Архітектурне проєктування (курсовий проєкт)

Спеціальність: Містобудування
Код дисципліни: 7.191.02.O.009
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Містобудування
Лектор: проф., к.арх. Петришин Галина Петрівна доц., к.арх. Любицький Роман Ігорович
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Застосувати теоретичні знання та практичні уміння для виконання проекту модернізації значної міської території та виявлення проблем і окреслення її розвитку як засобами містобудування, так і ландшафтної архітектури. Тема проекту – «Нова урбаністична щільність» виконується у формі воркшопу у співпраці із партнерами кафедри містобудування НУЛП – іншими навчальними закладами чи органами місцевого самоуправління.
Завдання: інтегральна компетентність (ІНТ) – Здатність розв’язувати задачі дослідницького та інноваційного характеру у сфері архітектури та містобудування. загальні компетентності (ЗК): ЗК 07. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності. Спеціальні (фахові) компетентності (ФК): ФК 01. Здатність інтегрувати знання та розв’язувати складні задачі архітектури та містобудування у широких або мультидисциплінарних контекстах. ФК 05. Здатність розробляти і реалізовувати проєкти у сфері архітектури та містобудування. ФК 07. Здатність до проєктного моделювання і дослідження концептуальних, натурних та комп’ютерних моделей об’єктів архітектури та містобудування. Фахові компетентності спеціалізації (ФКС): ФКС 1.1. Застосування знань комплексного дослідження архітектурно-містобудівного об’єкту в архітектурно-містобудівному проектуванні та проведенні науково-дослідницької діяльності. ФКС 2.5. Виконувати в повному обсязі та згідно нормативних вимог Детального плану озеленених територій.
Результати навчання: ПРН 1. (РН04). Розуміти і застосовувати у практичній діяльності теоретичні і практичні засади проєктування інноваційних об’єктів містобудування, житлових, громадських, промислових будівель і споруд, реконструкції і реставрації архітектурних об’єктів, методи досягнення раціонального архітектурно- планувального, об’ємно-просторового, конструктивного рішення, забезпечення соціально-економічної ефективності, екологічності, енергоефективності. ПРН 2. (РН12). Знати і застосовувати у практичній діяльності законодавство і нормативну базу щодо проведення досліджень та розробки архітектурно-містобудівних проєктів. ПРН 3. (УМ01). Проектувати об’єкти архітектури та містобудування, ПРН 4. (УМ04). Вирішення функціонально-ужиткових, будівельних, конструктивних, інженерних і технологічних проблем з метою забезпечення безпеки і комфорту при використанні об'єктів, в тому числі для неповносправних і маломобільних груп населення; ПРН 5. (УМ05). Застосовувати приписи, правила і технічно-будівельні процедури, економіки проектування, а також реалізації та експлуатації архітектурного об'єкта, ПРН 6. (АіВ04). Здатність демонструвати розуміння основних екологічних засад охорони праці і безпеки життєдіяльності та їх застосування.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Попередні: -Сучасні концепції та інновації в архітектурі та містобудуванні -Теорія містобудування (комплексне дослідження) Супутні: -Урбаністична конфліктологія та партисипація (КП) -Комунікації міста
Короткий зміст навчальної програми: Тема курсового проекту – «Нова урбаністична щільність» передбачає засвоєння студентами методики аналізу здеградованих та слабо інвестованих фрагментів міста і виявлення можливостей ущільнення забудови для вирішення першочергових проблем міст Проект має містобудівне спрямування, у якому вирішуються завдання функціонального навантаження території та завдання розташування обєктів – т.зв. «гра у кубики» Практика сучасного будівництва базується на ре-освоєнні території, відповідно, міста мають опрацьовані стратегії розвитку міста на значний період (20, 30 чи 50 років), у яких визначено простори урбаністичної трансформації. Як показує практика реалізованих стратегій, збільшення щільності забудови дозволяє підняти ранг запропонованих на території функцій та залишати в міській структурі незабудованими озеленені території та публічні простори із великою інтенсивністю використання Для проектування пропонуються проблемні території, вибір яких обґрунтовується студентами. В аудиторіях відбуваються лише видача та пояснення завдань, обговорення проектних пропозицій та їх захист. Всі камеральні роботи над схемами та креслення виконуються студентами самостійно. Графічне опрацювання проекту виконується в програмах на вибір, та оформляється електронних версіях. Курсовий проект включає графічну та текстову частини.
Опис: Ознайомчий етап 1. Ознайомлення із завданнями курсового проекту. Теоретичний екскурс про ущільнення міст на прикладі реалізованих проектів у значних містах. Представлення об’єкта проектування 2. Екскурсія на об'єкт. Проблематика проектування. Видача завдання для проведення натурних обстежень Етап обґрунтування проблематики обраної теми 3. Обговорення картографічного аналізу та «Карти особливостей території», SWOT-аналізу. 4. На основі натурних досліджень та попереднього ознайомлення із літературою та іншими проектами формується концепція-гіпотеза містобудівного розвитку обраної території. Етап дослідження теоретичного та практичного досвіду 5. Проведення аналізу проблеми, рівень її дослідженості у науковій літературі (Теоретичні основи вирішення теми). Необхідно виявити передових теоретиків та практиків у обраній тематиці, використати їх досвід, виявити що є добре дослідженим, а що потребує додаткового опрацювання (власне актуальність теми). 6. Формулювання методики та дослідження зарубіжного та українського практичного досвіду 7. Формулювання висновків, оформлення зібраного матеріалу та списку джерел використовуючи референс-менеджери Етап виокремлення локальних особливостей об’єкта проектування 8. Аналіз території (об’єкту) проектування з містобудівельної точки зору та у контексті суміжних спеціальностей (соціологія, економіка, екологія тощо) з виокремленням локальних особливостей 9. Архітектурно-містобудівельний аналіз об’єкту проектування Етап розробки концепції 10. Формулювання універсальної “концепт-моделі” (без прив’язки до конкретної території) 11. Розробка концепції проекту на обраній території з врахуванням ширшого містобудівного контексту 12. Опрацювання генерального плану фрагменту території для вирішення вибраної проблеми 13. Залік. Захист курсової роботи
Методи та критерії оцінювання: Кожний етап роботи оцінюється окремо. Семестрова оцінка є сумою всіх оцінок виконаних завдань протягом семестру. Студент складає аркуш 2х2 м (4 м.кв.) із виконаних графічних завдань та текстову частину роботи (пояснювальну записку, обсягом 50 сторінок). До заліку у ВНС завантажуються 2 файли – аркуш креслень відповідно до вимог у форматі *.pdf (стиснутий до розміру 5 mb), а також пояснювальна записка у форматі *.doc або *.pdf (стиснута до розміру 5 mb). На останньому занятті проводиться захист курсової роботи.
Критерії оцінювання результатів навчання: Графічна робота 1 10 Графічна робота 2 10 Графічна робота 3 10 Графічна робота 4 10 Графічна робота 5 10 Графічна робота 6 20 Пояснювальна записка 30 Загалом 100 балів
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: Навчально-методичне забезпечення 1. Містобудівне проєктування. Частина 1. Місто як об'єкт проєктування: підручник /за ред. Петришин ГП, Посацького БС, Ідак ЮВ. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2021. 2. Містобудівне проєктування. Ч. 2 : Проектування структурних елементів міста: підручник /за ред Петришин ГП, Посацького БС, Ідак ЮВ. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2022. 3. Функціональний і композиційний аналіз територіального об’єкту (для КР «Комплексне дослідження архітектурного об’єкту»): Методичні вказівки для студентів спеціальностей 7.00120102.9900 «Містобудування», 7.00120102.0100 «Ландшафтна архітектура». Укл.: Посацький Б.С., Ідак Ю.В. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка». – 2012. – 27 с. Рекомендована література 1. ДБН Б.2.2-12:2019 "Планування і забудова територій". 2. Darchen S. Global Planning Innovations for Urban Sustainability / S. Darchen, G. Searle., 2018. – 232 с. 3. Kemp R. Cities Going Green: A Handbook of Best Practices / R. Kemp, C. Stephani., 2014. – 251 с. 4. Congress for the New Urbanism,. Charter of the New Urbanism, 2nd Edition / Congress for the New Urbanism,, E. Talen., 2013. – 320 с. 5. von Hausen M. Dynamic Urban Design: A Handbook for Creating Sustainable Communities Worldwide / Michael A. von Hausen., 2013. – 538 с. 6. Містобудування. Довідник проектувальника. – 2-ге вид., доп. / за ред. Т.Ф. Панченко. – К.: Укрархбудінформ, 2006. – 192 с. 7. Линч К Образ города / К.Линч [за ред.. А. В. Иконникова]. – М. : Стройиздат, 1982. – с. 8. Петришин Г. П. Історичні архітектурно-містобудівні комплекси: наукові методи дослідження [ навч. пос. ] / Петришин Г. П., Іваночко У. І., Ідак Ю. В., Топилко С.І., Бойко Х.С., Соснова Н.С., Олешко О.П., Гнесь Л.Б.– Львів : Львівська політехніка, 2006. – 212 с. 9. Плешкановська А. М. Функціонально-планувальна оптимізація використання міських територій.: Моногр. / А. М. Плешкановська. – К. : Ін-т Урбаністики, 2005. – 191 с. 10. Яргина З.Н. Эстетика города / З.Н. Яргина. – М. : Стройиздат, 1991. – 366 с. 1. Білоконь Ю. М. Проблеми містобудівного розвитку територій: Навчальний посібник / Білоконь Ю. М. – К. : Укрархбудінформ, 2001. – 79 с. 11. Кушніренко М. М. Методи передпроектного аналізу в містобудуванні: Навч.посібник / Кушніренко М.М. – К. : ІЗМН, 1996. – 164 с. 12. Посацький Б.С. Основи урбаністики: Навч. посібник / Посацький Б.С. – Львів : Арніка, 1997. – 116 с. 13. Посацький Б.С. Основи урбаністики: Навч. посібник / Посацький Б.С. – Львів : Львівська політехніка, 2001. – 243 с. 14. Яргина З.Н. Градостроительный анализ / Яргина З.Н. – М. : Стройиздат, 1984. – 205с. Інформаційні ресурси 1. New Urbanism: Featured Books [Електронний ресурс] http://www.newurbanism.org/newurbanism/featuredbooks.html 2. Sustainable urban development: Professional Practice [Електронний ресурс] https://www.asla.org/sustainableurbandevelopment.aspx
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).