Дендрологія

Спеціальність: Містобудування
Код дисципліни: 7.191.02.E.022
Кількість кредитів: 5.50
Кафедра: Містобудування
Лектор: к.с.-г. н. доцент Лукащук Галина Богданівна
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Метою викладання курсу є засвоєння отриманих у процесі навчання загальних фахових компетенцій із теоретичних положень формування художніх композицій, використовуючи декоративні якості і біологічні властивості рослинного світу (дерев, кущів) і вміння їх застосовувати для виконання конкретних завдань. Оскільки деревні рослини є живим матеріалом, то їх декоративні властивості залежать як і від самої рослини, так і від умов середовища, у якому проходить їх розвиток. Крім цього, декоративні властивості деревних рослин є динамічними: вони змінюються сезонно і з віком. Декоративні властивості деревних рослин потрібно використовувати у нерозривному зв’язку як і з біологічними властивостями, так і з умовами зовнішнього середовища. При створенні об’ємно-просторових композицій у ландшафтній архітектурі вміло використовувати декоративні ознаки деревних рослин із використанням сучасних методик підбору рослин.
Завдання: - загальні компетентності: 1. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності. 2. Прагнення до збереження навколишнього середовища. - спеціальні (фахові) компетентності: 1. Проектування ландшафтних об’єктів із застосуванням знань з дендрології. 2. Прийняття компетентного рішення в питаннях збереження культурного ландшафту. 3. Компетентність спеціалістів у ландшафтно-просторовій організації міст застосовується у виконанні Генерального плану міст, розробці стратегії його розвитку з врахуванням принципів зрівноваженого розвитку.
Результати навчання: 1. Вміти використовувати методичні підходи до оцінки природно-ресурсного потенціалу і його екологічно-безпечних форм використання та відтворення. 2. Вміти визначати територіальну організацію та оцінювати ресурсний потенціал територій щодо стану та перспектив розвитку. 3. Проектувати міське середовище з врахуванням соціуму та принципів зрівноваженого розвитку.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Сучасні концепції та інновації в архітектурі та містобудуванні. Ландшафтно-просторова організація міст і регіонів.
Короткий зміст навчальної програми: Процес урбанізації спричинив до утворення в містах специфічних екологічних умов, що різко відрізняються від природних. Створення сприятливих умов існування зелених насаджень позитивно впливає на міське середовище, поліпшуючи кліматичні особливості місцевості, регулюючи вологість, склад повітря, вітровий режим тощо. У формуванні ландшафтних об’єктів використовуються захисна і просторово-організаційна функції зелених насаджень. Рослини є важливим компонентом у просторовому моделюванні урбаністичного простору. Навчальна дисципліна «Дендрологія» складається із 15 лекцій і має на меті розглянути основні питання формування ландшафтних композицій у середовищі міста, використовуючи декоративні якості і біологічні властивості рослинного світу (дерев і кущів). При формуванні ландшафтних композицій остаточний добір рослин проходить із урахуванням біологічних, функціональних і архітектурно-художніх вимог. У рамках дисципліни розглядається мета, завдання дендрології, функція та роль дерев і кущів у ландшафті. Відбувається ознайомлення із ботанічною термінологією: ботанічним видом, внутрішньовидовою різноманітністю; визначенням поняття про ареалу виду; поняттям про інтродукцію, адаптацію, акліматизацію та натуралізацію рослин. Розглядаються особливості морфологічної будови деревних рослин: морфологія вегетативних та генеративних органів, У парках м. Львів проходить ознайомлення із життєвими формами деревних рослин, їх декоративними особливостями. У процесі лекційного курсу проходить вивчення екологічних особливостей деревних рослин, розглядається класифікація екологічних факторів, зонування Східної Європи та ландшафтно-кліматичне районування України. Розглядаються декоративні властивості деревних рослин, принципи їх добору у ландшафтні композиції та основні елементи ландшафтних композицій. На практичних заняттях студенти ознайомлюються із видовим складом деревних рослин та їх таксономічною структурою. У міському середовищі розглядають елементи ландшафтних композицій та вивчають їхню функцію.
Опис: 1. Вступ Мета, завдання дендрології. Дерева і кущі в ландшафті. Вступ до термінології: ботанічний вид, внутрішньовидова різноманітність; визначення поняття про ареалу виду; поняття про інтродукцію, адаптацію, акліматизацію та натуралізацію рослин. 2. Особливості морфологічної будови деревних рослин: морфологія вегетативних та генеративних органів. Тематична екскурсія у Ботанічний сад ім. Івана Франка. - Морфологічна будова деревних рослин. - Морфологія вегетативних та генеративних органів деревних рослин: корінь; пагін; крона; брунька; листок, квітка, суцвіття, плід, супліддя, насінина. 3.Загальні відомості про дерева і кущі. Ознайомлення із життєвими формами деревних рослин у парках м. Львів (парк ім. Івана Франка, сквер на площі св. Юра). - Життєві форми деревних рослин. - Класифікація деревних рослин за висотою. - Класифікація деревних рослин за швидкістю росту. - Розподіл за довговічністю. 4. Екологія деревних рослин: класифікація екологічних факторів, абіотичні фактори, біотичні фактори. Зонування Східної Європи та ландшафтно-кліматичне районування України. -Класифікація екологічних факторів. Абіотичні фактори: • Геліо-та геофізичні фактори. • Кліматичні екологічні фактори. • Едафічні (ґрунтові) екологічні фактори. - Біотичні фактори та їх вплив на деревні рослини. 5. Декоративні властивості деревних рослин: форма крони, декоративні властивості листків, квіток та плодів. Тематична екскурсія у Стрийський парк. - Декоративні властивості деревних рослин за формою крони, її щільністю, текстурою. Декоративні ознаки стовбура і гілок. - Декоративні властивості листків: форма (орнамент листків); фактура листової пластинки; забарвлення листків; час розпускання і опадання. - Декоративні властивості квіток, плодів та суплідь. 6. Фізіономічні типи деревних рослин. Основні стилі ЛА. - Фізіономічні типи деревних рослин. - Поділ Голонасінних та Квіткових на фізіономічні типи. - Фізіономічні типи кущів. - Регулярний, пейзажний, змішаний, їх сучасні видозміни. 7. Дерева і кущі в ландшафті. Принципи підбору та поєднання дерев і кущів у композиції. - Принципи підбору дерев і кущів у композиції: o фізіономічний принцип підбору деревних видів; o екологічний принцип; o фітоценотичний принцип; o систематичний принцип. 8. Основні елементи ландшафтної композиції деревних рослин. Тематична екскурсія у Ботанічний сад НЛТУ України. - Підходи до формування елементів ландшафтної композиції. - Основні елементи ландшафної композиції деревних рослин: o солітери (поодинокі дерева і кущі); o декоративні групи; o деревні масиви, гаї; o лінійні насадження: алеї, зелені стіни, живоплоти, бордюри, боскети; o вертикальне озеленення.
Методи та критерії оцінювання: Збір та монтування гербарію обраної деревно-кущової рослини, виконання графічних робіт за декоративними ознаками обраної рослини, презентація про еколого-біологічні та декоративні властивості обраного виду, здача колоквіуму за гербарними зразками -поточний контроль. Підсумковий контроль - іспит. Теоретичні знання діагностуються стандартизованим контролем із застосування тестової методики з альтернативним вибором відповідей І та ІІ рівня складності та описовими відповідями і ескізними рисунками. Знання практичних методик подане в тестах та вміння їх застосовувати діагностуються як виконання індивідуального науково-дослідницького завдання – колоквіуму за гербарними зразками.
Критерії оцінювання результатів навчання: Поточний контроль (ПК): - колоквіум за гербарним матеріалом – 20 %; - презентація про еколого-біологічні та декоративні властивості обраного виду, виконання гербарію – 10 ; - графічні робота за декоративними ознаками обраного виду - 10 б. Іспит (тести) - 40%
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: 1. Лукащук Г.Б. Дендрологія: навч. посібник /Г.Б. Лукащук; за ред. проф. Г.П. Петришин. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2020. - 348 с. 2. Містобудівне проєктування. Частина 1. Місто як об'єкт проєктування: підручник /за ред. Петришин ГП, Посацького БС, Ідак ЮВ. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2021. – 268 с. 3. Містобудівне проєктування. Ч. 2 : Проектування структурних елементів міста: підручник /за ред Петришин ГП, Посацького БС, Ідак ЮВ. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2022. – …с. 4. Лукащук Г.Б. Дендрологія: конспект лекцій для студентів інституту архітектури базового напрямку 6.060102 «Архітектура» спеціальності 8(7).06010202 «Містобудування» спеціалізації «Ландшафтна архітектура» / Г.Б. Лукащук. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015. – 106 с. 5. Екзотичні дерева, кущі та ліани в ландшафтах України. / Автор Ю. Сударікова. – К.: ТОВ «Інжирінг». 2019. – 336 с. 6. Крижановская Н. Я. Основи ландшафтної архітектури та дизайну: підручник / Н. Я Крижановська, М.А. Вотінов, О. В. Смірнова. –Харків: ХНУМГ ім. О.М. Бекетова. 2019. – 348 с. 7. P. Kowalski, L. Moszkowicz, I. Krzeptowska-Moszkowicz, J. Tarajko-Kowalski. Szata roslinna dla architektow krajobrazu. Wybrane zgadnienia. – Krakow: Instytut Architektury Krajobrazu Politechnika Krakowska. - 2015. – 217 c.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).