архітектура: термінологічний словник / О. Ю. Криворучко ; Національний ун-т "Львівська політехніка". - Л. : Видавництво Національного ун-ту "Львівська політехніка", 2008. - 136 с 20. Посацький, Богдан Степанович.Основи урбаністики. Територіальне і просторове планування: навч. посіб. / Б. С. Посацький ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - 2-ге вид., допов. - Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2011. - 366 с. : рис. - Бібліогр.: с. 338-339. - 300 прим.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).

Сучасні концепції в архітектурі та містобудуванні (курсовий проєкт)

Спеціальність: Містобудування
Код дисципліни: 7.191.02.O.007
Кількість кредитів: 4.50
Кафедра: Містобудування
Лектор: PhD Соломія Ігорівна Щегольська PhD Ярина Олегівна Онуфрів
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Вміти застосувати теоретичні знання та практичні уміння і навички, для розроблення проекту модернізації значної міської території, окреслення її розвитку засобами містобудування і ландшафтної архітектури на основі визначених проблем функціонування території. Проект виконується : Варіант 1: у співпраці із партнерами кафедри містобудування НУЛП – міськими, районними та сільськими радами; Варіант 2: на основі оголошених архітектурних конкурсів, які співпадають із тематикою проектування. Для комплексного опрацювання проектів створюються групи по 3-4 студентів.
Завдання: Внаслідок вивчення навчальної дисципліни студент повинен продемонструвати результати навчання та бути здатним: - розв’язувати проектні та планувальні завдання, вирішувати проблеми в галузі архітектури, містобудування і ландшафтної архітектури; - продукувати нові ідеї, проявляти креативність та системне мислення; уміння працювати самостійно і в команді; уміння мотивувати людей та рухатися до спільних цілей; здатність застосовувати теорії в області планування та адміністрування; - фахово представляти проект – доповідати по суті проекту і бути його опонентом, скласти рецензію, роз’яснювати окремі положення проекту на громадських слуханнях різного рівня та містобудівних радах; - застосовувати знання з теорії містобудування при виконанні практичних завдань з архітектурно-містобудівного проектування. Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у студентів компетентностей: загальних: - Здатність спілкуватися іноземною мовою. - Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності). фахових: - Здатність інтегрувати знання та розв’язувати складні задачі архітектури та містобудування у широких або мультидисциплінарних контекстах. - здатність аналізувати, розробляти та впроваджувати архітектурно-містобудівні рішення з урахуванням соціально-демографічних, національно-етнічних, природно-кліматичних, інженерно-технічних чинників та санітарно-гігієнічних, безпекових, енергозберігаючих, екологічних, техніко-економічних вимог; - здатність розробляти і реалізовувати проєкти у сфері архітектури та містобудування; - здатність до проєктного моделювання і дослідження концептуальних, натурних та комп’ютерних моделей об’єктів архітектури та містобудування. фахових компетентності спеціалізації: - застосування знань комплексного дослідження архітектурно-містобудівного об’єкту в архітектурно-містобудівному проектуванні та проведенні науково-дослідницької діяльності; -Комплексного дослідження архітектурно- містобудівного та ландшафтного об’єкту задля застосування отриманих результатів в прийнятті проектного рішення;
Результати навчання: - Здійснювати передпроєктний аналіз архітектурно-містобудівних об’єктів і територій. - Розуміти і застосовувати у практичній діяльності теоретичні і практичні засади проєктування інноваційних об’єктів містобудування, житлових, громадських, промислових будівель і споруд, реконструкції і реставрації архітектурних об’єктів. методи досягнення раціонального архітектурно-планувального, об’ємно просторового, конструктивного рішення, забезпечення соціально-економічної ефективності, екологічності, енергоефективності; порівнювати альтернативи, враховувати обмеження, оцінювати можливі побічні наслідки та ризики; - Забезпечувати гармонізацію об’єктів архітектури і предметного середовища, зокрема із застосуванням принципів і методів теорії дизайну архітектурного середовища. - Аналізувати міжнародний та вітчизняний досвід щодо проєктування об’єктів архітектури та містобудування. Практичні заняття інформаційно-рецептивний метод, репродуктивний метод, евристичний метод, метод проблемного викладу, самостійна робота – репродуктивний метод, дослідницький метод Поточний контроль –виконання графічних завдань. Семестровий контроль - виконання контрольної роботи. Проектувати об’єкти архітектури та містобудування. -Практичні заняття: інформаційно-рецептивний метод, репродуктивний метод, евристичний метод, метод проблемного викладу, самостійна робота: репродуктивний метод, дослідницький метод) Поточний контроль –виконання графічних завдань. Семестровий контроль - виконання контрольної роботи -Здатність демонструвати розуміння основних екологічних засад охорони праці і безпеки життєдіяльності та їх застосування. -Практичні заняття: інформаційно-рецептивний метод, репродуктивний метод, евристичний метод, метод проблемного викладу, самостійна робота: репродуктивний метод, дослідницький метод) Поточний контроль –виконання графічних завдань. Семестровий контроль - виконання контрольної роботи
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: 1. Бакалаврська кваліфікаційна робота 2.Сучасні архітектурні теорії та доктрини 3.Основи містобудування 4.Містобудівний аналіз 5. Містобудівне законодавство 6.Комплексне дослідження архітектурномістобудівельного об’єкту
Короткий зміст навчальної програми: Проект передбачає засвоєння студентами методики аналізу значних територіальних об’єктів і виявлення, на основі цього аналізу, проблем і конфліктів функціонального, просторового, композиційного характеру. Ознайомлення студентів із специфікою впливу різноманітних факторів (історичних, культурних, соціально-економічних, інженернотехнічних та ін.) на проектування та модернізацію міста.
Опис: Ознайомчий етап (працює разом вся академічна група) 1.Ознайомлення із завданнями курсового проекту. Теоретичний курс про модернізацію міст на прикладі реалізованих проектів у значних містах. Вибір об’єкта проектування (Львів чи інше значне місто) 2.Вихід на територію проектування. Зустріч із представниками місцевого самоврядування, та ознайомлення із проблематикою проектування. 3.Семінар 1. Постановка мети проекту та пошук графічної концепції проекту. Виконання логотипу теми проекту «Модернізація міста». Формування робочих груп – 4 -5 одиниць – в межах однієї академічної групи. Етап натурних обстежень. 4 Видача завдання для проведення натурних обстежень. Методика складання Когнітивної карти та Карти особливостей території. 5.Концепційний етап (працюють робочі групи по 3-4 студенти) 6.На основі натурних досліджень та за результатами опрацювання аналогів в літературі і реалізованих та концептуальних проектів формується концепція містобудівного розвитку заданої території, яка б відповідала поняттю зрівноваженого розвитку. А саме: збереження природних елементів в структурі міста, складених історичних форм розпланування, забезпечення соціального захисту населення та врахування економічної доцільності проектної пропозиції. Семінар 2: Захист концепції загальної модернізації території. Вибір фрагментів для індивідуального проектування. 7.Проектний етап (виконується студентами у вигляді індивідуальних проектів) Розробка концепції архітектурно-планувального вирішення розбудови та модернізації фрагменту заданої дільниці міста. В основі проектного рішення має бути обґрунтована роль ділянки в структурі міста, її особливості функціонального використання та визначення домінуючого на ній об’єкту чи функції. 8.Підсумкова клаузура. Опрацювання концепції архітектурно-містобудівного вирішення. Розробка пропозиції по функціональній, планувальній та композиційній організації території. Функціональна структура у порівнянні з існуючою доповнюється необхідними для заданої території, функціями. Належну увагу при проектуванні слід приділити композиційнопросторовій організації міста, основи якої закладено в генеральному плані. Необхідно побачити архітектурно-просторову побудову опрацьованої території як єдиного цілого з містом, визначити головні і другорядні композиційні осі та вузли. У роботі визначаються ділянки нового житлового будівництва обґрунтованої поверховості; прописуються критерії функціонування кварталів збереженої, реконструйованої та призначеної під ущільнення забудови. Розробляється пропозиція по збереженню, реконструкції та плануванню ландшафтно-рекреаційних об’єктів: парків, садів, скверів, міських городів та ін. Проектні рішення приймаються на основі проведених розрахунків необхідної сервісної інфраструктури: установ і підприємств обслуговування, торгівлі; навчальних закладів, спортивних об’єктів, закладів охорони здоров’я; об’єктів зберігання автотранспорту, тощо, згідно з нормативними даними ДБН Б.2.2-12:2019 Планування і забудова територій. 9.Семінар 3. Концепт-клаузура. юВідкрите обговорення. Оцінка проектної пропозиції. 2 1 Завершальний етап – опрацювання детального плану фрагменту території , як вирішення конкретної проблеми даної території (індивідуальне завдання) 10.Виконання детального плану окремого вузла на території, який було визначено як найбільш проблемний 11 Семінар 4 – захист проектів.
Методи та критерії оцінювання: Семінари, перегляди стану виконання робіт, виставки з усним захистом визначених стадій проекту. Етапні клаузури.
Критерії оцінювання результатів навчання: Семінар 1 – 10 б. Семінар 2 – 30 б. Проектна пропозиція – 60 б.
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: 1. ДБН В.2.2-9-2009 Будинки і споруди. Громадські будинки і споруди [online]. Київ: Мінрегіонбуд України. Доступно: https://www.minregion.gov.ua/ \wp-content/uploads/2017/12/58.1.-DBN-V.2.2-9-2009.-Budinki-i-sporudi.-Gromadski-bu.pdf 2. Містобудівне проєктування. Частина 1. Місто як об'єкт проєктування: підручник /за ред. Петришин ГП, Посацького БС, Ідак ЮВ. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2021. 3. Містобудівне проєктування. Ч. 2 : Проектування структурних елементів міста: підручник /за ред Петришин ГП, Посацького БС, Ідак ЮВ. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2022. 4. Містобудування. Довідник проектувальника. – 2-ге вид., доп. / за ред. Т.Ф. Панченко. – К.: Укрархбудінформ, 2006. – 192 с. 5. Петришин Г. П. Історичні архітектурно-містобудівні комплекси: наукові методи дослідження [ навч. пос. ] / Петришин Г. П., Іваночко У. І., Ідак Ю. В., Топилко С.І., Бойко Х.С., Соснова Н.С., Олешко О.П., Гнесь Л.Б.– Львів : Львівська політехніка, 2006. – 212 с. 6. Плешкановська А. М. Функціонально-планувальна оптимізація використання міських територій.: Моногр. / А. М. Плешкановська. – К. : Ін-т Урбаністики, 2005. – 191 с. Яргина З.Н. Эстетика города / З.Н. Яргина. – М. : Стройиздат, 1991. – 366 с. 1. Білоконь Ю. М. 7. Плешкановська, А. М. та Савченко, О. Д., 2019. Епохи та міста. Київ. Інститут Урбаністики, 2-е вид. Проблеми містобудівного розвитку територій: Навчальний посібник / Білоконь Ю. М. – К.: Укрархбудінформ, 2001. – 79 с. 8. Кушніренко М. М. Методи передпроектного аналізу в містобудуванні: Навч.посібник / Кушніренко М.М. – К. : ІЗМН, 1996. – 164 с. 9. Посацький Б.С. Основи урбаністики: Навч. посібник / Посацький Б.С. – Львів : Арніка, 1997. – 116 с. 10. Посацький Б.С. Основи урбаністики: Навч. посібник / Посацький Б.С. – Львів : Львівська політехніка, 2001. – 243 с. 9. Яргина З.Н. Градостроительный анализ / Яргина З.Н. – М. : Стройиздат, 1984. – 205с. 11. Gehl, J., 2010. City for people. Island press. 12. Linch, K., 1984. Good city form. Cambridge, Mass. : MIT Press.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).