Виконання магістерської кваліфікаційної роботи

Спеціальність: Містобудування
Код дисципліни: 7.191.02.O.017
Кількість кредитів: 10.50
Кафедра: Містобудування
Лектор: проф., к.арх. Петришин Галина Петрівна
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Надати теоретичні знання та практичні уміння і навички, достатні для успішного виконання професійних обов’язків за спеціальністю 191 «Архітектура і містобудування» зі спеціалізації містобудування та підготувати студентів для подальшого працевлаштування за обраною професією.
Завдання: Завданням курсу є підготовка студента до захисту магістерської кваліфікаційної роботи. Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування у здобувачів освіти необхідних компетентностей: Інтегральна компетентність (ІНТ) - Здатність розв’язувати задачі дослідницького та інноваційного характеру у сфері архітектури та містобудування Загальні компетентності (КЗ): - ЗК02. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово; - ЗК07. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.
Результати навчання: Результати навчання відповідно до освітньої програми, методи навчання і викладання, методи оцінювання досягнення результатів навчання Програмні результати навчання (РН): РН08. Організовувати роботу над комплексними архітектурно-містобудівними проєктами, співпрацю з замовниками та громадськістю при розробці, узгодженні і публічному обговоренні архітектурних проєктів; зрозуміло доносити власні висновки та аргументацію до фахівців і нефахівців. РН09. Застосовувати енергоефективні та інші інноваційні технології при проведенні наукових архітектурно-містобудівних досліджень та прийнятті комплексних архітектурно-містобудівних рішень.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Сучасні архітектурні теорії та доктрини Виконання КП за темою магістерської кваліфікаційної роботи. Архітектурне проектування (КП) Виконання магістерської кваліфікаційної роботи. Теорія містобудування (комплексне дослідження)
Короткий зміст навчальної програми: «Захист магістерської кваліфікаційної роботи» - це завершальний етап виконання самостійної випускної науково-дослідницької роботи, яка виконує кваліфікаційну функцію, та публічний захист і отримання академічного ступеня магістра. Основне завдання студента - продемонструвати рівень своєї наукової кваліфікації, уміння самостійно вести науковий пошук і вирішувати конкретні наукові завдання. Магістерська кваліфікаційна робота має узагальнюючий характер, оскільки є своєрідним підсумком підготовки магістра, та є самостійним оригінальним науковим дослідженням студента, у розробці якого зацікавлені установи, організації або підприємства, при цьому студент упорядковує за власним розсудом накопичені наукові факти та доводить їх наукову цінність або практичну значимість. Проектно-графічна частина показує можливості втілення отриманих теоретичних положень у конкретні проектні пропозиції. Склад, масштаб креслень, їх композиційне розташування узгоджуються з керівником роботи. Подача матеріалів на планшетах повинна мати логічний порядок і структуровано розвиватися від висвітлення актуальності питання до способів його вирішення.
Опис: Формування записки до МКР: науково-дослідницька частина роботи повинна мати: зміст; вступ; змістовну частину; висновки; перелік термінів (при необхідності), перелік посилань; додатки: креслення, схеми, приклади досвіду та ін. Текст курсової роботи містить теж фотографії, рисунки, схеми, графіки, пронумеровані таблиці. Обєм – мін 60-70 стор. (див. методичні вказівки до Виконання МКР) 1. Антиплагіатна перевірка 2. Видрук та переплетення записки до МКР. Формування експозиційної частини – масштабований видрук 10 мкв. 3. Надсилання МКР рецензенту для виконання рецензії та керівнику для виконання відгуку. 4. Виконання презентації в PowerPoint та презентаційного ролика. 20 20 Підготовка тексту доповіді. 5. Здача всіх елементів МКР секретарю ЕК для захисту ЗАХИСТ згідно оголошеного порядку захисту та форми захисту (оф- чи онлайн)
Методи та критерії оцінювання: В електронний архів кафедри МБ перед захистом у папку з прізвищем студента завантажується ряд файлів: Файл 1 – записка (А - теоретично-аналітична частина, Б – архітектурно-проектна частина), яка містить текстову частину та всі ілюстрації (фото, креслення, розрахунково- графічні завдання, схеми), відповідно до вимог у форматі *.pdf , середньо 70 стор. (до 5 mb). Файл 2 – розкладка графічного матеріалу у масштабованому форматі 10 м кв, (А3) Файл 3, 4 - презентація в PowerPoint та презентаційний ролик. Файл 5 – рецензії МКР Також можна завантажити інші матеріали, які характеризують наукову і практичну цінність виконаної магістерської роботи: - надруковані статті за темою роботи, - документи, що вказують на практичне застосування роботи тощо.
Критерії оцінювання результатів навчання: На закритому засіданні ЕК виносить оцінку поданому проекту як сумарну оцінку, отриману від усіх членів ЕК. Оцінка заноситься у протокол засідання ЕК та залікову книжку студента (дипломника). Оцінка врочисто оголошується групі студенті у кінці захистів головою ЕК.
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: Навчально-методичне забезпечення 1. Містобудування : метод. вказівки до виконання магістерської кваліфікаційної роботи для студентів ОПП «Містобудування» спеціальності 191 «Архітектура та містобудування» // ГП Петришин, ЮВ Ідак. - Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2021 (електронний ресурс) 2. Містобудування : метод. вказівки до захисту магістерської кваліфікаційної роботи для студентів ОПП «Містобудування» спеціальності 191 «Архітектура та містобудування» // ГП Петришин, Є.І. Король. - Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2021 (електронний ресурс)
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).